Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.12.2013

Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 70-vuotias

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuoli vuonna 2012 yhteensä 1 156 henkilöä, 609 miestä ja 547 naista. Tapaukset ovat lisääntyneet määrällisesti kahdessakymmenessä vuodessa lähes 40 prosenttia. Lisäksi kuolemaan myötävaikuttavana syynä kaatuminen tai putoaminen oli mukana yli 800 kuolemantapauksessa. Kuolemaan johtaneista kaatumistapaturmista kolme neljäsosaa tapahtui yli 70-vuotiaille.

Tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuolleet 1982-2012

Tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuolleet 1982-2012

Kuolemaan johtaneet tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset ovat harvinaisia nuorilla, alle 30-vuotiailla. Heille on sattunut viime vuosina alle 10 tapausta vuosittain. Vuonna 2012 viidennes kaatumiseen kuolleista oli 40–69-vuotiaita. Tämänikäisten kaatumisturmien uhreista kahdeksan kymmenestä oli miehiä ja yli kolmannes päihtyneitä. Suurin osa kuolemaan johtaneista kaatumisista tapahtui yli 70-vuotiaille. Lukumääräisesti iäkkäiden henkilöiden kuolemantapauksia sattui enemmän naisille kuin miehille. Suhteutettuna elossa olevien naisten ja miesten määriin iäkkäille miehille tapahtui suhteellisesti useammin kuolemaan johtaneita kaatumisia kuin naisille. Kaatumiset ovat yleisin tapaturmakuolemansyy iäkkäillä ihmisillä ja ne aiheuttavat vuosittain enemmän kuolemia kuin esimerkiksi itsemurhat yhteensä.

Kaatumisturmista noin puolet sattui kodin sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä ja viidennes hoitolaitoksissa. Yli 70-vuotiaille tapahtui yhteensä 902 kuolemaan johtanutta kaatumista, joista kotona 505 ja hoitolaitoksissa 242. Sen lisäksi kaatumiset ja putoamiset myötävaikuttivat kuolintodistuksilta kerättyjen tietojen mukaan 770 iäkkään henkilön kuolemaan, vaikka varsinaiset peruskuolemansyyt olivat muita kuin kaatumisia. Tyypillisiä kuolemaan johtavia vammoja olivat kallonsisäiset vammat ja reisiluun murtumat.

Tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuolleiden ikäjakauma 2012

Tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuolleiden ikäjakauma 2012

Dementiakuolemien määrä kasvanut 40 prosenttia viidessä vuodessa

Vuonna 2012 kuoli yhteensä 51 737 henkilöä. Määrä on yli kaksi prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakaumassa. Kuolleista lähes kaksi kolmesta oli täyttänyt 75 vuotta ja joka kolmas oli täyttänyt 85 vuotta. Lisääntynyt ikääntyneiden kuolleisuus näkyy kuolemansyissä lähinnä dementian ja verenkiertoelinten sairauksien määrän kasvuna.

Vuonna 2012 verenkiertoelinten sairauksiin kuoli 39 prosenttia kaikista kuolleista. Toiseksi eniten, 23 prosenttia, kuolemista aiheutui kasvaimista. Dementia (mukaan lukien Alzheimerin tauti) aiheutti 14 prosenttia kuolemista. Dementian osuus kuolemista on kasvanut viime vuosina nopeasti. Sitä vastoin itsemurhien määrä väheni edelleen vuonna 2012. Itsemurhan teki 873 henkilöä, mikä on 39 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Luku oli suurimmillaan vuonna 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Muutaman vuoden jatkunut alkoholiperäisten kuolemien määrän lasku kääntyi nousuun vuonna 2012. Alkoholisyihin kuolleiden määrä kasvoi edellisvuodesta vajaat neljä prosenttia. Alkoholiperäisiin syihin kuoli lähes 2 000 henkeä, joista suurin osa, kolme neljästä, oli miehiä.

Kuolemansyyt 2012 (aikasarjaluokitus)

  Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
Verenkiertoelinten sairaudet 20 210 9 691 10 519 39 38 40
Kasvaimet 12 070 6 326 5 744 23 25 22
Dementia, Alzheimerin tauti 7 056 2 153 4 903 14 8 19
Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 2 273 1 426 847 4 6 3
Hengityselinten sairaudet 2 026 1 238 788 4 5 3
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 960 1 518 442 4 6 2
Itsemurhat 873 655 218 2 3 1
Muut kuolemansyyt 5 269 2 639 2 630 10 10 10
Kuolleita yhteensä 51 737 25 646 26 091 100 100 100

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 09 1734 3605, Kati Taskinen 09 1734 3297, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (478,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2012/ksyyt_2012_2013-12-30_tie_001_fi.html