Kysymysten ja lomakkeiden suunnittelu ja testaus

Hyvät kysymykset ovat hyvän lomakkeen edellytys. Tilastollisilla menetelmillä voidaan tuloksia yleensä parantaa vain muutamalla prosentilla, mutta virheellisesti suunnitellut kysymykset voivat viedä harhaan kymmeniä prosenttiyksikköjä. Yksi palveluistamme on lomakkeiden sisällöllinen ja tekninen suunnittelu.

Ohessa asiaan liittyviä muutamia huomion arvoisia vinkkejä.

Tietojenkeruussa voidaan käyttää:

 • strukturoituja lomakkeita
 • puolistrukturoituja lomakkeita
 • teemahaastatteluja
 • syvähaastatteluja
 • ryhmähaastatteluja

Käytettäessä mitä tahansa tiedonkeruutapaa on ensisijaista täsmentää jokaisen kysymyksen tarkoitus:

 • mitä haluat tutkia
 • mitä tällä kysymyksellä on tarkoitus mitata
 • mihin vastauksia tarvitaan

Jokaiselle kysymykselle tulee löytyä perustelu tutkimussuunnitelmasta. Kysymysten toimivuus edellyttää, että:

 • kysymyksen laatija ja vastaaja tulkitsevat kysymykset samalla tavalla
 • vastaajan tulee kyetä palauttamaan mieleen kysyttävä asia
 • vastaajan tulee kyetä muodostamaan vastaus kysyttävään asiaan
 • vastaajan tulee haluta vastata kysymykseen

Yleisiä kysymysten ja lomakkeiden virheitä ovat mm.:

 • kysymykset ovat liian pitkiä
 • kysymykset sisältävät useita asioita
 • kysymykset sisältävät vaikeita termejä tai sanoja
 • vastausvaihtoehdot eivät ole kattavia tai toisiaan poissulkevia
 • kysyttävän asian viiteperiodi ei ole selkeä ja yksikäsitteinen
 • kysymysten järjestys on epälooginen
 • kysymyksiä ei "filtteroida" eli esitetään kohdehenkilöitä koskemattomia turhia kysymyksiä
 • "filtterointi" tehdään harkitsemattomasti
 • kysymysten kontekstia ei huomioida

Lomakkeiden ja kysymysten toimivuutta voidaan testata osana lomakkeiden testausta ja kehittämistä.        .