Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 67 404 282 1 393 907 283 013 69 081 203
Finansiella tillgångar som innehas för handel 172 461 506 143 444 1 470 172 606 421
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 268 120 12 019 19 303 299 442
Finansiella tillgångar som kan säljas 26 793 060 6 769 186 1 562 474 35 124 720
Lånefordringar och kundfordringar 150 523 736 48 439 605 8 369 337 207 332 678
Investeringar som hålls till förfall 880 763 70 432 25 184 976 379
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 1 988 222 116 649 91 667 2 196 538
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 53 710 - 1) - 53 710
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 1 704 048 16 604 1 431 1 722 083
Materiella tillgångar 160 473 773 778 130 662 1 064 913
Immateriella tillgångar 203 081 7 892 13 395 224 369
Skattefordringar 83 941 15 897 5 822 105 659
Andra tillgångar 23 913 221 77 028 56 341 24 046 590
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 446 438 162 57 836 443 10 560 099 514 834 704
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 155 060 464 46 042 - 155 106 507
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 1 262 395 - - 1 262 395
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 244 622 807 47 564 939 9 202 006 301 389 753
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 825 525 3 726 1 060 830 311
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 878 541 6 927 72 723 958 191
Avsättningar 112 188 12 905 850 125 944
Skatteskulder 89 735 51 510 15 012 156 257
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 25 155 953 392 965 85 881 25 634 799
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA SKULDER 429 395 227 49 661 648 9 689 847 488 746 722
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 234 836 2 781 677 113 643 6 130 155
Överkursfond 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Annat eget kapital - - - -
Övriga 40 389 - - 40 389
Ackumulerat annat totalresultat 62 460 87 480 33 675 183 616
Ackumulerade vinstmedel 6 353 748 3 260 709 398 016 10 012 473
Omvärderingsreserver - - - -
Andra fonder 6 194 324 2 044 929 314 599 8 553 852
(-) Egna aktier -105 - - -105
(-) Förskottsutdelningar - - - -
SUMMA EGET KAPITAL 17 042 936 8 174 795 870 252 26 087 982
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 446 438 162 57 836 443 10 560 099 514 834 704
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tau_002_sv.html