Kasvihuonekaasujen inventaariojärjestelmä

Kansainväliset ilmastosopimukset (ml. Pariisin ilmastosopimus) ja EU edellyttävät, että kullakin maalla on järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien arvioimista ja raportoimista varten. Järjestelmää varten määritellään ja raportoidaan inventaarioon liittyvät vastuunjaot sekä lainsäädännölliset ja menettelylliset järjestelyt. Suomessa järjestelmää varten nimetty vastuuyksikkö on Tilastokeskus. Kansallisen vastuuyksikön tehtäviä hoitaa Tilastokeskuksessa Kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkö. Ympäristöministeriö on ilmastosopimuksen kansallinen vastuutaho.

Kasvihuonekaasujen inventaariojärjestelmä Suomessa perustuu Tilastokeskusta koskevien säädösten ohella Tilastokeskuksen ja asiantuntijalaitosten välisiin sopimuksiin päästölaskennan ja raportoinnin tuottamisesta sekä vastuullisten ministeriöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tilastokeskus hankkii lisäksi ostopalveluina joitakin laskennan osia.

Tilastotietojen tuottamiseen osallistuvat Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus sekä VTT Oy. Keskeisiä muita osapuolia ovat ilmastopolitiikan valmisteluun osallistuvat vastuuministeriöt Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, ja Liikenne- ja viestintäministeriö. Kansallisen arviointijärjestelmän voimavarat asiantuntijalaitoksille ohjataan asianomaisten ministeriöiden tulosohjauksen kautta.

Kuva. Kasvihuonekaasujen inventaariojärjestelmä Suomessa

Työnjako

Kansallisena vastuuyksikkönä Tilastokeskus vastaa inventaarion yleishallinnoinnista, koko inventaariotason laadunhallinnasta (lisätietoja Kasvihuonekaasut tilaston dokumentaatiosta) ja yhteydenpidosta ilmastosopimukseen ja Euroopan unioniin. Tilastokeskus koordinoi inventaarion tarkastuksiin osallistumista sekä julkaisee ja arkistoi inventaariotulokset. Lisäksi Tilastokeskus toimii asiantuntijalaitoksena tuottamalla inventaarioon energiasektorin ja teollisuusprosessien päästötiedot. Osa energiasektorin päästötiedoista tulee ostopalveluna VTT:ltä (liikenne ja työkoneet).

Suomen ympäristökeskus tuottaa inventaarioon jätesektorin sekä F-kaasujen päästötiedot. Maatalouden ja maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin (LULUCF) inventaariotiedot laskee Luonnonvarakeskus.

Suomen olosuhteisiin sovitettu laskennan työnjako ja menettelytavat on kirjattu laskentaprotokolliin. Asiantuntijalaitosten kanssa tehdyt sopimukset vahvistavat laskentaprotokolliin kirjatun vastuunjaon ja täsmentävät menettelyjä vuosittaisessa laskennassa.