Kunnittainen toimipaikkatilasto

Kunnittaisesta toimipaikkatilastosta saa tarkalla toimialajaottelulla tietoja kunnan yritysten toiminnasta sekä uusimmalla että tilastovuoden aluejaottelulla. Sisältää myös tietoa yrityskokoluokittain.

Aluejako: kunta, seutukunta, maakunta, ELY-keskus, koko maa

Kunnittainen toimipaikkatilasto -tietokanta sisältää alueellisia tilastoja toimialaluokituksen tarkimmalla tasolla. Tilaston tietoihin sisältyvät muun muassa toimipaikkojen lukumäärä-, henkilöstömäärä- ja liikevaihtotiedot sekä yritystoiminnan keskittyminen. Lisätietoa toimiala- ja alueluokituksista löydät luokitukset-sivustolta.

Kaikki muut tiedot, paitsi ulkomaalaistaustaisia yrityksiä koskevat tiedot, esitetään tilastovuoden virallisten alueluokitusten mukaan kunnittain, seutukunnittain, ELY-keskuksittain ja maakunnittain. Kunnittaisesta toimipaikkatilastosta ja Keskittymistilastoista saa myös aikasarjat uusimmilla alueluokituksilla.

Mitä Kunnittaisesta toimipaikkatilastosta selviää?

Kunnittaisen toimipaikkatilaston tiedoista voi saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko kunnan tai naapurikuntien työllisyys suuryritysten varassa vai jakautuuko työllistyminen tasaisemmin pienempiin yrityksiin?
 • Mitkä ovat niin sanottuja riskikuntia, jos kunnan iso työllistäjä vähentää väkeä tai lopettaa toimintansa kokonaan?
 • Miten tietyn, tarkalla tasolla määritellyn toimialan työllisyys on kehittynyt?

Tietojen lähde

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin.

Tietosuoja

Tietoja suojataan, jos jollakin toimialalla toimipaikkojen lukumäärä on alle 3. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muiden suojaamattomien tietojen perusteella. Osassa taulukoista on peitetty sekä liikevaihto että henkilöstömäärämuuttujat ja osassa vain liikevaihto muuttuja. Peitot perustuvat tilastolakiin.

Kunnittainen toimipaikkatilastotietokanta sisältää useita kymmeniä taulukoita. Lisäksi yksi taulukko tarjolla Excel-tiedostona. Alla on lueteltu taulukkokokonaisuudet ja niistä saatavat tiedot.

Suurimmat työllistäjät alueittain

Suurimmat työllistäjät alueittain julkaistaan tietokannan sijaan Excel-taulukkona. Taulukko sisältää henkilöstömäärällä mitattuna 10–20 suurinta työllistäjää. Yksikkönä on yritys, voittoa tavoittelematon yhteisö tai julkisyhteisö, jonka henkilöstömäärä on alueella sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärä yhteensä. Konsernia ei ole huomioitu. Tilaston tietoja ovat y-tunnus, yrityksen nimi, oikeudellinen muoto, omistajatyyppi ja yrityksen henkilöstömäärä alueella.

 

Kunnittaiseen toimipaikkatilastoon oikeuden omaavilla käyttäjillä on oikeus myös tähän tilastoon. Excel-tiedosto on siirretty tiimeri-palveluun ja siihen pääsee käsiksi olemalla yhteydessä osoitteeseen: palvelut.suhdanne@stat.fi

 

Kunnittainen toimipaikkatilasto

Tilasto sisältää alueellisia tilastoja yritysten toimipaikoista vuositasolla. Tilaston tietoja ovat toimipaikkojen lukumäärä-, henkilöstömäärä- ja liikevaihtotiedot vuositasolla. 

Kunnittainen toimipaikkatilasto kuvaa kattavasti eri toimialojen toimipaikkojen tietoja kuntatasolla. Palvelu tarjoaa käyttäjälleen aikasarjoja myös seutukunta-, maakunta- ja ELY-keskus -tasolla. Tietokanta sisältää tietoja toimipaikkojen lukumääristä, henkilöstömääristä ja liikevaihdoista toimialaluokituksen kirjain-, 2-numero sekä 5-numerotasolla.

Aikasarjojen avulla on mahdollista tutkia muun muassa valitun toimialan henkilöstömäärän kehitystä vuosien välillä tarkasteltavan kunnan alueella. Lisäksi on mahdollista vertailla alueen liikevaihdon jakautumista toimialoittain sekä vertailla tuloksia eri alueiden välillä. Kunnittaisen toimipaikkatilaston taulukot ovat valittavissa tilastovuoden alueluokituksella sekä uusimman vuoden alueluokituksella aikasarjana alkaen vuodesta 2007.

Keskittymistilasto

Keskittymistilasto kuvaa henkilöstön jakautumista yrityskokoluokkiin eri alueilla (kunta, seutukunta, maakunta ja ELY-keskus). Tietojen avulla voidaan tutkia esimerkiksi sitä, kuinka riippuvainen kunnan työllisyystilanne on muutamasta suuresta työllistäjästä, tai vaikkapa sitä, miten mikroyritysten rooli työllistäjänä on alueella muuttunut.
Tilaston tietoja ovat 

 • yritysten määrä
 • toimipaikkojen lukumäärä
 • henkilöstö
 • kumulatiivinen henkilöstö
 • prosenttiosuus henkilöstöstä (%)
 • kumulatiivinen prosenttiosuus (%). 

Ulkomaalaistaustaiset yritykset

Tiedot on päivitetty viimeksi vuonna 2019, ja aikasarja kattaa vuodet 2013-2017. Uudempia tietoja ei valitettavasti ole saatavilla tällä hetkellä.

Ulkomaalaistaustaiset yritykset -taulukkokokonaisuus kuvaa yrityksiä, joiden taustalla on ulkomaalaistaustaisen henkilön yrittäjätyöpanosta. Tiedoista selviää, millä toimialoilla ja minkä tyyppisissä yrityksissä ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työskentelevät. Taulukoiden avulla voi myös tarkastella ulkomaalaistaustaisten yritysten sijoittautumista eri maakuntiin, yrittäjien syntyperää tai yleisimpiä taustamaita.

Koko maan tasoisissa tiedoissa yritykset luokitellaan toimialoittain sen mukaan, onko ulkomaalaistaustainen yrittäjä syntynyt Suomessa vai ulkomailla. Taulukkoon sisältyy lukuisia yritystoiminnan kannalta keskeisiä muuttujia kuten liikevaihto, palkkasumma, henkilöstömäärä ja jalostusaste. Ulkomaalaistaustaisten yritysten toimipaikkojen sijoittautumista eri maakuntiin ja erityyppisille toimialoille kuvataan erillisessä taulukossa. Tietokokonaisuuteen kuuluu myös taulukko, jossa kuvataan ulkomaalaistaustaisten yritysten toimipaikkoja eri maakunnissa yrittäjien yleisimpien taustamaiden mukaan luokiteltuna.

Käsitteet

Tällä listalla on erityisesti Kunnittainen toimipaikkatilasto -tietokannassa käytetyt käsitteet. Katso myös Toimialoittaisen yritystietopalvelun kaikkia tietokantoja koskevien käsitteiden määritelmät.

Kunnittainen toimipaikkatilasto

Alue
Koko maa, kunta, seutukunta, maakunta tai ELY-keskus.
Henkilöstö
Toimipaikkojen henkilöstömäärä alueella ja toimialalla tilastovuonna. Henkilöstö käsittää palkansaajat sekä yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä
Henkilöstö/toimipaikka
Henkilöstö / toimipaikka
Liikevaihto (1 000 euroa)
Toimipaikkojen liikevaihto alueella ja toimialalla tilastovuonna. Liikevaihto käsittää varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.
Liikevaihto/henkilö (1 000 euroa)
Liikevaihto / henkilö
Liikevaihto/toimipaikka (1 000 euroa)
Liikevaihto / toimipaikka
Toimiala
Toimialaluokitus kirjaintasolla, 2-numerotasolla ja 5-numerotasolla
Toimipaikkoja
Toimipaikkojen lukumäärä alueella ja toimialalla tilastovuonna.
Vuosi
Kunnittaisen toimipaikkatilaston aikasarja on taulukoitu tilastovuoden alueluokituksilla tilastovuodet 1993–2021. Kuntatason tiedoista löytyy tämän lisäksi tiedot myös vuosilta 1986, 1988–1990. Tilastot on taulukoitu lisäksi uusimmalla alueluokituksella tilastovuodet 2007–2021. Keskittymistilaston aikasarja uusimmalla ja tilastovuoden alueluokituksella 2006–2021.
Aikasarja tilastovuoden alueluokituksella
Vuosi Alueluokitus Toimialaluokitus
1986 1986 TOL 1988
1988 1988 TOL 1988
1989 1989 TOL 1988
1990 1989 TOL 1988
1993–2000 2000 TOL 1995
2001 2001 TOL 2002
2002–2005 2005 TOL 2002
2006–2007 2006–2007 TOL 2002
2008–2021 2008–2021 TOL 2008
Aikasarja uusimmalla alueluokituksella
Vuosi Alueluokitus Toimialaluokitus
2001-2007 2009 TOL 2002
2007-2012 2020 TOL 2008
2013-2021 2021 TOL 2008

Keskittymistilasto

Alue
Koko maa, maakunta, seutukunta, kunta.
Henkilöstö
Toimipaikkojen henkilöstö alueella.
Kumulatiivinen henkilöstö (kertymä)
Henkilöstön kumulatiivinen lukumäärä kokoluokittain.
Kumulatiivinen prosenttiosuus, % (kertymä)
Henkilöstön kumulatiivinen prosenttiosuus kokoluokittain.
Prosenttiosuus henkilöstöstä, %
Toimipaikkojen henkilöstön osuus koko alueen henkilöstöstä kokoluokassa.
Toimipaikkojen lukumäärä
Yritysten toimipaikkojen lukumäärä alueella.
Yrityksiä
Yritysten lukumäärä, joilla on vähintään yksi toimipaikka alueella.
Kokoluokka
Kokoluokat määräytyvät koko yrityksen tilastovuoden henkilöstömäärän mukaisesti. Kokoluokat ovat:
 • 0 (alle 0,5 henkilötyövuotta)
 • 1 henkeä
 • 2
 • 3-4
 • 5-9
 • 10-19
 • 20-49
 • 50-99
 • 100-149
 • 150-199
 • 200-249
 • 250-499
 • 500-999
 • 1000
 • Yhteensä
Vuosi
Aikasarja ulottuu vuodesta 2006 tuoreimpaan julkaistuun yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastovuoteen. Tiedot löytyvät sekä uusimmalla että tilastovuoden alueluokituksella.

Ulkomaalaistaustaiset yritykset

Jalostusarvo
Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä. Jalostusarvo mittaa yrityksen varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä.
Jalostusarvo/henkilö
Jalostusarvo / Henkilöstömäärä
Henkilöstömäärä
Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yritysten henkilöstömäärä kokovuosityöllisiksi muunnettuna.
Liikevaihto
Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yrityksen liikevaihto.
Liikevaihto/henkilö
Liikevaihto/Henkilöstömäärä
Nettotulos -%
(Nettotulos / Liikevaihto) kerrottuna sadalla. Nettotulos saadaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut, kiinteät kulut, poistot, arvonalennukset, korkokustannukset ja verot.
Palkkasumma
Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.
Palkkasumma / henkilö
Palkkasumma / Henkilöstömäärä
Toimialan liikevaihto/henkilö
Toimialan liikevaihto/henkilöstömäärä. Toimialaluokitus on TOL 2008 kirjaintason mukaan. Toimialat yhteensä -luokka sisältää myös toimialaltaan tuntemattomat yritykset.
Toimialan jalostusarvo/henkilö
 
Toimialan jalostusarvo/henkilöstömäärä
 
Toimialan jalostusarvo/henkilö
 
Yritysten lukumäärä
Yritysten lukumäärä alueella tarkasteltavana ajankohtana. Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstömäärältään suurimman toimipaikan perusteella.

Kohdejoukko ja rajaus

Tilastoon on valittu liiketoiminnan yritykset/toimipaikat, joiden toiminta-aika ylitti tilastovuonna puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan.
Vuosittaiset liikevaihtorajat alkaen vuodesta 2013:

 • 10 846 euroa vuonna 2013 (Vuoden 2013 tiedoista alkaen mukaan on otettu lisäksi taserajan 170 000 euroa ylittävät yritykset.)
 • 11 016 euroa vuonna 2014
 • 11 196 euroa vuonna 2015
 • 11 296 euroa vuonna 2016
 • 11 376 euroa vuonna 2017
 • 11 598 euroa vuonna 2018
 • 11 810 euroa vuonna 2019
 • 11 968 euroa vuonna 2020
 • 12 273 euroa vuonna 2021

Laajennus vuoden 2007 tilastossa

Vuodesta 2007 yritysrekisterin vuositilastoon on lisätty perheviljelmät, jotka aiemmin puuttuivat tilastosta. Uudet yksiköt ovat 01-alkuisilla toimialoilla (Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut). Näiden toimialojen yritysten määrä on noussut tämän seurauksena yhteensä lähes 46 000:lla ja henkilöstön määrä yli 45 000:lla. Tilastossa 01-alkusille toimialoille ei vuodesta 2007 lähtien ole aiemmista vuosista poiketen tilastoitu liikevaihtoa, koska perheviljelmillä ei ole liikeyritysten liikevaihtoa vastaavaa käsitettä. Näin ollen myös muiden näillä toimialoilla toimivien yritysten kuin perheviljelmien liikevaihto puuttuu tilastoista (oli vuonna 2006 lähes 855 milj. euroa).

Yritysrekisterin vuositilaston muutokset yritystilastouudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Tilastovuodesta 2013 lähtien yritysrekisterin ja tilinpäätöstilastojen yritystiedot julkaistaan yhtenä tilastona: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. Toimipaikkatiedot puolestaan julkistetaan osana Alueellista yritystoimintatilastoa.
Uudistus parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, liikevaihto- ja henkilöstötietojen ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, jonka perusteella tilastoitava yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan. Alkutuotannon toimialojen osalta tilastossa ovat tilastovuodesta 2013 alkaen mukana alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset, kun myynnit ylittävät tilastointirajan. Alueellisessa yritystoimintatilastossa on ollut muutoksia myös tiedonkeruussa: liikevaihtotieto kerätään nykyään vain alue- ja toimialatiedonkeruussa, kun tietoa kysyttiin aiemmin myös yritysrekisterin henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedustelussa.

Yritystilastojen tuotantomuutoksien takia tilastovuodesta 2013 alkaen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ja Alueellisen yritystoimintatilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin Yritysrekisterin vuositilaston lukuihin. Tilinpäätöstietojen osalta tiedot on laskettu yhtenäisellä tavalla tilastovuodesta 2012 eteenpäin.

Seuraavissa luvuissa on esitelty Yritys- ja toimipaikkarekisterin vuositilaston näkökulmasta tilastoinnin suurimmat muutokset:

Yritysrekisterin tietosisällön merkittävimmät muutokset

 • Aiemmin Yritysrekisterin vuositilastoon tulivat yritykset ja toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta tilastovuonna ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan (10 846 euroa vuonna 2013). Vuoden 2013 tiedoista alkaen mukaan on otettu lisäksi taserajan 170 000 euroa ylittävät yritykset.
 • Aiemmin yritysrekisterin tiedoissa ei ollut mukana kuntien liikelaitoksia toisin kuin tilinpäätöstilastoissa. Nyt kuntien liikelaitokset ovat mukana rakenne- ja tilinpäätöstiedoissa. Kuntien liikelaitoksia on erityisesti toimialoilla 36: Veden otto, puhdistus ja jakelu ja 37 Viemäri- ja jätevesihuolto.
 • Yritysten lukumäärä on uudistusten myötä kasvanut noin 30 000 yrityksellä. Suurin muutos on alkutuotannon toimialalla (n. 10 000 yritystä lisää). Tilastossa ovat tilastovuodesta 2013 alkaen mukana alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset, kun myynnit ylittävät tilastointirajan. Tästä syystä mm. metsänmyyntitulot näkyvät yritystoimintana.
 • Uudistuksen yhteydessä on siirrytty käyttämään verohallinnon oikeudellisen muodon koodistoa.
 • Käyttöön on myös otettu uudempi sektoriluokitus 2012. Lisätietoa sektoriluokitukset löydät luokitukset sivustolta.

Yritysrekisterin tiedonkeruuta on uudistettu

Toimipaikkojen liikevaihtotieto kerätään nyt ainoastaan alue- ja toimialatiedonkeruussa muiden tietojen yhteydessä noin 2000 teolliselta toimipaikalta ja n. 180 liiketoimintayksiköltä (palvelualojen toimipaikalta tai toimipaikkayhdistelmältä), kun liikevaihtotietoa kysyttiin aiemmin myös yritysrekisterin henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedonkeruussa n. 17 000 toimipaikalta. Tästä aiheutuvaa laadunmuutosta on vaikea arvioida, sillä liikevaihdon ilmoittaminen tarkalla toimipaikkajaolla on ollut yrityksille usein haastava tehtävä. Tiedonkeruussa pyritään kuitenkin saamaan kaikkien suurimpien yritysten toimipaikkatiedot käsiteltyä mahdollisimman vertailukelpoisesti edellisvuoteen nähden. Muiden kuin kyselystä saatavien toimipaikkojen osalta toimipaikoittaiset liikevaihtotiedot estimoidaan yritysten liikevaihdon ja toimipaikkojen toimiala- ja henkilöstöjakauman avulla, jolloin päästään näiden osalta aiempaa vertailukelpoisempaan laatuun.

Toimipaikoittaiset henkilöstömäärätiedot kerätään edelleenkin pääosin yritysrekisterin ja työssäkäyntitilaston yhteisellä henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedustelulla. Tämä tarkoittaa sitä, että uudistuksen yhteydessä henkilöstömäärätiedoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ja näin ollen vuositietojen aikasarja ei katkea tämän tiedon osalta.