Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas förtroende var lågt men försvagades inte längre i augusti

Statistik:
Referensperiod:
2022, augusti
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var -14,9 i augusti 2022, medan det i juli var -15,9 och i juni -14,3. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 4,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 augusti av 976 personer bosatta i Finland.

Huvudpunkter

 • I augusti förbättrades synen på nuläget och förväntningarna på konsumentens egen ekonomi jämfört med juli. Förväntningarna på Finlands ekonomi försvagades. Jämfört med augusti i fjol blev synen på ekonomin klart dystrare.
 • Alla uppfattningar om ekonomin var mycket pessimistiska. Förväntningarna på Finlands ekonomi var ungefär de dystraste i mäthistorien 1995–2022.
 • Konsumenterna hade endast få planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var den sämsta någonsin för anskaffningar. Planerna på att köpa bostad och ta lån var genomsnittliga.
 • Uppskattningarna av inflationen vid tidpunkten för enkäten och om ett år steg till den högsta nivån i mäthistorien.
 • Konsumenterna ansåg att den egna penningsituationen fortfarande var god. De sysselsatta uppskattade att risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering förvärrats till genomsnittlig nivå.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) undersökningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Statistikens material

I augusti erhölls svar från 976 personer. Av svaren kom 78 % från webblanketten (av urvalet 35 %). Bortfallet av svar var 55,3 %. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (personer som dött, som bor på anstalt eller som flyttat utomlands o.dyl.) ingår här också i bortfallet.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kod
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Socioekonomisk ställning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Kangassalo
överaktuarie
029 551 3598
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef