Dokumentation som var i kraft 23.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Med datainsamlingen för statistiken utreds utvecklingen av personalens kompetens inom företagen, antalet deltagare i utbildning och antalet utbildningsdagar som fåtts som utbildning i kursform, utbildningens innehåll och arrangör och de kostnader som orsakats av utbildning enligt kostnadsfaktor.

Utöver studier i kursform utreds deltagande i  utbildning som genomförs på något annat sätt än i kursform: handledda studier i med arbetsuppgifter, kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarig övergång till andra uppgifter och studiebesök, deltagande i inlärningssyfte i konferenser, mässor eller föreläsningar, inlärningen sker i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar och självstudier som kan utföras bl.a. i webbutbildningsmiljö. Därtill utreds anordnande av läroavtalsutbildning, företagets utbildningsprinciper, ändringstrender i utbildningen och hinder för anordnande av utbildning.

Det primärmaterial som insamlas är sekretessbelagt.

Statistikens population

Statistiken populationen är företag med minst 10 personer med undantag för jord- och skogsbruk, hälso- och socialtjänster samt utbildningsområdet och den offentliga förvaltningen. Undersökningsramen för informationsinsamlingen år 2020 täckte 18 853 företag och bland dem utvaldes omkring 3 000 företag till urvalet. Det var fråga om ett slumpmässigt urval i stratum som bildades av tre storleksklasser och 20 näringsgrensklasser, dock på så sätt att alla företag med över 250 arbetstagare togs med. Urvalet togs från Statistikcentralens företagsregister.

Statistisk enhet

Statistikenhet är ett företag.

Måttenhet

De använda måttenheterna är antal, procentuell andel, euro samt utbildningstimmar och utbildningsdagar.

Referensperiod

Statistik finns för undersökningsåren 1999, 2005, 2010, 2015 och 2020. Statistiken är slutlig.

Referensområde

Statistikmaterialet täcker företag som verkar i Finland och har personal och vars lön betalas från denna i Finland registrerade enhet. Både Fastlandsfinland och Åland ingår - ingen undertäckning.

Sektortäckning

Statistiken täcker företag med minst 10 personer med undantag för jord- och skogsbruk, hälso- och socialtjänster och utbildningsområdet och den offentliga förvaltningen.

Tidstäckning

Statistik finns för undersökningsåren 1999, 2005, 2010, 2015 och 2020. Statistiken är slutlig.

Distributionsfrekvens

CVTS, Företagens personalutbildning-statistiken görs med ungefär fem års mellanrum och resultaten publiceras på Statistikcentralens webbplats.

Utgående från materialet om ett och samma år görs flera publiceringar om olika innehållsområden.

Begrepp

Kompetensutveckling i företag

Med kompetensutveckling i företag avses sådan utveckling av personalens kunnande som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren och som helt eller delvis sker under arbetstid.

Utvecklingen av personalens kunnande kan ske som studier i kursform eller på något annat sätt än i kursform.

Studier i kursform

Studier i kursform

– sker under arbetstid och bekostas av arbetsgivaren (helt eller delvis)
– har planerats på förhand och anordnas separat (inte i samband med arbetsuppgifter)
– studierna har mål och program och undervisningen ges av handledare, lärare eller föreläsare
– studierna kan genomföras som närstudier och/eller i webbutbildningsmiljö.

Studier i kursform kan vara antingen interna (planerade eller anordnade av företaget) eller externa (planerade och anordnade av en utomstående organisation).

Till kursutbildning räknas inte handledda studier i samband med arbetsuppgifter, kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarigt övergång till andra uppgifter och studiebesök, deltagande i konferenser, mässor eller föreläsningar i inlärningssyfte, inlärning i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar och inte heller självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö.

Studier på annat sätt än i kursform

Studier på annat sätt än i kursform:

– sker helt eller delvis under arbetstid och bekostas av arbetsgivaren
– är planerad på förhand
– handledda studier i samband med arbetsuppgifter
– kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarig övergång till andra uppgifter och studiebesök
– deltagande i inlärningssyfte i konferenser, mässor eller föreläsningar
– inlärningen sker i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar
– självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö.

Utbildningens totalkostnader

De totala kostnaderna för utbildningen bildas genom att räkna ihop kostnadsposterna 1–6 och från det dra av kostnadspost 7 Erhållna stöd.

Kostnadsposter:
1) löner för utbildningstiden
2) arvoden och avgifter till externa utbildningsanordnare (inkl. kursavgifter och arvoden)
3) rese- och kostnadsersättningar för deltagare i utbildning (inkl. logi, måltider, dagpenning)
4) arvoden och avgifter till företagets interna utbildningspersonal (inkl. lönekostnader)
5) kostnader för egna utbildningslokaler och egen utbildningscentral samt läromedel och undervisningsmaterial i anslutning till personalutbildning
6) avgifter till utbildningsfonder, t.ex. avgifter till Sysselsättningsfonden, medlemskap i ett arbetsgivarförbund med utbildningstjänster
7) erhållna stöd, t.ex. skatteincitament (bl.a. utbildningsavdrag), stöd från nationella, regionala och branschvisa fonder, EU eller statligt stöd.

Utbildningsdag

I utbildningsdagen inräknas de utbildningstimmar som använts för studier under avlönad arbetstid. En utbildningsdag utgörs av en arbetsdag.

Utbildningskostnader

Utbildningskostnaderna består av följande kostnadsposter:

a) arvoden och avgifter till externa utbildningsanordnare (inkl. kursavgifter och arvoden)
b) rese- och kostnadsersättningar för deltagare i utbildning (inkl. logi, måltider, dagpenning)
c) arvoden och avgifter till företagets interna utbildningspersonal (inkl. lönekostnader)
d) kostnader för egna utbildningslokaler och egen utbildningscentral samt läromedel och undervisningsmaterial i anslutning till personalutbildning.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Tillförlitligheten hos uppgifter som samlas in genom urvalsundersökningar påverkas av mätningsfel, svarsbortfall samt slumpvariation i samplet. Mätningsfel kan uppkomma bland annat på grund av felaktig tolkning av frågorna eller felaktiga anteckningar.

Värdena för CVTS6 (2020)-indikatorerna har sjunkit betydligt jämfört med föregående CVTS5 (2015). Eventuella orsaker till detta är coronapandemin, som har minskat anordnandet av och deltagandet i utbildning, samt att utvecklingen av personalens färdigheter och kompetenser vid företagen har ordnats på sådana sätt som man inte samlar in uppgifter om i undersökningens datainsamling.

Aktualitet

CVTS, Företagens personalutbildning-statistiken görs med ungefär fem års intervall. Den senaste datainsamlingen gjordes våren/sommaren 2021 och gällde statistikåret 2020. Tidsfristen för inlämning av materialet var 18 månader efter referensåret för datainsamlingen. Materialet lämnades in 1,5 veckor efter att tidsfristen löpt ut. De första uppgifterna har publicerats ungefär 22–23 månader efter referensåret för datainsamlingen.

Punktlighet

Tidsfristen för inlämning av materialet var 18 månader efter referensåret för datainsamlingen. Materialet lämnades in 1,5 veckor efter att tidsfristen löpt ut.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Den finländska nationella statistiken innehåller inte regional information. Det är möjligt att jämföra länderna med varandra i EU-materialet.

Jämförbarhet över tid

Uppgifterna från åren 2005, 2010, 2015 och 2020 är sinsemellan jämförbara.

Enhetlighet över statistikområdena

Både inom statistiken över företagens personalutbildning (CVTS) och inom statistiken över deltagande i vuxenutbildning mäts graden av deltagande i utbildning som stöds av arbetsgivaren (personalutbildning). I statistiken över företagens personalutbildning har man övergått till att i stället för begreppet personalutbildning använda begreppet kompetensutveckling i företagen, vilket innebär sådan utveckling av personalens kunnande som i sin helhet eller delvis bekostas av arbetsgivaren och som i sin helhet eller delvis sker under arbetstid.

Inom statistiken över deltagande i vuxenutbildning framställs denna information ur individens synvinkel (löntagare i åldern 18–69), medan statistiken över företagens personalutbildning (CVTS) framställer informationen ur företagens synvinkel (främst företag inom den privata sektorn med minst 10 anställda). Statistikgrenarnas referensår avviker från varandra.

Statistiken över deltagande i vuxenutbildning omfattar alla typer av inlärningsfunktioner, medan datainsamlingen för statistiken över företagens personalutbildning (CVTS) fokuserar på studier i kursform.

Eventuella skillnader i undersökningsresultaten beror på olika urvalsdesigner, datainsamlingsmetoder, målpopulationer och innehållssamband.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Urvalsramen för datainsamlingen för statistiken omfattade alla företag med minst tio arbetstagare i den privata sektorn, med undantag för jord- och skogsbruk, utbildningssektorn, social- och hälsovården och den offentliga förvaltningen. Undersökningsramen för år 2020 täckte 18 853 företag och av bland dem valdes omkring 3 000 företag till urvalet. Det var fråga om ett slumpmässigt urval i stratum som bildades av tre storleksklasser och 20 näringsgrensklasser, dock på så sätt att alla företag med över 250 arbetstagare togs med. Urvalet togs från Statistikcentralens företagsregister.  Nettourvalet var 1 643 företag.

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen för CVTS6 (2020) genomfördes som en webbenkät. Ett följebrev med användarnamn och lösenord sändes per post till alla företag som valts till urvalet. Informationen samlades in våren/sommaren 2021.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna samlas in med ungefär fem års intervall. I Finland har uppgifter samlats in 1999, 2005, 2010, 2015 och 2020.

Metoder

Databehandling

För materialet görs bland annat storleksklass- och anteckningsfelsgranskningar, ologiskhetsgranskningar, enhetsomvandlingar och nödvändiga omvandlingar av nationella variabler. För korrigeringarna försöker man få korrekta uppgifter genom att på nytt ta kontakt med uppgiftslämnarna. Vad gäller ouppklarade partiella bortfall av kontinuerliga variabler genomförs medelvärdesimputering i fastslagna grupper (stratum eller stratum som gjorts grövre).

Stratumspecifika kvoteringsskillnader i det stratifierade urvalet (20 näringsgrensklasser och 3 storleksklasser, företag som med säkerhet har över 250 arbetstagare) beaktas i viktningen, via så kallad designvikt. På motsvarande sätt används en bortfallsvikt för att korrigera eventuella skillnader i representationen för olika grupper av uppgiftslämnare i svarsmaterialet som orsakats av enhetsbortfall. Bortfallsvikten gör att bristen på grund av bortfallet korrigeras inom stratumet till urvalets nivå. Den vikt som används i beräkningen av resultaten är produkten av designvikten och bortfallsvikten.

Datavalidering

Materialet för CVTS, Företagens personalutbildning-statistiken valideras i många faser av statistikprocessen. Under processen för databehandling säkerställs en hög kvalitet på uppgifterna med flera olika statistiska kontrollprogram, med tilläggsfrågor till uppgiftslämnarna och med jämförelse med tidigare motsvarande statistik och övriga uppgiftskällor.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  
 

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 


Datainsamlingen för statistiken CVTS, Företagens personalutbildning baserar sig på parlamentets förordning (EG) nr 1552/2005 och kommissionens förordning (EU) nr 1153/2014, i vilken det praktiska genomförandet av datainsamlingen fastställdes (tidsplan, innehåll, urval, kvalitetsrapportering).

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Kontrolltabeller och testade felfria material (imputerade och oimputerade) överlämnas via EDAMIS Web Portal till Eurostat i enlighet med parlamentets förordning senast 18 månader efter utgången av respektive referensår.

Kvalitetsrapporten levereras via ESS Metadata Handler-plattformen till Eurostat senast 21 månader efter utgången av referensåret och dess struktur ska vara förenlig med standardupplägget för kvalitetsutredningar inom europeiska statistiksystemet.

Forskargrupper kan få oidentifierbart eller aggregerat nationellt eller internationellt material till sitt förfogande via ett särskilda förfarandet för användningstillstånd. Varje deltagarstat beslutar dock om överlåtelse av material utifrån egen dataskyddspraxis och egna förfaranden för överlåtelse av material. CVTS mikrodata (för forskningsanvändning) är tillgängliga för undersökningsåren 2005, 2010, 2015 och 2020.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Uppgifterna publiceras på Statistikcentralens webbplats i publiceringssystemet, som databastabeller och som artiklar.

Statistikmaterialet överlämnas till Eurostat i enlighet med parlamentets förordning senast 18 månader efter utgången av respektive referensår. Eurostat publicerar tabeller som behandlar uppgifter på EU-nivå och överlåter undersökningens mikromaterial för forskaranvändning i enlighet med sina förfaranden för användningstillstånd.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.  

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på CVTS, Företagens personalutbildning-statistiken bedöms i flera faser av statistikprocessen. Under processen för databehandling säkerställs en hög kvalitet på uppgifterna som gäller företagens personalutbildning med flera olika statistiska kontrollprogram, med tilläggsfrågor till uppgiftslämnarna och med jämförelse med tidigare motsvarande statistik och övriga uppgiftskällor.

Om statistiken görs en kvalitetsrapport enligt Eurostats krav.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 
 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Tarja Seppänen
överaktuarie
029 551 3220

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna