Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.12.2016

Itsemurhien määrä väheni edelleen vuonna 2015

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2015 Suomessa tehtiin yhteensä 731 itsemurhaa, mikä on noin 60 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhakuolleisuus on vähentynyt viidessätoista vuodessa 40 prosenttia. Eniten itsemurhat ovat vähentyneet 35–44-vuotiaiden miesten ikäryhmässä. Miehet tekivät kuitenkin edelleen itsemurhia huomattavasti enemmän kuin naiset: itsemurhan tehneistä kolme neljästä oli miehiä.

Itsemurhakuolleisuus 1970–2015

Itsemurhakuolleisuus 1970–2015

Itsemurhien määrä on laskenut selvästi vuoden 1990 huippulukemista, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Tämän jälkeen itsemurhakuolleisuus on tilastojen mukaan pienentynyt lähes yhtäjaksoisesti. Vuonna 2015 itsemurhakuolleisuus oli 40 prosenttia pienempää kuin 15 vuotta sitten. Itsemurhiin kuoli kuitenkin lähes kolminkertainen määrä liikenneonnettomuuksiin verrattuna. Vuonna 2015 sadasta tuhannesta suomalaisesta itsemurhaan päätyi 13 henkilöä (miehistä 21 ja naisista 6).

Suhteellisesti eniten itsemurhia tekivät 45–54-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet miehet

Itsemurhien suhteellinen määrä on vähentynyt vuodesta 2000 kaikissa ikäryhmissä. Miehillä itsemurhakuolleisuus väheni eniten 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä ja vähiten 55–64-vuotiailla. Ikäryhmien väliset erot itsemurhakuolleisuudessa ovat kaventuneet. Vuonna 2015 eniten itsemurhia tekivät 100 000 asukasta kohti 45–54-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet miehet. Naisista itsemurhakuolleisuus oli suurinta 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä ja pienintä 15–24-vuotiailla. Itsemurhan tehneiden miesten mediaanikeski-ikä oli 48 vuotta ja naisten 51 vuotta.

Miesten ikäryhmittäinen itsemurhakuolleisuus vuosina 2000 ja 2015

Miesten ikäryhmittäinen itsemurhakuolleisuus vuosina 2000 ja 2015

Vuonna 2015 itsemurhien osuus kaikista kuolemansyistä oli vain 1 prosentti. Itsemurhat ovat kuitenkin keskeinen kuolemansyy nuorilla. Itsemurhan tehneitä oli 20–29-vuotiaana kuolleista joka kolmas ja 35-44-vuotiaista joka kuudes. Itsemurhien osuus nuorten kuolemansyistä on suuri, koska nuorten muu kuolleisuus on vähäistä. Alle 25-vuotiaita kaikista itsemurhan tehneistä oli joka kymmenes ja yli 65-vuotiaita joka viides.

Itsemurhakuolleisuuden laskusuunnasta huolimatta Suomi on edelleen poikkeus Pohjoismaiden ja länsimaiden joukossa. Eurostatin tilastojen mukaan vuonna 2013 Suomen alle 65-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus oli noin puolitoistakertainen EU:n keskimäärään verrattuna. Sitä vastoin 65 vuotta täyttäneiden suomalaisten itsemurhakuolleisuus ei poikennut EU-maiden keskiarvosta.

Naisista joka viides ja miehistä joka kymmenes kuoli dementiaan

Vuonna 2015 kuolleita oli yhteensä 52 300 henkilöä. Kuolleiden keski-ikä (mediaani) oli naisilla 85 vuotta ja miehillä 76 vuotta. Vuoden 2015 aikana tapahtuneista kuolemista 37 prosenttia aiheutui verenkiertoelinten sairauksista ja 24 prosenttia kasvaimista. Yleisin verenkiertoelinten sairaus oli sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit), joka aiheutti noin viidenneksen kaikista kuolemista. Miesten yleisimmät kuolemaan johtaneet syöpämuodot olivat keuhkosyöpä ja eturauhasen syöpä, naisten vastaavasti rintasyöpä ja keuhkosyöpä.

Dementiaan (mukaan lukien Alzheimerin tauti) kuoli 8 600 henkeä, mikä oli 16 prosenttia kaikista kuolleista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmenenä nopeasti osin väestön ikääntymisen seurauksena. Naisten kuolemista joka viides ja miesten joka kymmenes aiheutui dementiasta. Naisia kuolee dementiaan yli kaksinkertainen määrä miehiin verrattuna, mikä johtuu lähinnä siitä, että naiset elävät miehiä vanhemmiksi. Ikävakioidussa dementiakuolleisuudessa sukupuolten välillä ei näy selkeää eroa (kuvio 5).

Alkoholiperäisiin syihin kuolleiden määrä väheni edellisvuodesta

Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuonna 2015 vajaat 1 700 henkeä, mikä on lähes 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkoholiperäisten syiden osuus kaikista kuolemista oli 3 prosenttia ja kuolleista suurin osa, kolme neljästä, oli miehiä. Alkoholiperäisiin syihin kuolleet ovat yhä vanhempia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten alkoholikuolleisuus on kasvanut, kun nuorempien ikäryhmien alkoholikuolleisuus on vähentynyt. Alkoholiin liittyvissä kuolemansyissä sekä miesten että naisten mediaanikeski-ikä kuollessa oli 61 vuotta.

Vuonna 2015 tapaturmiin menehtyi lähes 2 200 henkeä eli 4 prosenttia kuolleista, kun alkoholimyrkytykset lasketaan aikasarjaluokituksessa alkoholiperäisiin kuolemiin. Tapaturmiin kuolleita oli 65 vähemmän kuin edellisvuonna. Tapaturmakuolemien määrä on hitaasti ja lähes yhtäjaksoisesti pienentynyt vuodesta 2004, jolloin tapaturmaisesti kuoli 2 600 henkilöä.

Kuolemansyiden rakenne 2015

54-luokkainen aikasarjaluokitus Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
Verenkiertoelinten sairaudet (27–30) 19 365 9 471 9 894 37 37 37
Kasvaimet (04–22) 12 481 6 623 5 858 24 26 22
Dementia, Alzheimerin tauti (25) 8 580 2 717 5 863 16 10 22
Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset, 42–49) 2 161 1 354 807 4 5 3
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys (41) 1 666 1 288 378 3 5 1
Hengityselinten sairaudet (31–35) 1 940 1 158 782 4 4 3
Itsemurhat (50) 731 558 173 1 2 1
Muut kuolemansyyt 5 378 2 725 2 663 10 10 10
Kuolleita yhteensä (01–54) 52 302 25 884 26 418 100 100 100

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (540,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2015/ksyyt_2015_2016-12-30_tie_001_fi.html