Polttoaineluokitus / Bränsleklassificering / Fuel classification

 

Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta käytetään muun muassa

  • kasvihuonekaasujen inventaarion laadinnassa,
  • energiakyselyissä,
  • päästökauppaan liittyvässä päästöjen tarkkailussa,
  • uusiutuvilla energialähteillä tuotetun, tuotantotukeen oikeuttavan sähkön seurannassa
  • ympäristönsuojelun valvonnan asiointijärjestelmässä (YLVA)
  • biomassapolttoaineiden kestävyyden osoittamisessa.

Voimassa oleva luokitus / Gällande klassificering / Valid classification

Polttoaineluokitus 2024 / Bränsleklassificering 2024 / Fuel classification 2024 (xlsx) 
(sisältää polttoaineiden oletuslämpöarvot ja päästökertoimet / inkluderar effektiva värmevärden och utläppskoefficienter av bränslen / includes default calorific values and emission coefficients of fuels)

Yhteystiedot / Kontaktinformation / Contact information

Polttoaineluokitus / Bränsleklassificering / Fuel classification

email: energia@stat.fi
Kari Grönfors, +358 29 551 2728
Leena Timonen, +358 29 551 2518

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä Teollisuuden energiakäyttö -tilastokyselyt /
El- och värmeproduktion samt Industrins energianvändning -enkäten /
Data collections on Production of electricity and heat and Energy use in manufacturing

email: energia@stat.fi
Minna Niininen, +358 29 551 3549

Päästölupahakemukset (Energiavirasto) /
Utsläppsansökningar (Energimyndigheten) /
Applications for emission permits (Energy Authority)

email: paastolupa@energiavirasto.fi
Tiina Rautalin, +358 29 5050 036

Sähkön tuotantotuki (Energiavirasto) /
Stöd till produktion av el (Energimyndigheten) /
Production Subsidies for Electricity (Energy Authority)

email: kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi
Olli Mäki, +358 29 5050 094