Uppgifter i producentprisindexen har korrigerats 23.12.2022

Fel har uppdagats i databasen för producentprisindexen och därför korrigeras tidsserier retroaktivt. Korrigeringen avser några produktkategorier och totalindex för producentprisindex för industrin och exportprisindex från 01/2022-10/2022, samt totalindex för basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter från 01/2021-10/2022. Uppgifterna i följande databastabeller uppdaterades för dessa ändringar: 118g, 118i, 118k, 118m, 118h, 118j, 118l, 118n.

Uppgifterna i importprisindex och basprisindex för hemmamarknadsvaror är oförändrade.

Index och produktkategorier som påverkas av korrigeringen

⁠Uppgifterna i producentprisindex för industrin och exportprisindex för alla basår har korrigerats. Korrigeringen gäller uppgifterna för januari–oktober 2022 i fråga om följande index: totalindexen, dvs. nivån Totalt, uppgifterna i produktkategorierna C Tillverkade varor, 17 Papper och pappersvaror, 17.1 Massa, papper och papp, 17.12 Papper och papp samt MIG1 Insatsvaror. Också tidsserien för produktgrupp 19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter har uppdaterats, men produktgruppens indextal är inte offentliga. Övriga indexserier förblir oförändrade.

Uppgifterna i basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter för alla basår har korrigerats. Korrigeringen gäller uppgifterna för januari 2021 till oktober 2022 i fråga om följande index: totalindexen, dvs. nivån Totalt. Övriga uppgifter i indexet förblir oförändrade. 

Klassificeringen av uppgifter för basåret 1949=100 skiljer sig från övriga basår. Korrigering gäller uppgifterna för producentprisindex för industrin och exportprisindex för januari-oktober 2022 för följande produktkategorier: Totalt 0-8; 6 Bearbetade varor, SITC6; 64 Papper, papp och varor därav, SITC64; 2-3 Fabriksindustri, ISIC, rev.1:2-3 och 27 Pappersindustri, ISIC, rev.1:27. En korrigering gjordes av partiprisindex från januari 2021 data till oktober 2022 data för serien Totalt 0-8.

Uppgifterna i importprisindex och basprisindex för hemmamarknadsvaror är oförändrade.

Följande indexserier och produktkategorier för alla basår har korrigeratsför januari–oktober 2022:

Indexserie

Producentprisindex för industrin

Producentprisindex för industrin, exportvaror

Exportprisindex

Totalt

korrigerad

korrigerad

korrigerad

C Tillverkade varor

korrigerad

korrigerad

korrigerad

17 Papper och pappersvaror

korrigerad

korrigerad

korrigerad

17.1 Massa, papper och papp

korrigerad

korrigerad

korrigerad

17.12 Papper och papp

korrigerad

MIG1 Insatsvaror

korrigerad

korrigerad

korrigerad

Följande indexserier för alla basår har korrigerats för januari 2021 till oktober 2022:

Indexserie

Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter

Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter, inhemska varor

Totalt

korrigerad

korrigerad

Följande indexserier och produktkategorier för basåret 1949=100 har korrigeratsför januari–oktober 2022:

Indexserie

Producentprisindex för industrin 1949=100

Producentprisindex för industrin 1949=100, exportvaror

Exportprisindex 1949=100

Totalt 0-8

korrigerad

korrigerad

korrigerad

6 Bearbetade varor, SITC6

korrigerad

korrigerad

64 Papper, papp och varor därav, SITC64

korrigerad

2-3 Fabriksindustri, ISIC, rev.1:2-3

korrigerad

27 Pappersindustri, ISIC, rev.1:27

korrigerad

Följande indexserier för basåret 1949=100 har korrigerats för januari 2021 till oktober 2022:

Indexserie

Partiprisindex 1949=100

Partiprisindex1949=100, inhemska varor

Totalt 0-8

korrigerad

korrigerad


Korrigeringen av indexen beror på ett fel i samband med den årliga uppdateringen av vikterna. Raderna i den tabell som används vid beräkningen av indexen har fördubblats i fråga om vissa produktkategorier, vilket har medfört ett fel i aggregeringen av indexen. 

I totalindex för producentprisindexet för industrin 2015=100 var skillnaden mellan det felaktiga och korrigerade indextalet -1,7 indexpunkter i uppgifterna för oktober 2022. I exportprisindexet 2015=100 var skillnaden -3,3 indexpunkter. I basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter 2015=100 var skillnaden 3,9 indexpunkter på totalindexnivå.