Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.12.2021

Maatalouden yrittäjätulo jyrkässä laskussa vuonna 2021

Kun tuotos alenee ja tuotantokustannukset kasvavat, niin yrittäjälle jäävä osuus pienenee. Maatalouden osalta tämä uhkakuva näyttää toteutuvan vuonna 2021. Pääsyyllisiä tuotoksen pienenemiseen ovat erityisesti viljakasvien huono sato, sekä maidontuotannon määrän alentuminen. Tuotantokustannusten osalta erityisesti energian ja lannoitteiden hintojen kohoaminen kasvattavat tuotantokustannuksia. Tämän hetken ennusteen mukaan maatalouden yrittäjätulon oletetaan jäävän vain 63 prosenttiin viime vuoden vastaavasta. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta Maatalouden taloustilit tilastosta.

Maatalouden tuote-erien osuus kokonaistuotoksesta %, sekä eräiden tuotantopanosten osuus välituotekäytöstä %. Lisäksi em. erien käyvän arvon muutos (2020=100) vuonna 2021

Maatalouden tuote-erien osuus kokonaistuotoksesta %, sekä eräiden tuotantopanosten osuus välituotekäytöstä %. Lisäksi em. erien käyvän arvon muutos (2020=100) vuonna 2021

Tuotoksen ja kustannusten arvo lasketaan yleensä periaatteella määrä kertaa hinta. Määrällistä ja laadullista muutosta nimitetään tilinpidossa volyymin muutokseksi. Kun vertaillaan yksittäisten maataloustuotteiden volyymin kehitystä vuoden 2020 jälkeen, niin viljakasvien kohdalla volyymin lasku on jopa 24 %. Viljan hinta kuitenkin kohosi hieman, joten viljatuotoksen käypähintainen arvo pieneni vain noin 13 %. Rehukasvien tuotannon volyymi aleni myös noin 17 %.

Koko kasvinviljelytuotoksen yhteenlaskettu volyymi aleni noin 10 %, mutta koska hintamuutos oli hieman positiivinen, niin tuotoksen arvon aleni vain 7 %. Puutarhatalouden tiedot kuluvalta vuodelta ovat vielä varsin niukkoja. Tuotosmäärien ja hintojen oletetaan pysyvän lähellä vuoden 2020 tasoa.

Kotieläintuotannon volyymit laskivat niin ikää lähes kaikissa tuotantosuunnissa. Maidontuotannon painoarvo on suuri koska sen osuus maatalouden kokonaistuotoksesta on liki neljännes. Maidontuotannon volyymi aleni noin 12 %, joten se heijastuu vahvasti koko toimialan volyymin kehitykseen. Maidon hinta kohosi hieman, joten maidon käypähintainen arvo aleni vain noin 6 %. Siipikarjan ja sianlihan tuotantomäärät ovat pysyneet lähes ennallaan, kun taas naudanlihan tuotantomäärä on alentunut noin 3 %.

Tuotantopanosten määrällisistä muutoksista ei vielä ole saatavissa kattavaa kuvaa. Hintojen kehityksestä puolestaan on olemassa luotettavaa tietoa. Energiatuotteiden hinnat ovat kohonneet liki 20 % viime vuodesta. Tämä yhdessä lannoitteiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kohoamisen kanssa on johtanut lannoitehintojen yli 20 % kohoamiseen. Heikko rehusato yhdessä muiden tuotantokustannusten kohoamisen kanssa on aiheuttanut myös rehujen hintoihin nousupainetta.

Maatalous toimialan käypähintaisen kokonaistuotoksen ennakoidaan laskevan reilut 100 m€ edellisvuodesta. Välituotekäytön arvon arvioidaan puolestaan kohoavan yli 200 m€. Kun tuotosta vähennetään välituotekäyttö, saadaan bruttoarvonlisäys. Käypähintaisen bruttoarvonlisäyksen ennakoidaan siis laskevan yli 300 m€ vuodesta 2020. Perushintaisen bruttoarvonlisäyksen volyymimuutoksen ennakoidaan laskevan noin 18 % , ja kun hintavaikutus on myös noin 10 % negatiivinen, niin käyvin hinnoin laskettuna bruttoarvonlisäyksen ennakoidaan putoavan noin 26 %.

Yrittäjätulo lasketaan siten, että bruttoarvonlisäyksestä vähennetään kiinteän pääoman kuluminen, maksetut palkat, maan vuokrat ja maksetut korot, sekä lisätään tuotantotuet. Yrittäjätulo näyttää siten romahtavan edellisvuoden 950 m€:sta noin 600 m€:n.

Maatalouden taloustilien tiedot tuotetaan Tilastokeskuksessa osana kansantalouden tilinpidon tuotantoprosessia. Tilien laadinta perustuu EU:n harmonisoimaan ja säätämään tilinpitoon. Tilit laaditaan kaikissa EU:n jäsenmaissa yhtenäisin menetelmin. Kaikkien jäsenmaiden tiedot löytyvät Eurostatin tietokannasta.


Lähde: Maatalouden taloustilit (EAA), Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 029 551 2796, maataloustilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden taloustilit (EAA) [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-0999. 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eaa/2021/eaa_2021_2021-12-09_tie_001_fi.html