Begrepp
Ansökningsärende


I ett ansökningsärende yrkas rättslig fastställelse av en rättshandling eller anteckning av ett sakförhållande i ett offentligt register. Ett ansökningsärende anhängiggörs genom ansökan eller efter anmälan. Ett ansökningsärende avgörs vanligen i tingsrättens kansli, om ingen motsätter sig ansökan, eller vid tingsrättens sammanträde, om parterna är oeniga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa