Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas tro på Finlands ekonomi nere i bottensiffror i april – den förväntade inflationen högre än någonsin

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var i april -11,7 medan den i mars var -10,5 och i februari 0,5. I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 3,8. Indikatorns långtidsmedelvärde sedan 1995 är -1,7. Konsumenternas förtroende har varit svagare än i april bara i april 2020 och i slutet av år 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 april av 1 009 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator månadsvis. Konsumenternas förtroende försvagades något från mars (nettotalet -10,5) till april (-11,7).

Huvudpunkter

  • I april var förväntningarna på konsumentens egen och i synnerhet Finlands ekonomi mycket pessimistiska, i fråga om Finlands ekonomi de dystraste i mäthistorien 1995–2022. Synen på den egna ekonomin i nuläget var också svag.
  • Bara förväntningarna på den egna ekonomin förbättrades något, i övrigt försvagades synen på ekonomin något. Jämfört med april i fjol var alla uppskattningar nu på en märkbart dystrare nivå.
  • I april fanns det mycket få planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror. Planerna på att köpa minskade särskilt jämfört med året innan.
  • Uppskattningar av och förväntningar på inflationen steg och blev allt mer högre än långtidsmedelvärdet. I april var den förväntade inflationen den högsta någonsin i mäthistorien.

Konsumenternas förväntningar på ekonomin om ett år månadsvis. Förväntningen på den egna ekonomin blev bättre och förväntningen på Finlands ekonomi försvagades från mars (nettotalen 3,1 och -31,0) till april (4,9 och -33,3).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Statistikens material

I april erhölls svar från 1 009 personer. Av svaren 77 % kom från webblanketten (av urvalet 36 %). Bortfallet av svar var 53,7 %. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (personer som dött, som bor i anstalt eller som flyttat utomlands o.dyl.) ingår här också i bortfallet.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kod
Uppdaterad:
27.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Kön
Uppdaterad:
27.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Ålder
Uppdaterad:
27.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Utbildningsnivå
Uppdaterad:
27.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Socioekonomisk ställning
Uppdaterad:
27.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Område
Uppdaterad:
27.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Kangassalo
överaktuarie
029 551 3598
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef