Kasvuyritykset

Kasvuyritysten tiedot kuvaavat muun muassa kasvuyritysten määrää, kasvuyrityksissä luotuja työpaikkoja, nuoria kasvuyrityksiä ja kasvun taustoja.

Aluejako: seutukunta, maakunta, ELY-keskus, koko maa

Kasvuyritykset-tietokannan taulukot kuvaavat kasvuyritysten kehitystä kolmivuotisella kasvukaudella. Yleisimmän määritelmän mukaan kasvuyritykseksi luetaan yritys, joka työllistää kasvukauden alussa vähintään 10 henkilöä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstön keskimääräinen kasvu ylittää 20 prosenttia vuositasolla. 

Kolmivuotiselta kasvukaudelta voi seurata kasvuyritysten lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon muutoksia. Kasvuyritykset luokitellaan taulukoissa tarkemmin kasvun taustatekijöiden perusteella. Kasvuyrityksiä voi tarkastella muun muassa iän mukaan, tai sen perusteella, kuuluvatko ne kotimaisiin tai ulkomaisiin konserneihin tai ovatko ne olleet yritysjärjestelyiden osapuolina. 

Palveluun kuuluu myös pienten kasvuyritysten tiedot erillisinä taulukoina. Pieneksi kasvuyritykseksi määritellään yritys, joka työllistää kasvukauden alussa enintään kolme henkilöä ja kasvaa vähintään kolmella henkilöllä kasvukauden loppuun mennessä. Pienistä kasvuyrityksistä esitetään kasvuyritysten lukumäärä sekä henkilöstö kasvukauden alussa ja lopussa.

Mitä kasvuyritystaulukoista saa selville?

Kasvuyritystaulukoiden avulla voi saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten kasvuyritysten henkilöstö tai liikevaihto on kehittynyt kasvukaudella?
 • Miten kasvuyritysten määrä ja kehitys eroavat toimialoittain ja alueittain Suomessa?
 • Poikkeaako kasvuyritysten kannattavuus muista vertailuryhmän yrityksistä?
 • Kuinka yleisiä nuoret kasvuyritykset ovat Suomessa?
 • Mikä osuus nuorilla kasvuyrityksillä on kaikista kasvuyrityksistä?
 • Kuinka moni kasvuyritys kuuluu konserniin? Kuinka suuri osuus näillä on kasvuyritysten henkilöstön kasvusta?
 • Kuinka suuri osuus kasvuyrityksistä ja niiden henkilöstöstä on ulkomaisessa omistuksessa?

Tietosuoja

Taulukoissa suojataan tietoja, mikäli yrityslukumäärä on tarkasteltavana ajankohtana alle 3. Niin sanottu toissijainen suojaus saattaa peittää tietoja muiltakin osin, jos suojatun luokan tiedot ovat suojauksen jälkeen edelleen pääteltävissä muiden ei-suojattujen luokkien tietojen perusteella.

Yritysten rakennetilastojen aikasarjakatkos ja sen vaikutus kasvuyritysten tilastointiin

Yritysten rakennetilastoissa tehtiin syksyllä 2022 uudistuksia, jotka aiheuttavat aikasarjakatkoksen henkilöstömäärä- ja palkkasummatietoihin vuosien 2020 ja 2021 välille.

Henkilöstömäärätietojen lisäksi muutos vaikuttaa myös kasvuyritysten tilastointiin laajemmin, sillä kasvuyritysten lukumäärät lasketaan yritysten henkilöstömäärän muutoksen perusteella. Tietojen laadun kannalta on tärkeää, että henkilöstömäärän laskemisen menetelmä ei muutu kesken kasvukauden.

Kasvukaudesta 2019 – 2022 alkaen kasvuyritysten laskennassa käytetään uuden menetelmän mukaisia henkilöstömääriä koko kasvukaudelle. Tämä vaikuttaa vertailukelpoisuuteen erityisesti kasvuluokkarajauksen sekä kasvuyritysten henkilöstömäärätietojen osalta. Vuodelle 2018 uuden menetelmän mukaisia henkilöstömääriä ei ole saatavilla.

Menetelmämuutos laskee henkilöstömääriä noin 136 000 henkilöllä (9,0 %) koko maassa, jolloin ilman toimenpiteitä muutos vaikuttaisi kasvuyritysten määrään laskevasti.

Korjaustoimenpiteenä kasvukauden 2018 – 2021 kasvuyritysten laskennassa vuoden 2018 henkilöstömääränä käytetään laskennallista muuttujaa, joka tuotetaan laskemalla jokaiselle yrityksille uuden ja vanhan menetelmän mukaisten henkilöstömäärätietojen suhde vuodelta 2019, sekä kertomalla vuoden 2018 henkilöstömäärä tällä suhdeluvulla.

Kasvuyritykset-tietokanta sisältää seuraavat taulukot:

14hx -- Kasvuyritystiedot ELY-keskuksittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
Toimiala
(15 arvoa)
Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut (90-99)
Kokoluokka
(3 arvoa)
3 henkeä tai enemmän, 5 henkeä tai enemmän, 10 henkeä tai enemmän
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
ELY-keskus
(17 arvoa)
KOKO MAA, ELY01 Uudenmaan ELY-keskus, ELY02 Varsinais-Suomen ELY-keskus, ELY03 Satakunnan ELY-keskus, ..., ELY16 Ahvenanmaa 
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, ..., Liikevaihdon muutos-%

14i3 -- Pienet kasvuyritykset ELY-keskuksittain, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
ELY-keskus
(17 arvoa)
KOKO MAA, ELY01 Uudenmaan ELY-keskus, ELY02 Varsinais-Suomen ELY-keskus, ELY03 Satakunnan ELY-keskus, ..., ELY16 Ahvenanmaa
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

14i6 -- Pienet yritykset henkilöstömäärän kasvuluokan mukaan, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
Henkilöstömäärän kasvuluokka
(8 arvoa)
Ei kasvua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tai enemmän, Kasvuyritykset yhteensä
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

14hy -- Kasvuyritystiedot toimialan, kokoluokan, kasvuvauhdin ja iän mukaan, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
Toimiala
(15 arvoa)
 Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut (90-99)
Kokoluokka
(3 arvoa)
3 henkeä tai enemmän, 5 henkeä tai enemmän, 10 henkeä tai enemmän
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(9 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, ..., Liikevaihdon kasvu per yritys

14i4 -- Pienet kasvuyritykset toimialan ja iän mukaan, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
Toimiala
(15 arvoa)
 Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut (90-99)
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

14hz -- Kasvuyritysten kasvun taustatekijät, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Kokoluokka
(3 arvoa)
3 henkeä tai enemmän, 5 henkeä tai enemmän, 10 henkeä tai enemmän
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Yritysjärjestely, Kotimainen konserni, Ulkomaalaisomisteinen konserni, Aito kasvu
Tiedot
(11 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, ..., Liikevaihto per henkilöstömäärä kauden lopussa

14i5 -- Pienten kasvuyritysten kasvun taustatekijät, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Yhteensä, Konsernisuhde, Ulkomaalaisomisteinen, Yritysjärjestely, Aito kasvu
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

14hw -- Kasvuyritystiedot maakunnittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
Toimiala
(15 arvoa)
Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut (90-99)
Kokoluokka
(3 arvoa)
3 henkeä tai enemmän, 5 henkeä tai enemmän, 10 henkeä tai enemmän
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Maakunta
(20 arvoa)
KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, ..., Liikevaihdon muutos-%

14i2 -- Pienet kasvuyritykset maakunnittain, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
 2021, 2022
Maakunta
(20 arvoa)
KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

14hq -- Kasvuyritystiedot seutukunnittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
Toimiala
(15 arvoa)
 Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut (90-99)
Kokoluokka
(3 arvoa)
 3 henkeä tai enemmän, 5 henkeä tai enemmän, 10 henkeä tai enemmän
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Seutukunta
(70 arvoa)
 KOKO MAA, SK011 Helsinki, SK014 Raasepori, SK015 Porvoo, ..., SK213 Ålands skärgård
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, ..., Liikevaihdon muutos-%

14i1 -- Pienet kasvuyritykset seutukunnittain, 2021-2022

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(2 arvoa)
2021, 2022
Seutukunta
(70 arvoa)
KOKO MAA, SK011 Helsinki, SK014 Raasepori, SK015 Porvoo, ..., SK213 Ålands skärgård
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa
Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot ELY-keskuksittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
ELY-keskus
(17 arvoa)
ELY-keskukset yhteensä, Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...
Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset ELY-keskuksittain
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
ELY
(17 arvoa)
ELY-keskukset yhteensä, Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa
 
Kasvuyritykset: Pienet yritykset henkilöstömäärän kasvuluokan mukaan
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Henkilöstömäärän kasvuluokka
(8 arvoa)
Ei kasvua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tai enemmän, Kasvuyritykset yhteensä
Tiedot
(4 arvoa)
Yritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstömäärän muutos
 
Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot toimialan, kokoluokan, kasvuvauhdin ja iän mukaan
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(7 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(9 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstön lkm kasvu per yritys, Liikevaihto yhteensä kauden alu...
Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset toimialan ja iän mukaan
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(7 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa
Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot toimialan, kokoluokan, kasvuvauhdin ja iän mukaan
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(7 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(9 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstön lkm kasvu per yritys, Liikevaihto yhteensä kauden alu...
Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset toimialan ja iän mukaan
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(7 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa
Kasvuyritykset: Kasvun taustatekijät
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Yritysjärjestely, Kotimainen konserni, Ulkomaalaisomisteinen konserni, Aito kasvu
Tiedot
(11 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärä per yritys kauden alussa, Henkilöstömäärä per yri...
Kasvuyritykset: Pienten kasvuyritysten kasvun taustatekijät
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Yhteensä, Konsernisuhde, Ulkomaalaisomisteinen, Yritysjärjestely, Aito kasvu
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa
Kasvuyritykset: Kasvun taustatekijät
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Yritysjärjestely, Kotimainen konserni, Ulkomaalaisomisteinen konserni, Aito kasvu
Tiedot
(11 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärä per yritys kauden alussa, Henkilöstömäärä per yri...
Kasvuyritykset: Pienten kasvuyritysten kasvun taustatekijät
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Yhteensä, Konsernisuhde, Ulkomaalaisomisteinen, Yritysjärjestely, Aito kasvu
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa
Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot maakunnittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...
Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset maakunnittain
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa
Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot maakunnittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...
Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset maakunnittain
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa
Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot seutukunnittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Seutukunta
(71 arvoa)
Seutukunnat yhteensä, Etelä-Pirkanmaa, Forssa, Haapavesi-Siikalatva, Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Itä-Lappi, Jakobstadsregionen, Joensuu, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Järviseutu, Kajaani,...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...
Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset seutukunnittain
Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(8 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016, 2014_2017, 2015_2018, 2016_2019, 2017_2020, 2018_2021
Seutukunta
(71 arvoa)
Seutukunnat yhteensä, Etelä-Pirkanmaa, Forssa, Haapavesi-Siikalatva, Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Itä-Lappi, Jakobstadsregionen, Joensuu, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Järviseutu, Kajaani,...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Käsitteet ja luokittelut

Tällä listalla on erityisesti Kasvuyritykset-tietokannassa käytetyt käsitteet. Katso myös Toimialoittaisen yritystietopalvelun kaikkia tietokantoja koskevien käsitteiden määritelmät.

Alue
Aluetasona ovat ELY-keskusalue, seutukunta ja maakunta. Vertailutietona tuotetaan vastaavat tiedot myös koko maan tasolla.
Henkilöstö yhteensä kauden alussa
Yritysten henkilöstömäärä.
Henkilöstö yhteensä kauden lopussa
Yritysten henkilöstömäärä.
Henkilöstömäärän muutos, %

Henkilöstömäärän muutos, % = (henkilöstö yhteensä kauden lopussa - henkilöstö yhteensä kauden alussa) / Henkilöstö yhteensä kauden alussa * 100

Henkilöstön lukumäärän muutos
Henkilöstön lukumäärän muutos = henkilöstö yhteensä kauden lopussa - henkilöstö yhteensä kauden alussa
Henkilöstön lukumäärän kasvu per yritys
Henkilöstön lukumäärän muutos / Kasvuyritysten määrä
Henkilöstömäärän kasvuluokka
Henkilöstömäärän kasvuluokka kuvaa pienten kasvuyritysten henkilöstömäärän kasvua kasvukauden aikana. Kasvuluokat ovat:
 • Ei kasvua
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 tai enemmän
Kasvukausi
Kasvukausi on kolmen vuoden pituinen.
Kasvuvauhti
Yrityksen henkilöstön kasvuvauhti keskimäärin kasvukauden aikana. Kasvuvauhdit ovat 10 %, 20 %, 30 % ja 100 %.
Kasvun taustatekijät
Tilasto luokittelee kasvuyritykset taustatekijöiden mukaan yritysjärjestelyn osapuolena oleviin, kotimaisesti sekä ulkomaisesti omistettuihin konserneihin ja aidon kasvun kasvuyrityksiin. Ulkomaalaisomisteiseksi yritykseksi katsotaan yritykset, joiden omistuksesta tai äänivallasta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa. Aidon kasvun yrityksiin luetaan ne kasvuyritykset, joilla ei ole konsernisuhdetta tai yritysjärjestelyjä kasvukauden aikana.
Kasvuyritysten määrä
Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstömäärältään suurimman toimipaikan perusteella kasvukauden ensimmäisenä vuonna.
Kasvuyritysten lukumäärän muutos edelliseen kasvukauteen
Kasvuyritysten lukumäärän muutos peräkkäisten kasvukausien välillä.
Liikevaihto yhteensä kauden alussa
Yritysten vuosiliikevaihto.
Liikevaihto yhteensä kauden lopussa
Yritysten vuosiliikevaihto
Liikevaihdon muutos
Liikevaihdon muutos = Liikevaihto yhteensä kauden lopussa - liikevaihto yhteensä kauden alussa
Liikevaihdon muutos, %
Liikevaihdon muutos, % = (liikevaihto yhteensä kauden lopussa - liikevaihto yhteensä kauden alussa) / liikevaihto yhteensä kauden alussa * 100
Liikevaihdon kasvu per yritys
Liikevaihdon muutos / Kasvuyritysten määrä
Toimiala
Toimialaluokitus TOL 2008 kirjaintaso. Aineistosta rajataan pois yritystalouteen kuulumattomia toimialoja: A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus.
Yrityksen koko
Tilasto luokittelee yritykset konserniyrityksiin ja ei konsernisuhdetta omaaviin yrityksiin. Lisäksi voidaan tarkastella kaikkien yritysten tietoja yhteensä, konsernisuhteesta riippumatta.
Yrityksen kokoluokka
Yrityksen kokoluokka henkilöstömäärän mukaan kasvukauden alussa. Kokoluokat ovat vähintään 3 henkilöä, vähintään 5 henkilöä ja vähintään 10 henkilöä.
Yrityksen ikä kauden lopussa
Kasvuyritykset luokitellaan yrityksen iän mukaan enintään 5 vuotta toimineisiin ja tätä vanhempiin.