Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.5.2021

Työllisiä maaliskuussa enemmän kuin vuosi sitten

Korjaus 27.7.2021. Ajantasaiset trendiluvut löytyvät uusimmasta julkaisusta. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 maaliskuussa 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli puolestaan 28 000 enemmän kuin vuoden 2020 maaliskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,1 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,7 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/03–2021/03, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/03–2021/03, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat  kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Vuoden 2021 maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen julkistuksesta alkaen uuden estimointimenetelmän mukaiset tiedot ovat lopullisia. Tärkeimmät tunnusluvut korjatuista aikasarjoista julkaistaan StatFin-tietokantapalvelussa. Muut korjatut aikasarjat julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Työvoimatutkimuksen vuosien 2020 ja 2021 tammi- ja helmikuuta koskevat lopulliset tiedot on julkaistu maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen tietojen yhteydessä. Aiemmin julkaistut tiedot olivat alustavia ja ne ovat revisoituneet estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi.

Työllisiä  oli vuoden 2021 maaliskuussa 2 496 000 (virhemarginaali ±30 000), mikä oli 22 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 21 000 enemmän ja naisia saman verran kuin vuoden 2020 maaliskuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste  eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 70,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,2 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden maaliskuusta 0,8 prosenttiyksikköä 71,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,2 prosenttiyksikköä 70,0 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 68,9 prosenttia, mikä oli sama kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä  oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 maaliskuussa 223 000 , mikä oli 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 122 000 ja naisia 101 000.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 8,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,3 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden maaliskuusta 0,8 prosenttiyksikköä 8,6 prosenttiin ja naisten työttömyysaste 1,0 prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli maaliskuussa 22,2 prosenttia, mikä oli 3,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 18,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 11,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia  15–74-vuotiaita oli vuoden 2021 maaliskuussa 1 404 000 , mikä oli 57 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/03 – 2021/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat (Taulukkoa on korjattu 27.7.2021.)

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/03 2021/03 2020/03 - 2021/03
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 130 4 124 –0,2
Työvoima yhteensä 2 669 2 719 1,9
Työlliset 2 474 2 496 0,9
– palkansaajat 2 116 2 121 0,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 358 375 4,9
Työttömät 195 223 14,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 461 1 404 –3,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,2 70,7 0,5
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 68,9 68,9 0,0
Työttömyysaste 7,3 8,2 0,9
Työvoimaosuus 64,6 65,9 1,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä (tammi-maaliskuussa)  työllisiä  oli keskimäärin 2 476 000, mikä oli 15 000 vähemmän kuin vuoden 2020 vastaavana aikana. Työllisten määrä väheni eniten kuljetuksessa ja varastoinnissa (H) sekä kasvoi eniten tukku- ja vähittäiskaupassa (G).

Työllisten tekemien työtuntien määrä  vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä oli 997,7 miljoonaa tuntia.

Työttömiä  oli vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 228 000 , mikä oli 37 000 enemmän kuin vuoden 2020 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen  työttömyysaste  oli 8,4 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella  oli vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 1 422 000 , mikä oli 28 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/I – 2021/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat (Taulukkoa on korjattu 27.7.2021.)

  Vuosi/Neljännes Muutos
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 henkilöä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 681 2 703 0,8
Työlliset yhteensä 2 491 2 476 –0,6
Työttömät yhteensä 191 228 19,5
– miehet 107 128 19,4
– naiset 84 100 19,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 450 1 422 –1,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli maaliskuun 2021 lopussa kaikkiaan 332 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 22 000 korkeampi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys nousi maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta viiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (23 %), Hämeessä (9 %) ja Varsinais-Suomessa (7 %). Työttömien työnhakijoiden määrä väheni 10 ELY-keskuksen alueella; eniten Kainuussa (–13 %), Etelä-Pohjanmaalla (–11 %) ja Pohjois-Savossa (–8 %). Maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 63 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 117 000 henkilöä, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli sama kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa ilmoitettiin 78 000 uutta avointa työpaikkaa eli 14 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2020/03–2021/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/03 2021/03 2020/03 - 2021/03
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 309 332 7,3
– yli vuoden työttömänä olleet 65 104 60,3
Palveluissa yhteensä 119 117 –1,8
– työllistetyt 23 25 8,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 27 9,7
– työ- ja koulutuskokeilussa 8 6 –18,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 64 59 –7,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 63 78 22,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot :

Kuukausitaulukot 135y ja 135z sisältävät taannehtivasti korjatut aikasarjat, jotka korvaavat StatFin-tilastotietokannan arkistoon siirretyt kuukausitaulukot 11af ja 11ag.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (565,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 04.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tie_001_fi.html