Anställningsoption

Med traditionell anställningsoption avses ett normalt optionssystem där den anställde har rätt att i framtiden teckna företagets eller koncernens moderbolags aktier enligt villkor som fastslagits på förhand.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa