Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Uusittu toimialaluokitus käyttöön vuonna 2009

 1. Yleistä
 2. TOL 2008 -luokituksen erot TOL 2002 -luokitukseen
 3. Tilastojen siirtymäaikataulut ja aikasarjat vuodesta 2008 taaksepäin
 4. Eri palvelujen ja tuotteiden siirtymäaikataulu
 5. TOL 2008 - ja TOL 2002 -luokituksen tietojen käyttö yhdessä
 6. TOL 2008 -luokitustiedot yritysrekisteristä

1. Yleistä

Suomessa otetaan käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus, TOL 2008, kunkin tilaston vuoden 2009 ensimmäisessä tilastojulkistuksessa. Merkittävä poikkeus on kansantalouden tilinpito, jossa TOL 2008 otetaan käyttöön vuonna 2011.

Yhteiskunnan ja talouselämän rakenteen muuttuessa on tilastojenkin muututtava, jotta ne edelleen kuvaisivat riittävän hyvin yhteiskuntaa. Toimialaluokitus on tärkein yksittäinen luokitus, jonka avulla yhteiskunnan taloudellista toimintaa kuvataan.

Edellinen toimialaluokitus uudistettiin perusteellisesti 1990-luvun alkupuolella. Sitä päivitettiin hieman vuonna 2002, minkä vuoksi sitä Suomessa kutsutaan nimellä TOL 2002. Kuluneen noin 15 vuoden aikana monet talouselämän rakenteet ja toimintatavat ovat muuttuneet rajusti. Isoimpia muutoksia ovat monien palvelujen erikoistuminen omille toimialoilleen, palvelujen merkityksen kasvaminen myös teollisuudessa sekä tieto- ja viestintätekniikan ja -palvelujen voimakas kasvu. Toimintojen ulkoistaminen on lisääntynyt runsaasti. Näihin muutoksiin vastataan ottamalla käyttöön uusittu toimialaluokitus.

TOL 2008 perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.2 (Euroopan yhteisön asetus (EY) N:o1893/2006). TOL 2008 -luokituksen 1-4 -numerotasot ovat yhteneväiset NACE Rev.2:n kanssa, mutta 5-numerotaso on kansallinen.

Uudistettu toimialaluokitus otetaan samanaikaisesti käyttöön kaikissa EU-maissa. Myös YK:n toimialaluokitus muuttuu yhdenmukaisella tavalla samaan aikaan. Käyttöönoton aikataulu EU:n ulkopuolella on kuitenkin hajanaisempi.

Tilastokohtaiset siirtymäaikataulut

2. TOL 2008 -luokituksen erot TOL 2002 -luokitukseen

Luokituksessa muuttuvat

 1. kaikki luokkien tunnisteet eli koodit
 2. suurin osa luokkien nimistä ja kuvauksista.

Suurimmat luokituksen sisällön muutokset on tehty palvelutoimialoihin, joihin on lisätty lähes 100 uutta tarkimman tason luokkaa. Luokitukseen on lisätty palvelualoille myös uusia pääluokkia.

Verrattuna TOL 2002:een luokituksen rakenne ja sisältö muuttuu monissa luokissa. Merkittäviä muutoksia ovat

 • kustannustoiminta on siirretty teollisuudesta palvelujen uuteen pääluokkaan J Informaatio ja viestintä
 • jätehuolto on siirretty palveluista uuteen pääluokkaan E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
 • teollisuuden valmistamien, tuotantokäyttöön tarkoitettujen laitteiden ja koneiden erikoistunut asennus, huolto ja kunnossapito on erotettu valmistamisesta omaksi 2-numerotason luokakseen 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
 • polttoaineiden kauppa on siirretty osaksi vähittäiskauppaa
 • palvelualoilla nykyinen toimiala K (ns. liike-elämän palvelut ym.) on jaettu kolmeksi uudeksi pääluokaksi L, M ja N
 • peräti noin 50 prosenttia TOL 2002:n tarkimman tason luokista hajoaa kahteen tai useampaan TOL 2008 -luokkaan.

TOL 2008 -luokituksesta tarkemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla ja marraskuussa 2008 ilmestyneestä TOL 2008 -käsikirjasta.

Tilastokeskus on tuottanut kaksi Excel-muotoista taulukkoa, joissa esitetään nykyisen ja uuden toimialaluokituksen suhde. Toisessa taulukossa on tilastoyksikkönä toimipaikka ja toisessa yritys. Tiedot julkaistaan, jotta käyttäjät näkisivät luokitusmuutoksesta aiheutuvien siirtymien suuruuden. Taulukot perustuvat Yritysrekisterin vuoden 2007 tietoihin muuttujina yritysten/toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstömäärä sekä liikevaihto ja näiden suhteelliset osuudet luovuttavan/ vastaanottavan toimialaluokan kokonaissummasta.

Julkaistavat tiedot koskevat yritystoimintaa eivätkä sisällä julkisyhteisöjä. Alkutuotannon osalta mukana ovat vain työnantajana toimivat tai liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliset yritykset/niiden toimipaikat. Tiedot eivät ole täysin yhteneväiset yritysrekisterin vuoden 2007 tilastojulkaisun kanssa.

Taulukossa on esitetty, miten TOL 2002:n mukaisilta toimialoilta siirtyy luokitusmuutosten johdosta yrityksiä/toimipaikkoja, liikevaihtoa ja henkilökuntaa TOL 2008:n toimialoille. Taulukossa on omalla välilehdellään esitetty sama asia myös toisinpäin eli miten TOL 2008 -luokituksen toimiala koostuu TOL 2002 -luokituksen toimialojen osista. Näiden taulukoiden tietoja voidaan käyttää painoina muunnettaessa TOL 2002 -luokituksen mukaisia sarjoja TOL 2008 -luokituksen mukaisiksi (ja päinvastoin), ks. alempana kohta 5.

Taulukko: Yritykset toimialoittain, siirtymätiedot TOL 2002 ja TOL 2008 luokitusten välillä.

Taulukko: Toimipaikat toimialoittain, siirtymätiedot TOL 2002 ja TOL 2008 luokitusten välillä.

3. Tilastojen siirtymäaikataulut ja aikasarjat vuodesta 2008 taaksepäin

Kukin tilasto siirtyy käyttämään uutta luokitusta vuoden 2009 ensimmäisessä tilastojulkistuksessaan, joka voi koskea vuoden 2008 (vuositilastot) tai 2009 (kuukausi- ja neljännesvuositilastot) tietoja. Samassa yhteydessä julkaistaan uuden luokituksen mukaisia tietoja myös aiemmista vuosista tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Aikasarjan pituus ja sisällön yksityiskohtaisuus vaihtelevat tilastoittain. Vuoden 2008 tietoja julkistetaan myös vanhalla toimialaluokituksella. TOL 2008:n soveltamistapaa kussakin tilastossa kuvataan tilaston kotisivulla (ks. tilastokohtaiset siirtymäaikataulut).

Merkittävin poikkeus aikatauluun on, että uusi luokitus otetaan käyttöön kansantalouden tilinpidossa ja siihen läheisesti liittyvissä tilastoissa vuonna 2011. Luottokannan vuositilastot uudella luokituksella tuotetaan vuodesta 2009 alkaen.

4. Eri palvelujen ja tuotteiden siirtymäaikataulu

Toimialaluokituksen uudistus vaikuttaa useimpiin Tilastokeskuksen yleisiin tuotteisiin ja palveluihin. Niissä TOL 2008 -luokitus tulee käyttöön seuraavasti:

 • StatFin-tietokantapalvelu: vuoden 2009 alusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Altika-tietokantapalvelu: vuoden 2009 alusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Astika-tietokantapalvelu: vuoden 2009 alusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Kaupunki- ja seutuindikaattorit: vuoden 2009 alusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Maaseutuindikaattorit: vuoden 2009 alusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Väestötietopalvelu: vuoden 2009 alusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Tilastokatsaus-verkkopalvelu: vuoden 2009 alusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Tilastokatsaus-julkaisu: vuoden 2009 ensimmäisestä julkaisusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Tilastollinen vuosikirja: vuoden 2009 julkaisusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Tieto ja trendit -lehti: vuoden 2009 toisesta julkaisusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Liikennetilastollinen vuosikirja: vuoden 2009 julkaisusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Rakentamisen ja asumisen vuosikirja: vuoden 2009 julkaisusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Asiakaskohtainen suhdannepalvelu: vuoden 2009 tammikuun tiedoista alkaen.
 • SeutuNet: vuoden 2009 alusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.
 • Yritysrekisterin yksikkötietopalvelu: vuoden 2007 tiedoista alkaen joulukuussa 2008.
 • Kunto-palvelu (kunnittaiset toimipaikkatilastot): vuoden 2007 tiedoista alkaen helmikuussa 2009.
 • Toimialaraportti-palvelu: vuoden 2009 alusta alkaen sitä mukaa kun perustilastot ovat siirtyneet uuteen luokitukseen.

5. TOL 2008- ja TOL 2002 -luokituksen tietojen käyttö yhdessä

Siirtymäkauden ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, monet joutuvat käyttämään sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Myös silloin kun käytetään aikaisempia tilastoja yhdessä uusien tilastojen kanssa joudutaan eri toimialaluokitusten tietoja yhdistämään. Tilastokeskus laskee ja julkaisee useimmissa tilastoissaan TOL 2008:n mukaisia tietoja vuotta 2008 edeltäviltä vuosilta. Mahdollisuudet tähän vaihtelevat eri tilastoissa ja näin laskettujen aikasarjojen pituus vaihtelee (ks. kohta 3. edellä).

Tilastojen kotisivujen TOL 2008 -osioissa on tilastokohtaisia ohjeita tällaisiin tapauksiin. Kahden eri toimialaluokituksen tietoja yhdistettäessä voidaan käyttää seuraavia yleisiä menetelmiä:

 • Voidaan käyttää avainta, jonka avulla voidaan päätellä suora yhteys: mikä vanha toimiala parhaiten vastaa kutakin uutta toimialaa.
 • Tapauksissa, joissa uusi toimiala koostuu useiden vanhojen toimialojen osista, voidaan uuden toimialan mukaiset luvut arvioida painottamalla yhteen vanhan toimialan mukaiset luvut prosenttiosuuksilla.
 • Tapauksissa, joissa uusi toimiala ei selvästi muodostu yhden tai useamman vanhan toimialan osista, on vain päätettävä paras menettely.

Alla olevien linkkien takana on kaksi yritysrekisteristä tuotettua Excel-muodossa olevaa taulukkoa. Toisessa käytetään yritysyksikköä ja toisessa toimipaikkayksikköä (näiden määritelmät ks. Yritysrekisterin vuositilaston kotisivulta kohdasta "Käsitteet ja määritelmät"). Näissä taulukoissa esitettyjä vuoden 2007 tietoja siirtymistä TOL2002- ja TOL 2008 -luokitusten välillä voidaan käyttää painottamisessa.

Kun painotetaan indeksilukuja, keskiarvoja yms. tunnuslukuja, on painoina käytettävä absoluuttisia lukuja (kuten henkilöstön lukumäärä, liikevaihto euroina). Mikäli mahdollista, indeksisarjoja yhteen painotettaessa olisi käytettävä vanhan toimialaluokituksen mukaisten sarjojen perusaineistoa tai mikroaggregaatteja, painotettava nämä uuden toimialaluokituksen mukaisiksi sarjoiksi ja laskettava indeksi näistä muunnetuista sarjoista uudelleen. Alkuperäisten havaintojen käyttäminen turvaa indeksien konsistentin laskentatavan ja vähentää virheellisen indeksin mahdollisuutta. Jos joudutaan painottamaan suoraan indeksilukuja, on muistettava, että tuloksiin sisältyy virheitä, joita ei pystytä tunnistamaan. Kun painotetaan absoluuttina lukuina esitettyjä muuttujia (liikevaihto euroina, palkkasumma euroína jne.), voidaan käyttää myös suhteellisia osuuksia.

Siirtymätiedoilla painottamisessa oletetaan, että jakautuvan toimialan jokainen osa on kehittynyt menneisyydessä kuten koko toimiala. Mitä pidemmälle ajassa mennään taaksepäin, sitä huonommin tämä oletus pitää paikkansa.

Taulukko: Yritykset toimialoittain, siirtymätiedot TOL 2002 ja TOL 2008 luokitusten välillä.

Taulukko: Toimipaikat toimialoittain, siirtymätiedot TOL 2002 ja TOL 2008 luokitusten välillä.

Aikasarjojen taaksepäin laskenta uudella toimialaluokituksella TOL 2008.

6. TOL 2008 -luokitustiedot yritysrekisteristä

Niille käyttäjille, jotka tarvitsevat yrityskohtaisia toimialatietoja, on tarjolla räätälöityjä palveluja Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Lisätietoja siirtymästä: Johanna Leivo (09) 1734 3525 ja Tuula Viitaharju (09) 1734 3378

Lisätietoja TOL 2008 -luokituksesta: Essi Kaukonen (09) 1724 3550 ja Tarja Jämsen (09) 1734 3344