De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Avfallsbehandling

Avfallsbehandling omfattar återvinning, oskadliggörande och slutdeponering av avfall. I avfallsbehandling ingår även ändring av avfallets sammansättning, struktur eller andra egenskaper i syfte att möjliggöra dessa åtgärder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa