Innehållet i statistik över industriproduktionen utvidgas

Från och med statistikåret har man i statistiken över industriproduktion skilt på egen produktion och underleverantörsproduktion som producerats för andra. I värdet av såld egen produktion har år 2020 och tidigare ingått även underleverantörsproduktion. Då har
underleverantörsproduktionens värde varit en uppskattning av produktionens
marknadsvärde. Från och med statistikåret 2021 har underleverantörsproduktionens värde rapporterats enligt det verkliga arvodet som fåtts för produktionen. Eftersom definitionen av den sålda produktionens värde förändras avsevärt, har en ny tidsserie grundats för industriproduktionen från och med år 2021. 

Från och med statistikåret 2021 har man delat upp produktionsmängderna i mängden egen produktion och mängden underleverantörsproduktion. Summan av variablerna är dock jämförbar med de föregående årens mängder. 

Förändring beror på nya EBS reglering.