De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Arbetade timmar

Den arbetsmängd i timmar som personen/personerna har utfört under referensveckan. Omfattar förutom arbete som utförts under normal arbetstid även avlönade och oavlönade övertidstimmar samt arbetstimmar i bisyssla. Frånvaro minskar antalet arbetade timmar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1976 - 6.9.2010

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Lönestatistiken:

Inom lönestatistikens branscher med timlöner statistikförs lönerna efter arbetade timmar. Med arbetade timmar avses den arbetstid som löntagaren har använt för att utföra de egentliga arbetsuppgifterna. Till de arbetade timmarna räknas arbetade timmar för tids-, ackords- och arvodesarbete samt söndags- och övertidstimmar. Arbetstimmarna grundar sig på arbetstidslagen.

Arbetskraftskostnadsundersökningen:

Med arbetad tid avses den arbetstid som löntagaren har använt för att utföra de egentliga arbetsuppgifterna. Arbetad tid inbegriper också söndags- och övertidstimmar. Till de arbetade timmarna räknas den tid som använts för utbildning, men inte övertid utan lön. Arbetade timmar kan inom arbetskraftskostnadsstatistiken definieras också som avlönade arbetstimmar där man har dragit av frånvarotimmar med lön.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Summan av de arbetstimmar som löntagarna utfört under räkenskapsperioden. Timmarna beräknas på ett metodmässigt sätt på basis av de uppgifter som erhålls ur arbetskraftskostnadsindexet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa