Tilastojen läpivalaisutoiminta

Läpivalaisu on ollut osa Tilastokeskuksen sisäistä laadun arviointia ja kehittämistä vuodesta 2007. Läpivalaisussa käydään läpi yksittäisen tilaston tilastotuotanto ja kartoitetaan toimintatavat ja tilastoon kohdistuvat vaatimukset sekä niiden toteutuminen. Läpivalaisu antaa mahdollisuuden parantaa ja varmentaa tilastotuotannon ja sen lopputuotteiden laatua. Se antaa systemaattista pohjaa toimintatapojen uudelleenarviointiin, parantamiseen ja kehittämiseen.

Läpivalaisu tuo esiin olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja auttaa niiden levittämisessä poikki organisaation ja samalla yhtenäistää tilastotuotannon toimintatapoja. Asiantuntijaverkoston tietämys tilastotuotannosta laajenee ja hyvät esimerkit muissa tilastoissa inspiroivat uusien syntyä omassa työssä; tästä hyötyvät myös arvioijien omat vastuualueet.

Läpivalaisutoiminnalle omaleimaista on sen osallistavuus; läpivalaisu on sisäistä vertaisarviointia. Kohdetilastosta osallistuvien asiantuntijoiden lisäksi jokaista läpivalaisua kohden valitaan kolmen asiantuntijan läpivalaisijatiimi korostaen mm. menetelmä-, tietotekniikka- ja tilastotuotantoasiantuntemusta. Tiimien kokoonpanoa vaihdellaan systemaattisesti, jotta ne pysyvät mahdollisimman objektiivisina ja jotta tieto ja kokemukset leviävät organisaatiossa. Lisäksi osa läpivalaisuista toteutetaan Tilastokeskuksessa toteutettavan Tilastoalan koulutusohjelman käytännön lopputöinä.

Vuosittain läpivalaistaan tyypillisesti 6-10 tilastoa tai -kokonaisuutta. Tilastotuotannon ylijohtaja vahvistaa vuosittain läpivalaistavat tilastot läpivalaisun ohjausryhmän esityksestä, missä painotetaan tärkeimpien tilastojen säännöllistä (noin viiden vuoden välein) läpivalaisua.

Läpivalaisuraportit julkaistaan Intranetissä ja niistä laaditaan vuosittain kokemusraportit Tilastokeskuksen johdolle ja laatuverkostolle korostaen raporteissa mahdollisesti esiinnousseita koko Tilastokeskukselle yleistettäviä kehittämisehdotuksia.