Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.12.2009

Huipputuloisten tulojen alentuminen supisti tuloeroja

Asuntokuntien keskimääräiset käytettävissä olevat rahatulot alenivat vuonna 2008 reaalisesti 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Mediaanitulon mukaan tulot kuitenkin vielä kasvoivat 1,5 prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta. Myös väestön tuloerot supistuivat vuonna 2008 selvästi edellisvuoden ennätystasolta. Tämän johtuu siitä, että kaikista hyvätuloisimmilla tulojen kehitys oli selvästi heikompaa kuin muilla väestöryhmillä.

Väestön suurituloisimmassa kymmenesosassa keskimääräiset tulot alenivat 4,8 prosenttia. Kaikista suurituloisimmassa prosentissa väestöä tulot alenivat selvästi enemmän, eli 13,3 prosenttia. Sen sijaan muissa kymmenesosissa asuntokuntien tulot kasvoivat vuonna 2008. Pienituloisimmassa tulokymmenyksessä tulojen reaalikasvu oli 1,3 prosenttia.

Kuvio 1. Asuntokuntien keskimääräisten reaalitulojen kehitys 1995–2008. Tulokäsite: käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden. 1995=100

Kuvio 1. Asuntokuntien keskimääräisten reaalitulojen kehitys 1995–2008. Tulokäsite: käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden. 1995=100

Pitemmällä aikavälillä ovat suurituloisten tulot kuitenkin kasvaneet selvästi voimakkaammin kuin pienituloisten. Pienituloisimpaan tulokymmenykseen sijoittuneiden asuntokuntien tulot olivat vuonna 2008 reaalisesti vain 13 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1995. Vastaava kasvu oli suurituloimmassa tulokymmenyksessä runsaat 70 prosenttia. Suurituloisimmassa prosentissa asuntokuntaväestöä tulojen kasvu oli yli 120 prosenttia. Koko väestön keskiarvotulojen reaalimuutos oli vuosina 1995–2008 noin 43 prosenttia.

Tulokehitys parasta Luhangan, heikointa Kustavin asuntokunnilla

Kunnittaiset tulovertailut tehdään mediaanitulolla, koska se kuvaa keskiarvotuloa luotettavammin keskivertoväestön tuloja. Mediaanitulon mukaan tulojen kasvu oli nopeinta pohjois-pohjanmaalaisessa Luhangan kunnassa, missä asuntokuntien mediaanitulo oli vuonna 2008 reaalisesti 8 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kainuulaisessa Ristijärven ja ahvenanmaalaisessa Sottungan kunnissa tulojen kasvu ylitti 7 prosentin tason. Väestöltään maan suurimman kunnan Helsingin kaupungin asuntokunnilla tulojen kasvu oli 1,5 prosenttia.

Heikointa tulojen kehitys oli varsinais-suomalaisessa Kustavin kunnassa, missä asuntokuntien mediaanitulo aleni vuonna 2008 reaalisesti 2,5 prosenttia. Satakuntalaisessa Kiikoisten kunnassa asuntokuntien tulot alenivat 2,2 prosenttia ja pirkanmaalaisessa Humppilan kunnassa tulot alenivat 1,9 prosenttia. Kaiken kaikkiaan 35 kunnassa asuntokuntien tulot alenivat reaalisesti vuonna 2008 edellisvuodesta.

Pitemmän aikavälin tarkastelussa asuntokuntien mediaanitulot olivat vuonna 2008 runsaat 36 prosenttia korkeammat kuin 1990–luvun puolivälissä. Eniten tulot ovat kasvaneet ahvenanmaalaisessa Getan kunnassa, missä asuntokuntien tulot olivat vuonna 2008 reaalisesti 58 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1995. Vähäisintä tulojen reaalikasvu on ollut kainuulaisen Hyrynsalmen asuntokunnilla, joilla mediaanitulojen kasvu jäi alle 20 prosentin aikavälillä 1995–2008.


Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (372,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 22.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2008/tjkt_2008_2009-12-22_tie_001_fi.html