Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, toukokuu

Julkaistu: 22.12.2020

Työllisten määrä lähellä vuoden takaista, työttömiä enemmän kuin vuosi sitten

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 marraskuussa hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 27 000 enemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,2 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 8,1 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/11–2020/11, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/11–2020/11, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Koronaviruspandemian vuoksi aikasarjoissa on vuonna 2020 epätyypillistä vaihtelua, minkä vuoksi trendilukuihin liittyvä epävarmuus on tavallista suurempaa. Keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on syyskuun tietojen laskennan yhteydessä tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi, koska työllisyys ei ole palautunut ennalleen puolen vuoden aikana. Tasomuutos näkyy jyrkkänä muutoksena trendikuvioissa. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli marraskuussa 72,2 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 8,1 prosenttia. Marraskuun kausitasoitettujen tietojen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut nousussa huhtikuun jälkeen.

Työllisiä oli vuoden 2020 marraskuussa 2 540 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 9 000 enemmän ja naisia 13 000 vähemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 71,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,7 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden marraskuusta 0,7 prosenttiyksikköä 73,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 0,6 prosenttiyksikköä 70,2 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 marraskuussa 187 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 100 000 ja naisia 86 000.

Työttömyysaste oli marraskuussa 6,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 5,9 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden marraskuusta 0,4 prosenttiyksikköä 7,0 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 1,6 prosenttiyksikköä 6,7 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 607 000. Heistä työllisiä oli 227 000 ja työttömiä 45 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 271 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 16,5 prosenttia, mikä oli 4,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 19,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 7,4 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 marraskuussa 1 403 000, mikä oli 24 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 117 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/11– 2020/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/11 2020/11 2019/11 - 2020/11
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 130 4 130 0,0
Työvoima yhteensä 2 703 2 726 0,8
Työlliset 2 543 2 540 –0,1
– palkansaajat 2 196 2 212 0,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 347 328 –5,7
Työttömät 160 187 16,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 427 1 403 –1,7
– piilotyöttömät  124 117 –5,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 71,7 71,8 0,1
Työttömyysaste 5,9 6,9 0,9
Työvoimaosuus 65,5 66,0 0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2020 lopussa kaikkiaan 315 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 86 000 korkeampi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys nousi marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (61 %), Pohjanmaalla (55 %), Varsinais-Suomessa (36 %) ja Pirkanmaalla (34 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (10 %), Etelä-Savossa (12 %), Pohjois-Karjalassa (16 %) ja Kaakkois-Suomessa (19 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 58 000, mikä oli 43 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 120 000 henkilöä, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 36 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 49 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2019/11–2020/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/11 2020/11 2019/11 - 2020/11
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 229 315 37,6
– yli vuoden työttömänä olleet 61 85 39,6
Palveluissa yhteensä 125 120 –4,0
– työllistetyt 24 23 –1,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 29 13,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 7 –22,5
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 67 61 –8,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 57 49 –12,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietojen julkaiseminen ja jakelu alkuvuonna 2021

Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu vuoden 2021 alusta lähtien?

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen. Työnantajasektorin uuden luokittelun mukainen vertailutieto vuodelta 2019 julkaistaan ainoastaan kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten liitetaulukoissa.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Tietokantataulukkoon 11ag on 24.11.2020 lisätty työvoimatutkimuksen tärkeimpien tunnuslukujen kausitasoitetut aikasarjat.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, marraskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (428,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/11/tyti_2020_11_2020-12-22_tie_001_fi.html