Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, maj

Publicerad: 4.5.2021

Fler sysselsatta i mars än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 22 000 fler i mars 2021 än året innan. Antalet arbetslösa var däremot 24 000 fler än i mars år 2020. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,1 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/03–2021/03, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/03–2021/03, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Den minskning av sysselsättningen som skedde under våren 2020 har i säsongrensningsmodellen tolkats som en nivåförändring. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyades i början av år 2021. Fr.o.m. offentliggörandet gällande mars och 1:a kvartalet 2021 är uppgifterna enligt den nya estimeringsmetoden slutliga. De viktigaste nyckeltalen för de korrigerade tidsserierna publiceras i StatFin-databastjänsten. Övriga korrigerade tidsserier publiceras under år 2021.

De slutliga uppgifterna om januari och februari i arbetskraftsundersökningen för åren 2020 och 2021 har publicerats i samband med uppgifterna för mars och 1:a kvartalet. Tidigare publicerade uppgifter var preliminära och de har reviderats på grund av precisering av estimeringsmetoden.

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2021 till 2 496 000 (felmarginal ±30 000), dvs. 22 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 21 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor lika många som i mars 2020.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 70,7 procent, medan det året innan var 70,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,8 procentenheter till 71,3 procent från mars året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,2 procentenheter till 70,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland 20–69-åringar var 68,9 procent, dvs. samma som året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2021 till 219 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 24 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 118 000 män och 101 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i mars 8,1 procent, då det året innan var 7,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 0,6 procentenheter till 8,3 procent från mars året innan och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,0 procentenheter till 7,8 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar var i mars 21,9 procent, vilket var 4,1 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 11,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften bland 15–74- åringarna uppgick i mars 2021 till 1 409 000, dvs. 52 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/03 – 2021/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2020/03 2021/03 2020/03 - 2021/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 130 4 124 –0,2
Arbetskraft totalt 2 669 2 715 1,7
Sysselsatta 2 474 2 496 0,9
– löntagare 2 116 2 121 0,2
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 358 375 4,9
Arbetslösa 195 219 12,2
Ej i arbetskraften 1 461 1 409 –3,6
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,2 70,7 0,5
Relativt sysselsättningstal, 20–69-åringar 68,9 68,9 0,0
Relativt arbetslöshetstal 7,3 8,1 0,8
Relativt arbetskraftstal 64,6 65,8 1,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2021

Under första kvartalet (januari–mars) 2021 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 476 000 personer, dvs. 15 000 färre än under motsvarande period år 2020. Antalet sysselsatta minskade mest inom transport och magasinering (H) samt ökade mest inom handel (G).

Antalet arbetade timmar uppgick under första kvartalet 2021 till 997,7 miljoner.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 224 000 under första kvartalet år 2021, dvs. 34 000 fler än under januari–mars år 2020. Under första kvartalet 2021 var det relativa arbetslöshetstalet 8,3 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än året innan.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under första kvartalet 2021 till 1 426 000, dvs. 24 000 personer färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/I – 2021/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 681 2 700 0,7
Sysselsatta totalt 2 491 2 476 –0,6
Arbetslösa totalt 191 224 17,6
– män 107 125 16,9
– kvinnor 84 99 18,4
Ej i arbetskraften 1 450 1 426 –1,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna samt i kommunförsöken totalt 332 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 22 000 fler än i mars året innan.

Arbetslösheten ökade i mars från motsvarande period året innan inom fem närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (23 %), Tavastland (9 %) och Egentliga Finland (7 %). Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i 10 NMT-centralers områden; mest i Kajanaland (–13 %), Södra Österbotten (–11 %) och Norra Savolax (–8 %). I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 63 000, vilket var 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av mars omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 117 000 personer, dvs. 2 000 färre än i mars året innan. Servicen omfattade 4,3 procent av arbetskraften.

Det fanns 41 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var detsamma som i mars året innan. I mars anmäldes 78 000 nya lediga arbetsplatser, dvs. 14 000 fler än i mars året innan.

Förändringar 2020/03–2021/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2020/03 2021/03 2020/03 - 2021/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 309 332 7,3
– arbetslösa längre än ett år 65 104 60,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 119 117 –1,8
– sysselsatta 23 25 8,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 27 9,7
– i arbets- och utbildningsprövning 8 6 –18,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 64 59 –7,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 63 78 22,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen :

Månadstabellerna 135y och 135z innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier som ersätter månadstabellerna 11af och 11ag som överförts till StatFin-statistikdatabasens arkiv.

Den säsongrensade trenden

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (533,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tie_001_sv.html