Kvalitetskriterier

Delegationen för Finlands officiella statistik (FOS) har år 2010 uppdaterat de kriterier man uppställt för statistiken. All statistik som hör till Finlands officiella statistik skall uppfylla dessa kriterier. Kriterierna har harmoniserats med Eurostats kvalitetskriterier. Syftet med kriterierna är att utveckla och upprätthålla FOS-statistikens användbarhet för samhällets informations-behov. Nedan anges de kriterier som statistiken inom Finlands officiella statistik ska uppfylla:

FOS-kvalitetskriterierna ska följas vid produktionen av all statistik som hör till Finlands officiella statistik. Kriterierna bildar också grunden för rapporteringen och bedömningen av kvaliteten på statistiken. De bygger på uppförandekoden för europeisk statistik (CoP, pdf)Du flyttar till en annan tjänst..

1. Objektivitet och transparens

Principerna för produktion och rapportering av statistik baserar sig på en professionell bedömning, som är oberoende av utomstående intressen, och på statistiketiska principer . Principerna är offentliga och upptäckta fel korrigeras på ett synligt sätt. Statistiken finns tillgänglig för alla på lika villkor.

2. Kvalitetshantering

Kvaliteten på statistiken bevakas kontinuerligt enligt godkända förfaringssätt och har beskrivits tillräckligt. Vid beskrivningen av kvaliteten är en aktuell FOS-kvalitetsbeskrivning ett minimikrav. Målet är att alla FOS-statistikgrenar har godkända förfaringssätt för kvalitetssäkringen.

3. Datasekretess

Uppgifterna från uppgiftslämnarna används bara för angivet ändamål och uppgiftslämnarnas integritet samt affärs- och yrkeshemligheter har skyddats effektivt.

4. Effektivitet

Statistiken framställs med tillräckliga resurser och bemyndiganden samt yrkeskunnigt och så effektivt som möjligt med en minimering av uppgiftslämnarbördan.

5. Relevans

FOS-statistikgrenarna innehåller sådana rikstäckande uppgifter om ämnesområdet som med tanke på användarnas behov är mest väsentliga.

6. Exakthet och tillförlitlighet

FOS-statistiken beskriver de fenomen som statistikförs, deras tillstånd och förändringar i dem på ett exakt och tillförlitligt sätt. Statistikförings-metoderna och ändringar i dem beskrivs klart och tydligt. Deras inverkan på resultaten och eventuella övriga osäkerhetsfaktorer i statistiken analyseras och rapporteras. Vid korrigeringen av fel som eventuellt observerats i statistiken följs FOS-delegationens rekommendation (FOS-anvisning ).

7. Aktualitet och punktlighet

Uppgifterna i FOS-statistiken är så aktuella som möjligt. Tidpunkten för offentliggörandet av dem är känd på förhand. Utgivaren upprätthåller ett statistikkalendarium enligt FOS-delegationens anvisningar (FOS-anvisning ).

8. Enhetlighet och jämförbarhet

FOS-statistikgrenarna är enhetliga och så jämförbara som möjligt över tiden och mellan regioner. I statistiken används allmänna och vedertagna, huvudsakligen internationellt godkända begrepp och klassificeringar. De faktorer som påverkar statistikens enhetlighet och jämförbarhet dokumenteras och anges i kvalitetsbeskrivningen. De uppgifter som definitionsmässigt avviker från varandra men som beskriver samma fenomen förtydligas med hjälp av olika begrepp.

9. Tillgänglighet och tydlighet

FOS-statistiken presenteras i en tydlig, transparent och begriplig form och sprids på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. Statistiken och de metadata som stöder den samt anvisningarna till användarna är allmänt tillgängliga. Presentationssättet stöder en korrekt tolkning och jämförelse av statistik. Primärmaterialen tillhandahålls för undersökningsändamål utan äventyrande av datasekretessen. Skräddarsydda analyser för enskilda användares eller användargruppers behov kan framställas på basis av statistiken.