Kasvukatsaus

Kasvukatsauksen avulla selviää, mitä on eri toimialojen liikevaihdon sekä palkkasumman kasvun taustalla.

Aluejako: koko maa

Kasvukatsauksen avulla nähdään, millaiset yritykset ovat kehityksen takana ja millaisella pohjalla toimialan ja tarkasteltavan muuttujan kehitys on. 

Kasvukatsaus erittelee toimialojen liikevaihdon ja palkkasumman kehityksen pienempiin osatekijöihin, joiden avulla selviää minkälaiset yritykset vaikuttavat suhdannekehitykseen. Yritykset luokitellaan muun muassa kasvuvauhdin, kokoluokan, iän ja ulkomaankaupan harjoittamisen perusteella.

Kasvukatsaus syventää ja tarkentaa suhdannekehityksen tarkastelua jakamalla liikevaihdon ja palkkasumman kehityksen eri luokkiin, joita ovat kasvu ja supistuminen, ikä, koko ja kansainvälisyys.

Mitä kasvukatsauksesta selviää?

Kasvukatsauksen avulla voi saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä liikevaihdon tai palkkasumman kasvu tulee eri toimialoilla? Tuleeko toimialan kasvu nuorista vai vanhoista yrityksistä?
  • Syntyykö kasvu ulkomaankauppaa harjoittavista vai kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä?
  • Minkä kokoiset yritykset ovat eri toimialojen kasvun tai laskun taustalla?
  • Mikä on liikevaihdoltaan kasvaneiden yritysten osuus koko toimialan yrityskannasta?

Tietojen lähde

Kasvukatsauksen tiedot muodostetaan neljännesvuositasolla yhdistelemällä Verohallinnon kausiveroaineiston, Tilastokeskuksen myyntitiedustelun sekä yritysrekisterin aineistoja. Kuvattavat tiedot ovat teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen toimialoilta ja pohjautuvat vastaavien toimialojen kuukausitasoisiin liikevaihto- ja palkkasummakuvaajiin.

Tietosuoja

Kasvukatsauksen taulukoissa suojataan tietoja, mikäli yrityslukumäärä on tarkasteltavassa luokassa alle 3. Suojaukset aktivoivat yhdistelmäluokkia sillä edellytyksellä, että yksittäisten yritysten tietosuoja ei vaarannu. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muiden suojaamattomien tietojen perusteella.

Alueellista tietoa

Kasvukatsaus-tietokannassa on tietoa koko maan tasolla. Kasvukatsaus on tilattavissa myös tarkemmalla aluejaolla, mutta se edellyttää kyseessä olevan alueen suhdannetietojen tuottamista erityisselvityksenä. Lisätietoa kasvukatsauksesta saa Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun verkkosivuilta tai osoitteesta palvelut.suhdanne@stat.fi.

Kasvukatsaus-tietokanta sisältää seuraavat taulukot:

14jk -- Liikevaihdon kasvukatsaus, 2010Q1-2023Q4
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(56 arvoa)
2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, ..., 2023Q4
Luokittelija
(24 arvoa)
Kaikki, Kaikki kasvaneet, 0-15 % kasvaneet, Yli 15 % kasvaneet, ..., Ei vientiä, eikä tuontia
Toimiala
(90 arvoa)
A-X Koko talous (00-99), B, C Kaivostoiminta ja teollisuus (05-33), B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 07 Metallimalmien louhinta, ..., Päivittäistavarakauppa
Tiedot
(4 arvoa)
Yrityskertymä, Luokan painovaikutus vuosimuutosprosenttiin (%-yksikköä), Luokan prosenttiosuus yrityskertymästä, Luokan muutosprosentti edellisvuoden vastaavaan neljännekseen
14jm -- Palkkasumman kasvukatsaus, 2010Q1-2023Q4
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(56 arvoa)
2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, ..., 2023Q4
Luokittelija
(24 arvoa)
Kaikki, Kaikki kasvaneet, 0-15 % kasvaneet, Yli 15 % kasvaneet, ..., Ei vientiä, eikä tuontia
Toimiala
(113 arvoa)
A-X Koko talous (00-99), A-X, S11 Yksityinen sektori yhteensä, B-E Koko teollisuus (05-39), B, C Kaivostoiminta ja teollisuus (05-33), ..., H, I, J, L, M, N, R, S Muut palvelut 
Tiedot
(4 arvoa)
Yrityskertymä, Luokan painovaikutus vuosimuutosprosenttiin (%-yksikköä), Luokan prosenttiosuus yrityskertymästä, Luokan muutosprosentti edellisvuoden vastaavaan neljännekseen

Käsitteet

Tällä listalla on erityisesti Kasvuyritykset-tietokannassa käytetyt käsitteet. Katso myös Toimialoittaisen yritystietopalvelun kaikkia tietokantoja koskevien käsitteiden määritelmät.

Yrityskertymä
Kasvukatsauksen lukumäärätieto kuvaa yritysjoukkoa, joka on valikoitunut aineistoon tarkasteltavana vuosineljänneksenä. Yritys sisältyy aineistoon, jos se on aktiivinen tarkasteltavalla vuosineljänneksellä tai vuotta aikaisemmalla vastaavalla neljänneksellä.
Luokan muutosprosentti edellisvuoden vastaavaan neljännekseen
Tarkasteltavan luokan vuosimuutosprosentti vuodentakaisesta vastaavasta vuosineljänneksestä.
Luokan painovaikutus vuosimuutosprosenttiin (%-yksikköä)
Muutosvaikutus kuvaa sitä, kuinka monta prosenttiyksikköä kukin luokka muodostaa tarkasteltavan toimialan neljäänesvuositasoisesta muutosprosentista. Esimerkiksi voidaan tarkastella, kuinka paljon pienyritysten menestys vaikuttaa koko talouden menestykseen prosentuaalisesti.
Luokan prosenttiosuus yrityskertymästä
Prosenttiosuus yksiköistä kuvaa tarkasteltavan luokan yritysten osuuden kaikista tarkastelussa olevista yrityksistä vuosineljänneksellä.

Luokittelut

Kasvaneet ja supistuneet yritykset
Kasvukatsauksessa yritykset luokitellaan liikevaihdoltaan tai palkkasummaltaan kasvaneisiin ja supistuneisiin edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Luokittelu kasvaneisiin ja supistuneisiin tehdään erikseen voimakkaasti (yli 15 prosenttia) sekä vähemmän voimakkaasti (0–15 prosenttia) kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin.
Yrityskokoluokittelu
Kasvukatsaus luokittelee yritykset neljään eri kokoluokkaan henkilöstömäärän perusteella: alle 10 (mikro), 10–49 (pieni), 50–249 (keskisuuri) ja vähintään 250 henkilöä työllistäviin (suuri). Kokoluokitteluun käytetään yritysrekisterin henkilöstömäärän vuositietoa. Tiedon puuttuessa yksikkö jää kokoluokittaisen tarkastelun ulkopuolelle.
Yrityskokoluokittelun yhdistelmäluokat
Yrityskokoluokittelun yhdistelmäluokat aktivoituvat, mikäli yksittäisten yritysten tietosuoja vaarantuu. Yhdistelmäluokat ovat alle 50 henkilöä työllistävät, 10–249 henkilöä työllistävät sekä vähintään 50 henkilöä työllistävät.
Luokittelu iän perusteella
Iän perusteella tehtävä luokittelu jakaa yritykset alle 5 vuotta toimineisiin sekä 5 vuotta ja kauemmin toimineisiin. Luokittelussa huomioidaan myös erilaiset yritysjärjestelyt. Yrityksen ollessa yritysjärjestelyn osapuolena alle 5 vuoden sisään tarkasteluajankohdasta, tulkitaan yritys vanhaksi.
Luokittelu iän ja koon perusteella
Luokittelu iän ja koon perusteella yhdistää kaksi edellistä luokittelijaa. Jaottelu tehdään nuoriin sekä vanhoihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (alle 250 työllistävät) sekä nuoriin ja vanhoihin suuryrityksiin (vähintään 250 työllistävät).
Tuontia tai vientiä harjoittavat yritykset
Yritys on tuontia tai vientiä harjoittavat yritys, kun tuonti tai vienti ylittää kynnysarvon (12 000 euroa) ja kauppatapahtumia on vähintään kahtena kuukautena vuodessa tai kaupan arvo on yli 120 000 euroa (tällöin riittää yksi kauppatapahtuma kyseessä olevana vuonna).
Ulkomaankauppaa harjoittavat
Ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset toimii tuontia ja vientiä harjoittavien yritysten yhdistelmäluokkana.
Luokittelu ulkomaantavarakaupan perusteella ei kuvaa palvelualoilla harjoitettua palveluiden ulkomaankauppaa.