Dokumentation som var i kraft 23.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken åtskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. internationell flyttning, samt flyttning inom landet, som ytterligare indelas i flyttning mellan kommuner och flyttning inom kommuner. Tillfällig flyttning statistikförs inte. En person kan förekomma flera gånger i statistik för ett år, eftersom den statistiska enheten är en flyttning (inte en flyttare).

I fråga om flyttningar statistikförs bland annat personernas ålder, kön, civilstånd, modersmål, nationalitet, födelsestat, födelsekommun samt in- och utflyttningsområde. Uppgifterna är enligt situationen på flyttningsdagen. Uppgifter om in- och utflyttningsland fås för emigrationer och immigrationer samt inflyttnings- och utflyttningskommun för inrikes omflyttningar. Statistiken innehåller siffror över flyttning mellan olika regioner, till exempel mellan landskap och ekonomiska regioner.

Statistikens population

Alla flyttningar av personer som bor stadigvarande i Finland, där in- och/eller utflyttningsområdet ligger i Finland och där de övriga kriterierna för en flyttning som nämns i kvalitetsrapporten uppfylls.

Statistisk enhet

Den statistiska enheten är en flyttning (inte person).

Måttenhet

Som måttenhet används antalet flyttningar (inte antalet personer).

Flyttningsbenägenheten uttrycker antalet personer som flyttat per 1 000 personer i medelfolkmängden.

Referensperiod

Referensperioden för statistiken är ett kalenderår.

Referensområde

Uppgifter finns från Finland, med olika områdesindelningar som baserar sig på kommundelningen. Statistik för olika delområden inom kommuner eller för olika postnummerområden kan tillhandahållas som avgiftsbelagda tjänster. Även koordinatbaserade rutmaterial kan tas fram.

Landskapsindelningarna och de statistiska kommungrupperingarna har varit i bruk sedan år 1997. Före det användes län i stället för landskap och kommunform i stället för statistisk kommungruppering. Sedan år 1999 har i statistiken använts den områdesindelning som trädde i kraft i början av kalenderåret efter statistikåret.

Sektortäckning

Flyttningsmaterialet är ett totalmaterial. I flyttningsmaterialet finns alla uppgifter om flyttningar som personer som vid tidpunkten för flyttningen var fast bosatta i Finland meddelat till befolkningsdatasystemet. I statistiken ingår flyttningar där det stadigvarande in- eller utflyttningsområdet eller båda ligger i Finland.

En flyttning från ett land utomlands till Finland ingår i befolkningsstatistiken, om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata godkänner den boningsort som personen angett i sin flyttningsanmälan som personens stadigvarande hemort. Som flyttning från landet statistikförs en flyttning där en person före flyttningen haft en stadigvarande boningsort i Finland. Som flyttning inom en kommun statistikförs flyttningar där man flyttar det stadigvarande boendet inom samma kommun.

Statistiken över flyttningsrörelsen följer internationella rekommendationer i fråga om täckning.

Tidstäckning

I databasen StatFin finns data om flyttningar sedan år 1990.

Historisk befolkningsstatistik har dessutom digitaliserats i pdf-format i Nationalbibliotekets tjänst Doria. Statistik över flyttning i kommuner enligt in- och utflyttningsområdet är tillgänglig med den nyaste områdesindelningen sedan år 1974. Data över flyttningar inom kommuner är tillgänglig sedan år 1990. Data över internationell flyttning enligt in- och utflyttningsområdet är tillgänglig sedan år 1981. Data om antal i hela landet i statistiken över flyttning till landet och från landet är tillgänglig sedan år 1945 och kommunvis statistik över det totala antalet internationella flyttningar sedan år 1975.

Distributionsfrekvens

Den slutliga statistiken över flyttningsrörelsen publiceras en eller två gånger om året. Den första publiceringen görs på våren kalenderåret efter statistikåret och en eventuell andra publicering på hösten.

Om flyttningar publiceras förhandsuppgifter varje månad på sidan för förhandsuppgifter om befolkning. Kommunvisa förhandsuppgifter om flyttningar publiceras varje kvartal som en del av förhandsuppgifterna om befolkningen och månadsvis i den avgiftsbelagda befolkningsstatistiktjänsten. Förhandsuppgifter från tidigare månader under statistikåret revideras månatligen i samband med det senaste offentliggörandet.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Allmänt taget kan det befolkningsdatasystem som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland anses vara mycket täckande i fråga om personer. För att en person ska få en personbeteckning ska han eller hon registreras i befolkningsdatasystemet. Det är i praktiken omöjligt att stadigvarande leva i Finland utan en personbeteckning. En personbeteckning behövs för att kunna arbeta lagligt, öppna ett bankkonto, uträtta ärenden hos myndigheter osv.

Sedan man avstod från mantalsskrivning år 1989 har befolkningsdatasystemet upprätthållits endast genom anmälningar om befolkningsförändringar. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har låtit Statistikcentralen göra en urvalsundersökning om adressuppgifternas riktighet. I undersökningen tillfrågas ungefär 11 000 personer om deras adress i befolkningsdatasystemet är korrekt. I den senaste undersökningen 2012 var uppgifterna korrekta för 98,9 procent av de tillfrågade.

Felaktiga adresser påverkar kommunvisa flyttningsdata endast om den felaktiga adressen ligger i en annan kommun än den rätta adressen. Endast en del av de felaktiga adresserna finns i fel kommun.

I samband med kommunalvalet avslöjar återsändandet av utlänningars rösträttsanmälningar i allmänhet ungefär 1 000 personer som har flyttat från landet utan att göra en anmälan och därmed fortfarande har statistikförts bland befolkningen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar bort dem från befolkningsdatasystemets befolkning som bor i landet, före nästa årsskifte.

Aktualitet

De slutliga uppgifterna publiceras omkring fem månader efter referensperioden. Förhandsuppgifter om flyttning är tillgänglig varje månad och mera omfattande uppgifter varje kvartal. Förhandsuppgifterna publiceras en knapp månad efter referensperioden.

Punktlighet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har regelbundet sänt Statistikcentralen flyttningsdata, så ingen fördröjning har förekommit i dataleveransen.

Statistiken över flyttningsrörelsen har nästan utan undantag publicerats på utsatt datum, så ingen fördröjning har förekommit. Om publiceringen av statistikdata försenas betydligt från den utsatta tidpunkten, meddelas detta på statistikens webbsida.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Jämförelser av antalet flyttningar inom landet kan göras mellan olika områden. I databastabellerna meddelas alltid vilken områdesindelning som har använts. Gängse praxis är att hela tidsserien uppdateras tidsmässigt enligt den senaste områdesindelningen.

De geografiska begreppen och definitionerna i statistiken över flyttningsrörelsen följer internationella rekommendationer. Det här förbättrar den internationella jämförbarheten för data över flyttningar.
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_58rev1e.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00026_en

Enhetligheten mellan statistik i olika länder har undersökts i Norden med analysen Mirror, där man jämför statistikmyndigheternas data om flyttningsrörelsen mellan länderna. Under de senaste åren har skillnaderna i flyttningssiffrorna i de nordiska länderna ökat något.

Trots internationella rekommendationer finns det i vissa länders statistiksystem variation i den tid som en person måste bo i ett land innan han eller hon räknas till befolkningen. Därför är det svårt att jämföra olika länders statistik över internationell flyttning.

Jämförbarhet över tid

Jämförelser över tid kan när det gäller antalet flyttningar göras eftersom inverkan av regionsammanslagningar har beaktats i databastabellerna, med undantag för partiella sammanslagningar. Partiella sammanslagningar har dock endast liten inverkan på siffrorna som gäller flyttning och betydande partiella sammanslagningar förekommer ytterst sällan. Allmän praxis är att hela tidsserien uppdateras enligt den senaste områdesindelningen. I databastabellerna meddelas alltid vilken områdesindelning som har använts. Som specialtjänst kan flyttningsdata också produceras med respektive statistikårs områdesindelning.

Definitionerna i statistiken över internationell flyttningsrörelse följer internationella rekommendationer. I Finland har statistik framställts enligt rekommendationerna sedan 1970-talet, vilket ökar statistikens jämförbarhet över tid.

Data över inrikes omflyttning är i huvudsak jämförbara mellan statistikåren. Det finns dock ett avbrott i tidsserien åren 1993–1994, eftersom lagen om hemkommun trädde i kraft och orsakade ändringar i statistiken över inrikes omflyttning. Inrikes omflyttningarna ökade i ungefär fem år, delvis till följd av ändringar i statistikföringen av flyttning bland studerande.

Statistikdatabastabellerna för statistiken över flyttningsrörelsen beaktar inte åldersstrukturens inverkan på antalet flyttningar och flyttningsbenägenheten. Med hjälp av åldersstandardisering kan jämförbarheten i antalet flyttningar förbättras i en lång tidsserie eller i jämförelse av områden som har en avvikande åldersstruktur.

Enhetlighet över statistikområdena

I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som primäruppgift om befolkningen. Således är Statistikcentralens statistik enhetlig vad gäller befolkningsdata.

Definitionerna i statistiken över flyttningsrörelsen följer internationella rekommendationer. Statistiken över flyttningsrörelsen är i stor utsträckning enhetlig med statistik av övriga länders statistikbyråer, om ländernas statistikmyndigheter tillämpar internationella rekommendationer i sin motsvarande statistik.

I förhandsuppgifterna och de slutliga uppgifterna över flyttningsrörelsen kan det förekomma små skillnader i antalen mellan statistikmyndigheterna. Olika organisationer har beställt data om befolkningsförändringar från befolkningsdatasystemet och utgående från dessa data produceras i organisationerna varje månad data om flyttningsrörelsen. Siffrorna avviker från Statistikcentralens månatliga förhandsuppgifter. Skillnaden beror på olika behandlingssätt och på att de organisationer som framställer data tabellför uppgifter enligt det som registrerats vid månadsskiftet, medan Statistikcentralen väntar på anmälningar om befolkningsförändringar i en och en halv vecka efter utgången av månaden, innan förhandsuppgifterna om föregående månad produceras.

I den slutliga statistiken över internationell flyttning finns vanligen ingen enhetlighetsproblematik mellan data från EU-ländernas statistikcentraler, eftersom Eurostat kräver internationell jämförbarhet av medlemsländerna angående data och begrepp som gäller flyttningsrörelsen. Statistikcentralen är den enda myndigheten i Finland som producerar statistik över flyttningsrörelsen. Migrationsverket producerar statistik över uppehållstillstånd som medborgare utanför EU beviljas i Finland. Materialet är till mängderna något så när likartat som Statistikcentralens data i statistiken över flyttningsrörelsen, när det gäller data över medborgare i länder utanför EU som flyttat till Finland.

Intern enhetlighet

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar har publicerats ur befolkningsstatistiken sedan 1970-talet, inklusive förhandsuppgifter om flyttningar. Förhandsuppgifterna om befolkningen är ett viktigt jämförelseobjekt för den slutliga statistiken. Siffrorna över utvandring i förhandsuppgifterna är dock inte jämförbara med de slutliga siffrorna över utvandring året innan. I den slutliga statistiken över utvandring upptas genererad utvandring (vanligen över tusen flyttningar) som tas ur befolkningsstrukturmaterialets raderingar. Antalet utvandringar i statistiken över flyttningsrörelsen kan vara något större än i förhandsuppgifterna om befolkningen (högst drygt 1 %).

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Finlands befolkningsstatistik grundar sig på data i det befolkningsdatasystem som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland. Befolkningsdatasystemet uppdateras fortlöpande med ändringar som gäller befolkning som stadigvarande bor i landet. Gällande flyttning baserar sig befolkningssystemets data på personernas egna flyttningsanmälningar till Posti och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Sedan år 1975 har Statistikcentralen varje vecka fått befolkningsdata i maskinläsbart format från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Finlands sista mantalsskrivning gjordes 1.1.1989. Därefter har befolkningsdatasystemet uppdaterats med ändringsanmälningar. Vilka data som lagras i befolkningsdatasystemet bestäms i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (21.8.2009/661). Man väntar på befolkningsändringsanmälningar för det avslutade året fram till sista dagen i januari följande år.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har låtit Statistikcentralen göra urvalsundersökningar om adressuppgifternas riktighet, och där frågas ungefär 11 000 personer om deras adress i befolkningsdatasystemet är den rätta. I den senaste undersökningen 2012 var uppgifterna korrekta för 98,9 procent av de tillfrågade.

I samband med kommunalvalet avslöjar återsändandet av utlänningars rösträttsanmälningar i allmänhet ungefär 1 000 personer som har flyttat från landet utan att göra en anmälan och därmed fortfarande har statistikförts bland befolkningen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar bort dem i befolkningsdatasystemets befolkning som bor i landet, före nästa årsskifte.

Datainsamlingsmetod

Sedan 1975 har Statistikcentralen varje vecka fått befolkningsuppgifter från det befolkningsdatasystem som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland. Tillgången till uppgifter grundar sig på lagen där Statistikcentralen fått ställning som statistikmyndighet.

Frekvens för datainsamling

Förhandsuppgifterna om flyttningsrörelsen baserar sig på veckomaterial om befolkningsförändringar som varje vecka fås via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den slutliga statistiken över flyttningsrörelsen baserar sig på veckomaterial som sammanställts under statistikåret och januari följande år.

Metoder

Databehandling

Statistiken över flyttningsrörelsen är ett helhetsmaterial (inte urvalsbaserat). I materialet görs inte viktningar eller bortfallsanalyser.

De kontrollåtgärder som nämns i punkt 18.4 samverkar med de åtgärder med vilka upptäckta databrister eller felaktigheter korrigeras. Korrigeringen görs i materialet före det sista materialet, varefter det material som ska bli det sista genereras på nytt. Därefter görs en ny kontroll och om brister upptäcks redigeras det föregående materialet på nytt. Processen fortsätter tills alla fel och brister är åtgärdade.

De data över utvandring som fås ur befolkningsdatasystemet har viss undertäckning, eftersom en del av dem som flyttar från Finland inte gör en anmälan om flyttning från landet. Därför avlägsnar Statistikcentralen ur det material som årligen fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata de personer som i registret saknar både livstecken och uppgifter om stadigvarande boende i Finland under de senaste åren. Utvandring har genererats för merparten av de personer som tagits bort från det senaste statistikårets befolkningsstruktur. Dessa utvandringars andel är varje år i medeltal lite över en procent av hela mängden utvandringar. Den genererade utvandringen innehåller de uppgifter som fanns om personen i materialet över befolkningen vid utgången av året.

Datavalidering

•    Jämförelse av antalet flyttningar i den slutliga statistiken med antalet flyttningar i förhandsuppgifterna.
•    Radering av eventuella dubbelrader i materialet (flera flyttningar under en vecka till samma bostad).
•    Kontroll av den direkta fördelningen av variabler.
•    En frekvenskontroll görs för att se om värdena följer klassificeringarna.
•    Logiken i variablerna kontrolleras genom korstabellering.
•    Man undersöker om de eventuella fall som saknas är verkliga fall och om klarhet kan fås i annat befolkningsmaterial eller i sista hand i befolkningsdatasystemets direkttjänst.
•    Man undersöker om eventuella överflödiga fall är verkliga överflödiga fall och om klarhet kan fås i annat befolkningsmaterial eller i sista hand i befolkningsdatasystemets direkttjänst.
•    Kontroll av att centrala variabler inte innehåller okända värden mera än vad som är tillåtet.
•    Kontroll av att en person som registrerats ha omflyttat inrikes är en person som i början av året bott i landet vid sin första flyttning.
•    Kontroll av att en person som anges ha invandrat inte vid den första flyttningen i början av året bodde i landet.
•    Kontroll av att en person som anges ha utvandrat inte vid sin sista flyttning i slutet av året är en person som bor i landet.
•    Eventuell imputering av bakgrundsvariablernas värden i liten skala med hjälp av övriga data i samma datagrupp.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Framställningen av statistik styrs av en allmän lag om statens statistikväsen, statistiklagen (280/2004, ändr. 361/2013). Från uppgiftslämnarna samlas endast sådana nödvändiga uppgifter in som inte kan fås från administrativa register. Statistikcentralen har till uppgift att sammanställa statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena (lag om Statistikcentralen 24.1.1992/48).

Statistiken sammanställs enligt den hemkommun som bestämts enligt lagen om hemkommun (201/1994) och enligt den stadigvarande bostaden där.

Vilka data som lagras i befolkningsdatasystemet bestäms i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (21.8.2009/661). Utländska medborgares uppehållsrätt definieras i utlänningslagen (301/2004). Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har upprättat ett materialavtal om utlämnandet av uppgifter.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

I produktionsprocessen för befolkningsstatistik har individens identifikation pseudonymiserats. Det här innebär att data om en person inte kan kopplas till en viss person utan tilläggsuppgifter.

Data som publiceras i statistiken över flyttningsrörelsen beskriver flyttningarna, inte de personer som flyttar. Dessutom framställs i statistikpubliceringarna endast aggregerade data, inte data på personnivå.

Enligt dataskyddspraxisen tillämpas regler om användning av uppgifter på grövre nivå i fråga om områdesvisa uppgifter om flyttningar, om tabellen innehåller variabler som definierats som känsliga. Antal som underskrider gränsvärdet anges då inte, eller så delas de inte in i klasser med känsliga variabler.

I enlighet med statistiklagen ska material som överlåts till forskning redigeras till ett format där de statistiska enheterna inte kan identifieras direkt eller indirekt. För att hindra indirekt identifiering ska de variabler som är centrala för identifiering ändras med lämpliga statistiska dataskyddsmetoder.

Utlämnande av ett urval i stället för totalmaterialet är den viktigaste dataskyddsmetoden. Statistikcentralen har förutom ett urval använt metoder för att begränsa materialet såsom grövre klassificering av variabler, borttagning av variabler eller döljande av variabelvärden för en viss enhet.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

I Statistikcentralens publiceringskalender anges på förhand vilka statistikuppgifter och publikationer som kommer att publiceras under året. Offentliggörandena är tillgängliga under statistikvisa publikationer. 

Publiceringskalendern uppdateras på vardagar. Kalendern för följande år publiceras för användarna årligen i december.

Datautbyte

Statistikcentralens gällande arbetsordning fastställer vem som upprättar befolkningsstatistiken, där statistiken över flyttningsrörelsen ingår.

Data över flyttningarna är tillgänglig i statistikdatabasen StatFin efter publiceringen. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats på webbplatsen.

Data i statistiken över flyttningsrörelsen sänds varje år till Eurostat, FN och den nordiska statistikdatabasen.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Data om flyttningsrörelsen finns kommunvis eller med större geografisk indelning än kommuner i den avgiftsfria statistikdatabasen StatFin.
Allmän information och långa tidsserier om flyttningsrörelsen i hela landet finns på webbsidan för statistiken över flyttningsrörelsen.
Statistiken över flyttningsrörelsen har med början år 1880 digitaliserats i pdf-format i Nationalbibliotekets tjänst Doria.
Publikationer över befolkningsstruktur och befolkningsförändringar (inkl. flyttningsrörelsen) finns i Doria.
I den avgiftsbelagda informationstjänsten finns mera specifik information om flyttningsrörelsen, bland annat enligt socioekonomisk ställning och delområden i en kommun. Mera information om tjänsten finns på sidan för informationstjänsten.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Finlands officiella statistik är en täckande statistiksamling som beskriver utvecklingen och läget i samhället. Den omfattar nästan 300 statistikgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. God praxis för statistik presenteras i Statistikcentralens handbok Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik finns i sin tur här.

Statistiken över flyttningsrörelsen har inte genomlysts.

Ett jämförelseobjekt för statistiken över flyttningsrörelsen är statistiken över befolkningsstruktur. Man kan jämföra antalet flyttningar med folkökningen Det här bidrar till att förbättra kvaliteten på statistiken över flyttningsrörelsen.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikcentralens statistiska offentliggöranden och statistikdatabasuppdateringar publiceras vardagar kl. 8.00 på internet. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats på webbplatsen.

Statistikexperter

Juhana Nordberg
överaktuarie
029 551 3051

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna