Det nationella statistiksystem

Det nationella statistiksystem omfattar 14 myndighet eller institutioner, varav 12 framställer statistik för Finlands officiella statistik. Statistikcentralen är en allmän myndighet inom statens statistiksystem. En av dess huvuduppgifter är att leda och utveckla det statliga statistiksystemet. Statistikcentralen framställer omkring 2/3 av den officiella statistiken.

Statistikmyndigheterna producerar både Finlands officiella statistik (FOS) och statistik som hör till det europeiska statistiksystemet (ESS).

Statistikproducenter

I statistiklagen (280/2004) definieras fyra statistikmyndigheter: Statistikcentralen, Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd och Tullen. Statistikmyndigheterna har rätt att samla in uppgifter för statistiska ändamål på basis av uppgiftsskyldigheten som det angetts i lagen.

Utöver statistikmyndigheterna framställer också andra myndigheter statistik. Dessa är Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Lantmäteriverket, Migrationsverket, Finlands miljöcentral, Arbets- och näringsministeriet samt Arbetshälsoinstitutet. Dessutom producerar Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten officiell statistik utanför statens budgetekonomi.