Statistikcentralens verksamhetsprinciper

Statistikcentralen följer internationella principer för statistikbranschen i sin verksamhet. Därtill styrs verksamheten också av principer och anvisningar som baserar sig på bl.a. EU:s allmänna dataskyddsförordning och god servicepraxis.

Principer för officiell statistik

De principer som godkänts av FN:s statistiska kommission fastställer rättigheterna och förpliktelserna i samhället för producenterna av officiell statistik samt de viktigaste principerna vid sammanställning och publicering av statistik, såsom tillförlitlighet och dataskydd i statistiken.

Yrkesetik

Statistikcentralens yrkesetiska principer följer Internationella statistikinstitutets (International Statistical Institute, ISI) yrkesetiska deklaration, som innehåller de etiska principer som samtliga personer inom statistikbranschen ska iaktta gentemot samhället, kunder och partners. Statistikcentralens yrkesetiska guide baserar sig på ISI:s deklaration.

Principer för publicering av statistik

Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik gäller bl.a. sättet och tidpunkten för offentliggörande av statistik samt hemlighållande av uppgifter före offentliggörandet.

Praxis vid ändringar av statistisk information

Inom det europeiska statistiksamfundet har man kommit överens om en praxis som styr genomförandet av ändringar i statistiken samt informeringen om dessa ändringar.

På basis av dessa har Statistikcentralen sammanställt detaljerade anvisningar för ändringar av statistisk information.

Datasekretessprinciper

Statistikcentralens datasekretessprinciper garanterar att uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare är konfidentiella.

Serviceprinciper

  • Vi betjänar mångsidigt och sakkunnigt
  • Vi är lätt tillgängliga
  • Vi är snabba och punktliga
  • Vi håller uppgiftsanvändarna à jour
  • Vi lär oss genom växelverkan