Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2020

Miesvaltaisilla toimialoilla suurimmat ansiot vuonna 2018

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan vuonna 2018 palkansaajien keskiarvoansiot olivat miesvaltaisilla toimialoilla tyypillisesti naisvaltaisia aloja suurempia. Ero ansioissa oli erityisen selkeä asiantuntijoina työskentelevillä palkansaajilla.

Kokoaikaisten asiantuntijoiden kokonaisansiot toimialan (3–numerotaso) miesosuuden mukaan vuonna 2018

Kokoaikaisten asiantuntijoiden kokonaisansiot toimialan (3–numerotaso) miesosuuden mukaan vuonna 2018

Niillä toimialoilla, joilla kokoaikatyötä tekevistä asiantuntijoista alle 50 prosenttia oli naisia, keskiarvoansiot olivat 3 152 euroa. Vastaavasti aloilla, joilla asiantuntijoista oli yli 50 prosenttia miehiä, asiantuntijoiden kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 836 euroa vuonna 2018.

Yksittäisten toimialojen osalta asiantuntijoita työskenteli eniten terveydenhuollon laitospalveluissa sekä julkisessa hallinnossa. Näillä naisvaltaisilla toimialoilla kokoaikaisten asiantuntijoiden keskiarvoansiot olivat 3 080 ja 2 906 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Toimialojen tyypillisimpiä ammattiluokkia olivat sairaanhoitajat, verovalmistelijat ja tarkastajat sekä sosiaalialan ohjaajat.

Suuria miesvaltaisia aloja olivat puolestaan arkkitehti- ja insinööripalvelut sekä ohjelmisto- ja konsultointitoiminta, joissa kokoaikaisten asiantuntijoiden keskiarvoansiot olivat 3 517 ja 3 991 euroa kuukaudessa. Toimialojen yleisimmät ammattiluokat olivat konetekniikan asiantuntijat sekä käytön tukihenkilöt ja operaattorit.

Toimialoja tarkastellaan tässä julkistuksessa Toimialaluokituksen 2008 3-numerotasolla, joka jakaa toimialat yhteensä 303 luokkaan. Pienimmät, alle 500 palkansaajan toimialat, on karsittu tämän julkistuksen tarkasteluista pois. Toimiala määritellään palkansaajan työpaikan pääasiallisen toiminnan mukaan.

Ammatteja koskevat tiedot perustuvat Ammattiluokitukseen 2010 .

Erityisasiantuntijoilla samantyyppinen suhde

Myös erityisasiantuntijoilla, eli palkansaajilla, joiden työ luokitellaan vaativammaksi kuin asiantuntijoiden, keskiarvoansiot olivat tyypillisesti suurempia niillä toimialoilla, joilla työskentelee enemmän miehiä.

Mikäli miehiä oli vuonna 2018 enemmän kuin 50 prosenttia toimialan erityisasiantuntijoista, kyseisen ammattiryhmän kokonaisansioiden keskiarvo oli 4 774 euroa kuukaudessa. Vastaava luku kokoaikaisille erityisasiantuntijoille naisvoitoisilla toimialoilla oli 4 116 euroa.

Erityisasiantuntijoiden osalta trendistä poikkeavat kaksi toimialaa, terveydenhuollon laitospalvelut sekä lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut. Näillä aloilla naisten osuus oli miesten osuutta suurempi, ja kokonaisansioiden keskiarvot tyypillistä tuntuvampia, 5 902 ja 5 753 euroa kuukaudessa. Tätä selittää se, että näillä toimialoilla työskenteli paljon lääkäreitä sekä se, että naisia alojen lääkäreistä oli 60 prosenttia.

Kokoaikaisten erityisasiantuntijoiden kokonaisansiot toimialan (3-numerotaso) miesosuuden mukaan vuonna 2018

Kokoaikaisten erityisasiantuntijoiden kokonaisansiot toimialan (3-numerotaso) miesosuuden mukaan vuonna 2018

Toimisto-, asiakaspalvelu- ja myyntityössä suurimmat ansiot miesvaltaisilla aloilla

Kokoaikatyötä tekevillä toimisto-, asiakaspalvelu- ja myyntityöntekijöillä ansiot olivat suurimmillaan miesvaltaisilla toimialoilla. Esimerkiksi moottoriajoneuvojen kaupan toimialalla työskennelleiden kokoaikaisten toimisto-, palvelu- ja myyntityöntekijöiden keskiarvoansio oli 3 783 euroa kuukaudessa. Tällä toimialalla työskenteli paljon provisiopalkkaisia myyjiä, joiden luontoisetujen verotusarvo oli keskimääräistä selkeästi suurempi.

Kaikista naisvaltaisimmalla toimisto-, asiakaspalvelu- ja myyntityöntekijöiden toimialalla, muut sosiaalihuollon avopalvelut, kyseisten ammattiryhmien ansiot kokoaikatyöstä olivat keskimäärin 2 254 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Toimialalle muut sosiaalihuollon avopalvelut sijoittuvat lasten päiväkodit, perheisiin liittyvä sosiaalityö sekä avomuotoinen päihdekuntoutus. Toimialan yleisin ammattiluokka on lastenhoitaja.

Kokoaikaisten toimisto-, asiakaspalvelu- ja myyntityöntekijöiden kokonaisansiot toimialan (3-numerotaso) miesosuuden mukaan vuonna 2018

Kokoaikaisten toimisto-, asiakaspalvelu- ja myyntityöntekijöiden kokonaisansiot toimialan (3-numerotaso) miesosuuden mukaan vuonna 2018

Naisvaltaiset alat vähissä rakennus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijöillä

Niillä palkansaajilla, jotka työskentelivät rakennus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijöinä, ei ollut kuin neljä naisvaltaista toimialaa vuonna 2018. Puolestaan miesvaltaisia, yli 500 kokoaikaista kyseisten ammattiryhmien palkansaajaa sisältäneitä toimialoja oli 73.

Rakennus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijöillä keskimääräiset ansiot nousivat miesosuuden kasvaessa. Suurimmat kokonaisansiot näiden ammattien kokoaikaisilla työntekijöillä olivat toimialalla massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus, 4 026 euroa.

On keskeistä huomata, etteivät miesvaltaisten alojen korkeammat keskiansiot selity yhdenkään ammattiluokituksen päätason osalta vuoro- tai ylitöiden määrällä. Miesvaltaisilla toimialoilla tehtiin vuonna 2018 hieman enemmän ylitöitä, mutta naisvaltaisilla aloilla vuorotöistä maksettavat rahalliset korvaukset olivat selkeästi suurempia.

Kokoaikaisten rakennus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijöiden kokonaisansiot toimialan (3-numerotaso) miesosuuden mukaan vuonna 2018

Kokoaikaisten rakennus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijöiden kokonaisansiot toimialan (3-numerotaso) miesosuuden mukaan vuonna 2018

Naisten ja miesten välinen palkkaero suurempi miesvaltaisilla toimialoilla

Alla oleva kuva esittää naisten ja miesten välisiä palkkaeroja toimialoittain vuonna 2018. Palkkaero on laskettu vertaamalla kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioita ammattiluokituksen päätasoilla (esim. erityisasiantuntijat, asiantuntijat, palvelu- ja myyntityöntekijät) ja painottamalla nämä erot yhteen yhdeksi toimialakohtaiseksi tunnusluvuksi palkansaajien lukumäärätiedoilla.

Positiiviset luvut tarkoittavat palkkaeroa naisten hyväksi ja negatiiviset luvut palkkaeroa miesten hyväksi.

Kokoaikaisten naisten ja miesten palkkaero ammattiluokituksen päätasolla toimialoittain (3-numerotaso) kokonaisansioiden keskiarvosta laskettuna vuonna 2018

Kokoaikaisten naisten ja miesten palkkaero ammattiluokituksen päätasolla toimialoittain (3-numerotaso) kokonaisansioiden keskiarvosta laskettuna vuonna 2018

Niillä toimialoilla, joilla kokoaikatyötä tekevistä palkansaajista alle 50 prosenttia oli miehiä, naisten kokonaisansiot olivat keskimäärin 6,4 % miesten kokonaisansioita pienempiä. Vastaavasti aloilla, joilla palkansaajista yli 50 prosenttia oli miehiä, naisten ansiot olivat keskimäärin 10,0 % prosenttia pienempiä.

Mikäli naisten ja miesten palkkaeroja tarkastellaan toimialoittain ja ammattiluokituksen tarkimmalla tasolla, eli vertailu tehtäisiin noin 500 ammattiluokan kesken 10 ammattiryhmän sijaan, palkkaero supistuu. Vertailun mukaan naisten ansiot olivat keskimäärin 6,7 % miesten ansioita pienempiä.

Tämä tarkoittaa kahta asiaa. Naiset työskentelivät ammattiluokituksen pääryhmien (esim. erityisasiantuntijat, asiantuntijat) sisällä sellaisissa ammateissa, joissa ansiotaso on pienempi. Toisekseen, vaikka palkkaeroja vertailtaisiin virallisen ammattiluokituksen tarkimmalla tasolla ja toimialakohtaisesti, naisten ansiot ovat yhä keskimäärin 6,7 % miesten ansioita pienempiä.

Mikäli palkkaerotarkastelua tarkennettaisiin yhä, ja vietäisiin se työelämässä oikeasti esiintyvien ammattinimikkeiden tasolle, se supistuisi edelleen. Tämä viittaa siihen, että virallisen ammattiluokituksen tarkimmallakin tasolla naiset työskentelivät luokissa, joissa ansiotaso on pienempi.

Palkkarakennetilasto kuvaa liki 1,4 miljoonaa kokoaikaista palkansaajaa

Vuoden 2018 palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,39 miljoonaa kokoaikaista palkansaajaa. Koko- ja osa-aikaisia palkansaajia tilastossa on yhteensä 1,67 miljoonaa. Tilaston tiedot on kerätty kuukausipalkkaisilta palkansaajilta syys-, loka- tai marraskuulta ja tuntipalkkaisilta palkansaajilta vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Tämä julkaisu täydentää 6.9.2019 julkaistua ennakkoa toimiala- ja maakuntakohtaisilla ansiotiedoilla.

Palkkarakennetilasto mittaa kokonaisansioita. Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, sijainti- ja olosuhdelisät, tehtävän, ammattitaidon ja palvelusvuosien perusteella maksettavat lisät, suoritusperusteiset palkanosat, osin varallaolo- ja päivystyskorvaukset, palkan ei-tehdyltä työajalta, yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat ja luontoisedut. Kokonaisansiot eivät sisällä kertaluonteisesti maksettavia palkaneriä, kuten tulospalkkioita ja lomarahoja.


Lähde: Palkkarakenne 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (301,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2018/pra_2018_2020-03-20_tie_001_fi.html