Det nationella statistiksystem

I Finland producerar myndigheterna statistik utgående från de uppgifter som de förfogar över och samlar in för nationellt och internationellt bruk.

Statens statistikväsen omfattar Statistikcentralen och 12 andra organisationer, av vilka de flesta är statliga ämbetsverk. Tillsammans bildar dessa organisationer det nationella statistikekosystemet. En av Statistikcentralens uppgifter är att leda och utveckla verksamheten i detta statistikekosystem.

En bra helhetsbild av Finlands statistikväsen ger Statistikcentralens statistikprogram och årsöversikt.

Finlands officiella statistik (FOS)

Finlands officiella statistik (FOS) är en statistiksamling som beskriver samhället. Samlingen består av ungefär 250 statistikgrenar. Produktionen av FOS-statistik ska vara kontinuerlig och högklassig och statistikproducenten ska förbinda sig till kvalitetskriterierna. FOS-statistikstämpeln beviljas av delegationen för Finlands officiella statistik.

Finlands officiella statistik är vårt gemensamma nationella kapital och vår gemensamma datagrund med mångsidig användning i samhället. Statistiken utnyttjas i stor utsträckning i det samhälleliga beslutsfattandet, lagberedningen och planeringen. Med hjälp av dem följer man upp effekterna av fattade beslut och de är också allmänt använda mätare för uppföljning av utvecklingen i samhället.

Europeiska statistiksystemet (ESS)

Utöver Finlands officiella statistik producerar flera ämbetsverk statistik också för Europeiska unionens politiska behov enligt kraven i Europeiska unionens statistikprogram och statistiksystemet (ESS).  Merparten av ESS-statistiken produceras enligt Europeiska unionens lagstiftning.

Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med kvalitetskriterierna för det europeiska statistiksystemet.

Statistikproducenter

Officiell statistik produceras av expertorganisationer inom den offentliga förvaltningen. De garanterar kontinuiteten i statistiken och har förbundit sig till gemensamma kvalitetskriterier.

I statistiklagen (280/2004, Finlex) definieras fyra statistikmyndigheter: Statistikcentralen, Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd och Tullen. Statistikmyndigheterna har rätt att samla in uppgifter för statistiska ändamål på basis av uppgiftsskyldigheten som det stadgas om i statistiklagen.

Utöver statistikmyndigheterna framställer också andra myndigheter statistik. Dessa är Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Lantmäteriverket, Migrationsverket, Finlands miljöcentral, Arbets- och näringsministeriet samt Arbetshälsoinstitutet. Dessutom producerar Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten officiell statistik utanför statens budgetekonomi.

Innehållet i figuren förklaras i texten.

Officiell statistik som producerats av statistikmyndigheterna och andra statistikproducenter är avgiftsfritt tillgänglig för alla.

Statistikproducenternas publiceringskalendrar

Publiceringen av officiell statistik och officiella publikationer följs upp med hjälp av statistikkalendarier som uppdateras kontinuerligt på webben.

Varje producent svarar för sina egna statistikkalendarier.

Tilläggsuppgifter

Koordinering av statistikväsendet

Satu Elho, satu.elho@stat.fi