Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.4.2021

Syrjäytymisvaarassa olevia 18–24-vuotiaita nuoria 13 500 vuonna 2019

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan muita työvoiman ulkopuolisia oli 178 500 vuonna 2019. Muihin työvoiman ulkopuolisiin kuuluvat yli 15-vuotiaat henkilöt, jotka eivät kuulu työvoimaan, eivätkä myöskään ole opiskelijoita, eläkeläisiä taikka varus- tai siviilipalvelusmiehiä. Muista työvoiman ulkopuolisista 18–24-vuotiaita ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia nuoria oli 13 500. Muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmään kuuluu myös muun muassa pienten lasten vanhempia, vammaisia tai pitkäaikaissairaita sekä toimeentulotuella tai pääomatuloilla eläviä.

Muiden työvoiman ulkopuolisten alaryhmiä 2019

Muiden työvoiman ulkopuolisten alaryhmiä 2019

Ryhmään muut työvoiman ulkopuolella olevat luokitellaan henkilöt, joita ei voida luokitella mihinkään muuhun pääasiallisen toiminnan ryhmään 1) . Muita työvoiman ulkopuolisia oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 178 500 vuonna 2019. Ryhmässä oli naisia hieman enemmän kuin miehiä: 94 400 (53 %). Joka toinen oli iältään 15–34-vuotias. Suurin kymmenvuotisikäryhmä oli 25–34-vuotiaat (51 900), joista 61 prosenttia oli naisia. Muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmästä kolmasosa oli syntynyt ulkomailla.

Tässä tarkastelussa on muodostettu kyseiselle ryhmälle niin sanottuja alaryhmiä. Alaryhmät eivät ole toisensa poissulkevia.

Muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmästä vajaa viidesosa (34 200) sai toimeentulotukea joulukuussa 2019. Toimeentulotukea saavissa oli hieman enemmän miehiä kuin naisia: 18 500 (54 %).

Muista työvoiman ulkopuolisista 32 600 henkilöä, eli vajaa viidesosa, oli alle 3-vuotiaiden lasten vanhempia. Heistä suurin osa (92 %) oli naisia.

Iältään 18–24-vuotiaita nuoria oli muissa työvoiman ulkopuolisissa yhteensä 30 600, joista 13 500 (44 %) ei ollut suorittanut peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevista nuorista vajaa 60 prosenttia oli miehiä.

Vammaisia tai pitkäaikaissairaita oli muissa työvoiman ulkopuolisissa 13 000 (7 %) henkilöä. Tieto vammaisuudesta tai pitkäaikaissairaudesta perustuu työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietoihin. Tähän ryhmään kuuluvat ovat TE-toimiston henkilöasiakkaita, joiden mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat todettu huomattavasti vähentyneiksi.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 9 500 (5 %) muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmään kuuluvaa henkilöä. Miehiä ryhmässä oli vajaa 60 prosenttia. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pidempään ilman työtä olleille henkilöille

Muista työvoiman ulkopuolisista 2 100 sai pääomatuloa enemmän kuin 20 000 euroa vuoden aikana. Pääomatuloilla elävistä enemmistö (64 %) oli miehiä.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä laskenut 2010-luvulla

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan iältään 18–24-vuotiaita nuoria, jotka eivät olleet suorittaneet peruskoulun jälkeistä tutkintoa oli muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmässä 13 500 vuonna 2019. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhempia heistä oli 1 900 (14 %), joista suurin osa (92 %) oli äitejä. Ilman pienten lasten vanhempia näitä nuoria oli 11 600, joista enemmistö (64 %) oli miehiä.

Vuoden 2010 jälkeen ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien muiden työvoiman ulkopuolisten nuorten, joilla ei ole alle 3-vuotiaita lapsia, määrä on laskenut. Vuonna 2019 heitä oli 1 400 (11 %) vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Miesten osuus on kasvanut hieman 2010-luvun aikana.

Muut työvoiman ulkopuoliset 18–24-vuotiaat nuoret, joilla ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa sukupuolen mukaan 2010–2019 *

Muut työvoiman ulkopuoliset 18–24-vuotiaat nuoret, joilla ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa sukupuolen mukaan 2010–2019 *
* Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat eivät ole mukana.
1) Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoimaan kuuluvat työlliset ja työttömät. Työvoiman ulkopuolella olevia ovat 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, eläkeläiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat. Ryhmään muut työvoiman ulkopuolella olevat luokitellaan henkilöt, joita ei voida luokitella mihinkään muuhun ryhmään.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Meri Juuti 029 551 3061, Elina Pelkonen , info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. ammatti ja sosioekonominen asema 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2019/01/tyokay_2019_01_2021-04-08_tie_001_fi.html