Tilastoperiaatteet ja laatu

Virallisten tilastojen tuottajat noudattavat tilastotuotannossaan

  • YK:n tilastokomission virallisten tilastojen periaatteita
  • Euroopan unionin käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP)
  • ammattietiikkaa
  • YK:n yleistä prosessimallia (Generic Statistical Business Process Model, GSBPM)
  • SVT-neuvottelukunnan suosituksia
  • Suomen virallisen tilaston laatulupausta.

Virallisen tilaston periaatteet

YK:n tilastokomission hyväksymät periaatteet määrittelevät virallisen tilaston tuottajien oikeudet ja velvollisuudet yhteiskunnassa sekä tärkeimmät periaatteet, joita tulee noudattaa tilastoja laadittaessa ja julkaistaessa. Tällaisia periaatteita ovat muun muassa luotettavuus ja tilastollinen tietosuoja.

Euroopan tilastojen käytännesäännöt

Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien tilastojen tuottajat noudattavat tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP).

Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Periaatteet ovat yhteensopivat myös Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Ammattietiikka

Tilastokeskuksen laatimat ammattieettiset periaatteet noudattavat Kansainvälisen tilastoinstituutin (International Statistical Institute, ISI) ammattietiikkajulistusta, joka sisältää jokaista tilastoalalla toimivaa henkilöä velvoittavat eettiset periaatteet yhteiskuntaa, asiakkaita ja kumppaneita kohtaan. Tilastokeskuksen ammattieettinen opas perustuu ISI:n julistukseen.

Tilastoinnin yleinen prosessimalli

Tilastokeskus ja muut tilastontuottajat soveltavat toiminnassaan tilastoinnin yleistä prosessimallia (Generic Statistical Business Process Model, GSBPM). Malli on YK:n Euroopan talouskomission UNECE:n ja eurooppalaisten tilastovirastojen ylläpitämä tilastojen tuotantoprosessin (tilastointiprosessin) kuvaus.

SVT-neuvottelukunnan suositukset

Suomen virallisen tilaston laatua ja julkaisemista ohjataan Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan antamien suositusten avulla.
Laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa ja määrittelevät, millaisia asioita tilastotuotteiden laadussa tulee ottaa huomioon. Laatuselostesuositus määrittelee, miten tilastojen laatua tulee kuvata tietoja julkaistaessa. Julkaisuohjeissa annetaan ohjeita tilastojen julkaisutavoista, käyttäjille annettavista tiedoista ja tietojen esittämistavoista. Tietosuojaa koskeviin suosituksiin on sisällytetty keskeisimmät lakiin pohjautuvat toimintaohjeet sekä suositukset.

Suomen virallisen tilaston laatulupaus

Suomen virallisen tilaston tuottajat sitoutuvat kaikessa toiminnassaan hyvään laatuun.