Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 67 404 282 1 393 907 283 013 69 081 203
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 172 461 506 143 444 1 470 172 606 421
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 268 120 12 019 19 303 299 442
Myytävissä olevat rahoitusvarat 26 793 060 6 769 186 1 562 474 35 124 720
Lainat ja muut saamiset 150 523 736 48 439 605 8 369 337 207 332 678
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 880 763 70 432 25 184 976 379
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 1 988 222 116 649 91 667 2 196 538
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) 53 710 - 1) - 53 710
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 1 704 048 16 604 1 431 1 722 083
Aineelliset hyödykkeet 160 473 773 778 130 662 1 064 913
Aineettomat hyödykkeet 203 081 7 892 13 395 224 369
Verosaamiset 83 941 15 897 5 822 105 659
Muut varat 23 913 221 77 028 56 341 24 046 590
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - - - -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 446 438 162 57 836 443 10 560 099 514 834 704
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 155 060 464 46 042 - 155 106 507
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 262 395 - - 1 262 395
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 244 622 807 47 564 939 9 202 006 301 389 753
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 825 525 3 726 1 060 830 311
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 878 541 6 927 72 723 958 191
Varaukset 112 188 12 905 850 125 944
Verovelat 89 735 51 510 15 012 156 257
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 25 155 953 392 965 85 881 25 634 799
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
VELAT YHTEENSÄ 429 395 227 49 661 648 9 689 847 488 746 722
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 234 836 2 781 677 113 643 6 130 155
Ylikurssirahasto 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Muu oma pääoma - - - -
Muut 40 389 - - 40 389
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 62 460 87 480 33 675 183 616
Kertyneet voittovarat 6 353 748 3 260 709 398 016 10 012 473
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - - - -
Muut rahastot 6 194 324 2 044 929 314 599 8 553 852
(-) Omat osakkeet -105 - - -105
(-) Ennakko-osingot - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 17 042 936 8 174 795 870 252 26 087 982
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 446 438 162 57 836 443 10 560 099 514 834 704
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 7.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tau_002_fi.html