Pienyritysten suhdannetiedot

Pienyritysten suhdannetiedot paljastavat, miten teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualueiden pienyrityksillä menee.

Aluejako: seutukunta, maakunta, koko maa

Pienyritysten suhdannetietojen avulla voidaan tarkastella alueittain teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen pienyritysten liikevaihdon ja palkkasumman neljännesvuosittaista kehitystä. Suhdannetietojen tueksi palvelussa on tarjolla myös pienyritysten vuositasoiset rakennetiedot. Rakennetiedot sisältävät pienyritysten ja kaikkien yritysten lukumäärä-, liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot vuositasolla.

Pienyritykset ovat yrityksiä, joiden henkilöstömäärä on alle 10, vuosiliikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa ja palkkasumma on alle miljoona euroa vuodessa. Lisäksi yrityksellä tulee olla toimintaa vain yhdellä toimipaikalla. Yrityksen tulee täyttää määritelmä koko tarkasteltavalta ajanjaksolta.

Pienyritysten suhdannetiedot tuotetaan neljännesvuositasoisena noin kahden vuoden pituisena aikasarjana. Tiedot ulottuvat tuoreimman valmiin tilastovuoden alusta uusimpaan vuosineljännekseen saakka.

Pienyritysten suhdannetietoja tuotetaan päätoimialatasoilta:

 • A-X kaikki toimialat yhteensä
 • BCDE koko teollisuus
 • F rakentaminen
 • G tukku- ja vähittäiskauppa sekä
  • 45 - 46 Tukku- ja autokauppa
  • 47 Vähittäiskauppa
 • H-S muut palvelut yhteensä

Mitä pienyritysten suhdanne- ja rakennetiedoista saa selville?

Pienyritysten suhdannetietojen avulla voidaan arvioida:

 • Millä toimialoilla pienyritysten kasvu hiipuu tai kiihtyy?
 • Miten pienyritysten liikevaihto ja palkkasumma kehittyy eri alueilla?
 • Kuinka suuri osa alueen yritysten liikevaihdosta tulee pienyrityksiltä?
 • Kuinka suuri osa alueen yrityksistä on pienyrityksiä?

Tietojen lähde

Tiedot muodostetaan yhdistelemällä Verohallinnon kausiveroaineiston, Tilastokeskuksen myyntitiedustelun ja yritysrekisterin aineistoja.

Tietosuoja

Pienyritystiedoissa suojataan tietoja, mikäli yrityslukumäärä on tarkasteltavana ajankohtana alle 30. Tiedot suojataan myös silloin, jos yksittäinen yritys muodostaa yli 70 prosenttia liikevaihdosta tai palkkasummasta yritysjoukossa. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muissa, ei suojatuissa muuttujissa.
 

Pienyritysten suhdannetiedot -tietokanta sisältää seuraavat taulukot:

14jd -- Pienyritysten rakenteet alueittain, 2022
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(1 arvo)
2022
Alue
(89 arvoa)
KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., SK213 Ålands skärgård
Toimiala
(7 arvo)
 A-X Koko talous (00-99), B-E Koko teollisuus (05-39), F Rakentaminen (41-43), G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47), ..., H-S Palvelut
Tiedot
(9 arvoa)
 Pienyritysten lukumäärä, Kaikkien yritysten lukumäärä, Pienyritysten lukumäärän osuus, Pienyritysten liikevaihto, ..., Pienyritysten henkilöstömäärän osuus
14ig -- Pienyritysten suhdanteet alueittain, 2022Q1-2023Q4
Muuttuja Muuttujan arvot
Alue
(89 arvoa)
KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., SK213 Ålands skärgård
Toimiala
(7 arvoa)
 A-X Koko talous (00-99), B-E Koko teollisuus (05-39), F Rakentaminen (41-43), G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47), ..., H-S Palvelut
Vuosineljännes
(8 arvoa)
2022Q1, 2022Q2, 2022Q3, 2022Q4, ..., 2023Q4
Tiedot
(6 arvoa)
Liikevaihdon euroestimaatti, Liikevaihdon vuosimuutos (%), Liikevaihdon yrityskertymä, Palkkasumman euroestimaatti, ..., Palkkasumman yrityskertymä

Käsitteet

Ajanjakso
Tuoreimman valmiin tilastovuoden alusta uusimpaan täyteen vuosineljännekseen saakka.
Aluetaso
Tarkasteltavat aluetasot ovat koko maa, maakunta, ja seutukunta. Tilastoissa käytetään uusinta alueluokitusta.
Muutosprosentti
Tarkasteltavan muuttujan (liikevaihto tai palkkasumma) muutos vuotta aiempaan vastaavaan neljännekseen nähden.
Muuttuja
Liikevaihto tai palkkasumma.
Toimiala
Tarkasteltavat toimialat ovat A-X Kaikki toimialat yhteensä, BCDE Teollisuus, F Rakentaminen, G Kauppa yhteensä, 45 - 46 Tukku- ja autokauppa, 47 Vähittäiskauppa ja H-S Muut palvelut. (Ks. Toimialaluokitus 2008)
Yrityslukumäärä
Pienyrityksen määritelmän täyttävien yritysten lukumäärä tarkasteltavana ajanjaksona.