De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Lön

I lönerna inkluderas alla penningersättningar som betalats till de anställda i företaget för arbete under månaden. I lönerna ingår alla inkomstskatter och sociala avgifter som uppbärs av de anställda samt olika tilläggsarbeten (övertid, nattarbete), bonus och semesterpenning. I lönen ingår däremot inte anställningsoptioner, kostnader i samband med utförande av arbete eller arbetsgivarens socialskyddsavgifter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Lönerna är från räkenskapsperioden och de innehåller förutom penninglön naturaförmåner enligt lagen om förskottsuppbörd. I arvoden ingår också de löner som företagarna betalar till sig själv. Optionsinkomster ingår inte i lönerna.

Inom en del näringsgrenar är lönerna större än i verkligheten på grund av att moderbolaget kan redovisa dotterbolagets förskottsinnehållningar till skattemyndigheten. I sådana fall kan dotterbolagets lönesumma statistikföras på moderbolagets näringsgren. Inom försäkringsbranschen ingår också ombudens löner i lönerna även om ombuden vanligtvis inte ingår i antalet anställda.

Statistikcentralens egentliga lönestatistik uppgörs på ett annat sätt, vilket innebär att den inte kan jämföras med uppgifterna i företags- och arbetsställeregistret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa