Ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat 

Välfärdsområdena rapporterade sina ekonomiska uppgifter för åren 2021 och 2022 till Statistikcentralen. Vi publicerar uppgifterna i en separat databas. Databasen innehåller uppgifter ur välfärdsområdenas resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar.

Uppgifternas kvalitet och geografiska täckning

Uppgifterna har rapporterats av välfärdsområdena själva. Statistikcentralen är inte ansvarig för deras innehåll eller kvalitet.

Databasen innehåller inte uppgifter om Helsingfors stad eller Åland.

För vilka perioder publiceras uppgifter?

Uppgifterna för år 2021 finns bara tillgängliga för hela året, men för år 2022 publiceras också kvartalsvisa uppgifter.

De kvartalsvisa uppgifterna i resultaträkningarna och finansieringsanalyserna presenteras kumulativt från början av året till utgången av varje kvartal. T.ex. innehåller det första kvartalet uppgifter för perioden 1.1.2022–31.3.2022 och det andra för perioden 1.1.2022–30.6.2022. Uppgifterna i balansräkningarna presenteras enligt slutdatumet för varje kvartal. Uppgifterna för det sista kvartalet beskriver således bokslutet för hela året.

Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna rapporterar sina ekonomiuppgifter till Statskontoret fr.o.m. år 2023 och de här uppgifterna finns tillgängliga i tjänsten Granskaförvaltningen.fi.

Hur har uppgifterna samlats in?

Uppgifterna har samlats in genom datainsamlingen om välfärdsområdenas ekonomiuppgifter

Uppgifter har insamlats från välfärdsområden som grundats år 2021 eller senare. Därför omfattar inte datainsamlingen Helsingfors stad eller Åland.

Hur använder man databasen?

Databasen Ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat kan enkelt användas i webbläsaren. Bekanta dig med Statistikcentralens bruksanvisning för databaser.

Förfrågningar: kommunekonomi@stat.fi