Muutoksia Astika-tietokannassa

Työvoimatutkimuksen vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen toimialatiedot sekä korjatut ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen toimialatiedot julkaistu

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 7.11.2023
Muutos:

Sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueiden toimialatiedoissa havaittiin epävarmuutta vuoden 2023 aikana. Tämä vaikutti työvoimatutkimuksen tuottamiin toimialatietoihin.

Vuoden 2023 syyskuun ja kolmannen vuosineljänneksen toimialatiedot on julkaistu sekä aiemmin julkaistut vuoden 2023 toimialatiedot on korjattu seuraaviin taulukoihin:
035, 085, 095, 105, 115, 135, 150, 162, 185, 215.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Työvoimatutkimuksen toimialoittaisia tietoja ei julkaista vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen tietojen julkistamisen yhteydessä

 

Sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueiden toimialatiedoissa on havaittu epävarmuutta vuoden 2023 aikana. Tämä vaikuttaa työvoimatutkimuksen tuottamiin toimialatietoihin. Tästä syystä emme julkaise toimialatietoja vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen julkistuksen yhteydessä. Julkaisemme kolmannen vuosineljänneksen toimialatiedot sekä ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen korjatut toimialatiedot vuodelta 2023 mahdollisimman pian, kun tietojen laatu saadaan varmistetuksi.

 

Seuraavat toimialatietoja sisältävät taulukot julkaistaan myöhemmin:

035. Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit sukupuolen ja toimialan mukaan (TOL 2008 versio 8)
085. Työlliset ammattiaseman, sukupuolen ja toimialan (TOL 2008) mukaan
095. Työlliset ammattiaseman ja toimialan (TOL 2008) mukaan
105. Työlliset ja palkansaajat ja työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit sukupuolen ja toimialan (TOL 2008) mukaan
115. Työlliset sukupuolen, toimialan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan
135. Työlliset ja palkansaajat sukupuolen, toimialan (TOL 2008) ja säännöllisen (normaalin) työajan mukaan
150. Työlliset ja palkansaajat toimialan (TOL 2008) ja maakunnan (2011) mukaan
162. Työlliset ja palkansaajat toimialan (TOL 2008) ja ELY-keskuksen mukaan
185. Osa- ja kokoaikatyötä tekevät työlliset ammattiaseman, sukupuolen ja toimialan mukaan (TOL 2008)
215. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat palkansaajat sukupuolen ja toimialan (TOL 2008) mukaan

 

21.7.2021 Työvoimatutkimuksen alkuvuoden 2021 työttömyystietoihin korjauksia (21.7.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 27.7.2021
Muutos: Vuoden 2021 alussa voimaan tullut työvoimatutkimuksen uudistus muutti merkittävästi tilaston tietosisältöjä, tulosten laskentatapaa ja tietojen keruuta. Työttömien määrittelyssä havaittiin pieni ero Eurostatille toimitettavien tietojen ja kansallisten tietojen välillä, mikä tuli ilmi tietojen tarkistuksen yhteydessä. Korjaukset on tehty alkuvuoden 2021 työvoimaa, työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia koskeviin tietoihin taulukoihin 010, 015, 040, 045 ja 055.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

31.5.2021 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaiset neljännesvuositaulukot julkistettu

Työvoimatutkimuksen neljännesvuositaulukot vuodelta 2021 sekä uuden estimointimenetelmän mukaisiksi korjatut aikasarjat vuosilta 2009-2020 on julkaistu 31.5.2021. Uudistetut aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.

Vuositaulukoiden julkaisemisesta ilmoitamme myöhemmin.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Työvoimatutkimuksen taulukon 040 trendi- ja kausitasoitettuihin sarjoihin on tullut päivityksiä 26.5.2021

Aiemmassa julkaisussa 25.5.2021 huhtikuuta 2021 edeltävät luvut eivät olleet päivittyneet, vaan olivat maaliskuun kausitasoitusten mukaisia.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukossa 035 on julkaistu taannehtivasti korjatut aikasarjat 25.5.2021

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukossa 035 on julkaistu uuden estimointimenetelmän mukaiset taannehtivasti korjatut aikasarjat. Korjatut aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Vanhat aikasarjat sisältävä taulukko on siirretty arkistoon.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin muutoksia 4.5.2021

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa, ja vuosien 2011 - 2020 tiedot on korjattu takautuvasti uuden estimointimenetelmän mukaisiksi. Päivitetyt taulukot 010, 015 ja 040 sisältävät korjatut kuukausiaikasarjat vuosilta 2011 - 2020 sekä korjatut neljännes- ja vuosiaikasarjat vuosilta 2019 - 2021. Korjatut aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Vanhat aikasarjat sisältävät taulukot on siirretty arkistoon. Taulukon 035 aikasarjoja ei ole toistaiseksi päivitetty.

Työvoimatutkimuksen neljännesvuosi- ja vuositaulukoiden taannehtivasti korjatut aikasarjat täydennetään ja julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

12.2.2021 Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden julkaiseminen alkuvuonna 2021

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa, mikä aiheuttaa muutoksia myös tietokantataulukoiden julkaisemiseen.

Vuoden 2021 tammi- ja helmikuun tiedoista julkaistaan vain keskeisimmät työmarkkinoita koskevat indikaattorit ainoastaan työvoimatutkimuksen tilastosivulla, eikä trendilukuja julkaista. Tammi- ja helmikuuta koskevat tiedot ovat alustavia ja ne voivat myöhemmin revisoitua estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi. Tästä syystä tammi- ja helmikuuta 2021 koskevia tietoja ei viedä Tilastokeskuksen maksuttomaan StatFin-tietokantaan eikä maksulliseen Astika-tietokantaan. Työvoimatutkimuksen alkuvuoden 2021 tietoja käytetään estimointianalyysiin ja aikasarjojen korjaamiseen takautuvasti.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden tiedot vuoden 2021 tammi- ja helmikuun osalta julkaistaan maaliskuun tietojen valmistumisen yhteydessä julkistuspäivän 4.5. jälkeen toukokuun aikana. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tietokantataulukoiden julkistamisaikataulu täsmentyy alkuvuoden aikana.

Lisätietoa uudistuksesta ja sen vaikutuksista.

2.10.2020 Työvoimatutkimukseen uusia aikasarjoja

Työvoimatutkimuksen tietokantatauluun 040 on lisätty aikasarjoja. Taulukko sisältää entiseen tapaan trendit, joista on puhdistettu sekä kausivaihtelu että epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu. Näiden rinnalle on lisätty kausitasoitettuja sarjoja, joista on puhdistettu vain säännöllinen kausivaihtelu.

29.4.2019 Uudet tilastotiedot 7.5. alkaen jo kello 8

Tilastokeskus aikaistaa tilastojulkistuksiaan. Uudet tilastotiedot julkaistaan jatkossa verkkosivuilla ja tietokannoissa jo kello 8. Nykyinen julkistusaika on kello 9. Muutos koskee kaikkia Tilastokeskuksen tilastojulkistuksia 7.5. alkaen.

21.1.2019 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi jatkossa saatavilla toimialaluokituksen 2-numerotasolla

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietokantataulut ovat 8.3.2019 alkaen saatavilla vain toimialaluokituksen 2-numerotasolla, eli luokkia on maaliskuusta alkaen vajaat 40 kun tähän asti niitä on ollut runsaat 70.

Syynä muutokseen on deflatoitujen liikevaihtotietotietojen laajempi käyttöönotto. Liikevaihtotietoja ei julkaista yhtä tarkalla tasolla kuin nykyistä teollisuustuotannon volyymi-indeksiä, lisäksi myös peittävyys toimialaluokituksen 3-numerotasolla on useilla toimialoilla huono.

29.3.2018 Kansantalouden tilinpidon tuoteveroja sekä omaisuustuloja ja -menoja on korjattu 

Korjaus kohdistui julkisyhteisöihin. Saadut tuoteverot pienenivät 243 milj. euroa, saadut osingot pienenivät 93 milj. euroa ja maksetut korot pienenivät 23 milj. euroa. Yhteisvaikutus julkisyhteisöjen nettoluotonantoon on -313 milj. euroa. Korjaus pienentää BKT:n muutosta  0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa 0,2 %-yksikköä.

22.3.2018 Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä

Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä, jotka korjataan 29.3.2018. Korjaus pienentää BKT:n muutosta noin 0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa noin 0,2 %-yksikköä.

8.9.2017 Kirjautumisongelmia uudessa PX-Web-versiossa

Uudessa Px-Web-versiossa on ollut ongelmia kirjautumisen kanssa, pahoittelemme tilannetta ja korjaamme sen mahdollisimman pian. Tietokannan tiedot ovat edelleen käytettävissä vanhassa versiossa osoitteessa: http://pxdata.stat.fi/database/astika/databasetree_fi.asp

1.9.2017 Astika päivittyy uuteen PX-Web-versioon

Tilastokeskuksen Astika-aikasarjatietokanta löytyy nyt uudesta osoitteesta:

https://pxhopea2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Astika

tai Tilastokeskuksen verkkopalvelun tilastotietokannat-sivun kautta:

http://tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html

Suorat linkit vanhan palvelimen taulukoihin eivät enää toimi, vaan ne pitää muuttaa uudelle palvelimelle. Palvelussa tapahtuvat muutokset eivät muuten edellytä toimenpiteitä käyttäjiltä. Palvelun peruskäyttö säilyy pääosin ennallaan, vaikka käyttöliittymä hieman muuttuu.

Muutoksen taustalla on versionvaihto uuteen PX-Web –palvelinsovellukseen. Käyttäjällä on uuden version myötä mahdollisuus mm. tallentaa poimittuja tietoja aiempaa uudempiin tiedostomuotoihin (esim. Excel xlsx ja json-stat). Kehitystyö jatkuu ja tulevaisuudessa käyttäjällä on mm. mahdollista tallentaa omia hakuja uudelleenkäytettäväksi. Näistä ja muista uusista ominaisuuksista tiedotamme myöhemmin.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita uusista kehittämiskohteista.

Lisätietoja teknisistä muutoksista antaa tarvittaessa Hans Baumgartner (hans.baumgartner@stat.fi) ja sisällöllisistä asioista Sari Vahala (sari.vahala@stat.fi).

30.8.2017 Ansiotasoindeksin tietokantataulukoita päivitetään 30.8.2017 julkistuksen jälkeen

Ansiotasoindeksi 30.8.2017 julkistuksessa ei teknisestä ongelmasta johtuen päivitetä taulukoita 110 ja 111. Nämä tietokantataulukot päivitetään julkistuksen jälkeen, mahdollisimman pian.

30.5.2017 Ansiotasoindeksin tietokantataulukoita päivitetään 30.5.2017 julkistuksen jälkeen

Ansiotasoindeksi julkaistiin 30.5.2017 uudella perusvuodella 2015=100. Uudistuksen takia tietokantataulukot päivitetään vasta julkistuksen jälkeen, mahdollisimman pian.

16.5.2017 Astika päivittyy uuteen PX-Web-versioon

Tilastokeskuksen Astika-aikasarjatietokanta löytyy 16.5. lähtien uudesta osoitteesta. Muutoksen taustalla on versionvaihto uuteen PX-Web –palvelinsovellukseen. Käyttäjällä on uuden version myötä mahdollisuus mm. tallentaa poimittuja tietoja aiempaa uudempiin tiedostomuotoihin (esim. Excel xlsx ja json-stat). Palvelussa tapahtuvat muutokset eivät edellytä toimenpiteitä käyttäjiltä.

Palvelun peruskäyttö säilyy pääosin ennallaan, vaikka käyttöliittymä hieman muuttuu. Vanha versio Astikasta on tarvittaessa käytössä vielä kesän yli (suljetaan 30.06.2017) alla löytyvästä osoitteesta. Sekä uusi että vanha versio päivittyvät ajantasaisesti ja molemmissa on sama tietosisältö.

Astikan uusi versio: https://pxhopea2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Astika

Astikan vanha versio: http://pxdata.stat.fi/database/astika/databasetree_fi.asp

Sekä tietenkin myös Tilastokeskuksen tietokantasivulta: http://tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html

 

15.5.2017 Palveluissa saattaa esiintyä pieniä katkoksia

 

Tietoturvariskin vuoksi palvelimille tehdään tietoturvapäivityksiä, jotka voivat aiheuttaa lyhyitä käyttökatkoksia.

10.3.2017 Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

Vuoden 2017 muutokset

Toimipaikoittaiset ja toimialoittaiset painot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2015 tilannetta.

Kausitasoitusmallit on päivitetty

Aikasarjojen kausitasoitusmallien päivitys tehdään kerran vuodessa. Mallien päivityksen johdosta kausitasoitettu sarja ja trendisarja voivat muuttua. Pääsääntöisesti mallien päivityksestä johtuvat muutokset ovat vähäisiä.

10.2.2017 Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

Vuoden 2015 lopullinen indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot vuodelle 2015 ovat lopulliset. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu alueelliseen yritystoimintatilastoon. Lopullisten vuosimuutosten laskemiseksi toimialaluokituksen 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta.

 

Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2015 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin ja lopullisen vuosi-indeksin vuosimuutokset toimialoittain.

 

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2015, ennakolliset ja lopulliset vuosimuutokset

TOL 2008

Vuosi-indeksi 2015, %

Ennakollinen

Lopullinen

Koko teollisuus (BCDE)

-0,8

-0,9

Kaivostoiminta ja louhinta (B)

-19,1

-19,2

Teollisuus ( C )

-0,8

-0,9

Elintarviketeollisuus (10-11)

-2,7

-3,0

Metsäteollisuus (16-17)

-0,5

-0,5

Kemianteollisuus (19-22)

1,1

1,6

Metalliteollisuus (24-30, 33)

-0,5

-1,0

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27)

-5,4

-7,2

21.6.2016 Työ- ja elinkeinoministeriön taulukoita uudistettu

Työ- ja elinkeinoministeriön taulukoiden rakennetta ja tietosisältöä on uudistettu. Vanhat taulukot löytyvät edelleen palvelusta, mutta niitä ei enää päivitetä.

24.9.2015 Korjaus Tuotannon suhdannekuvaajaan

Tuotannon suhdannekuvaajan taulukkoa "Tuotannon suhdannekuvaaja 1996M01-" on korjattu.

5.6.2015 Korjauksia Neljännesvuositilinpitoon

Neljännesvuositilinpidon taulukkoa Bruttokansantuote, huoltotase ja kansantulo 1990N1- on korjattu.

10.3.2015 Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot tarkentuvat

Vuoden 2015 muutokset

Toimipaikoittaiset painot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2013 tilannetta. Toimialat 29 moottoriajoneuvojen valmistus ja 30 muiden kulkuneuvojen valmistus julkistetaan tammikuusta 2015 alkaen yhdessä toimialalla kulkuneuvojen valmistus 29-30.

Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin otetaan tammikuun 2015 tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto, J-Demetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönotosta voi lukea lisää Tilastokeskuksen uutisesta.

Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönoton yhteydessä tehdään myös aikasarjojen kausitasoitusmallien päivitys. Mallien päivityksen johdosta kausitasoitettu sarja ja trendisarja voivat muuttua. Pääsääntöisesti mallien päivityksestä johtuvat muutokset ovat vähäisiä.

Vuoden 2013 lopullinen indeksi

Julkaistaan helmikuun tietojen yhteydessä 10.4.2015. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennassa käytettävät vuoden 2013 brutto- ja jalostusarvotiedot eivät ehtineet valmistua tammikuun julkaisuun 10.3.2015 mennessä.

10.3.2015 Korjauksia kansantalouden vuositilinpitoon

Kansantalouden tilinpidon vuositilinpidon tiedoista on poistettu vara-tieto: N1171 Tutkimus ja kehittäminen, joka julkaistaan erillisessä taulukossa.

19.1.2015 Linja-auto ja kuorma-autoliikenteen indeksit

Linja-autoliikenteen ja kuorma-autoliikenteen kustannusindeksien tuotanto yleisinä yhteiskuntatilastoina on lakkautettu 19.1.2015. Lisätietoja lakkautuksesta löytyy osoitteesta: /ajk/tiedotteet/2014/uutinen_040_2014-12-18.html .

12.1.2015 Korjauksia

Julkisyhteisöjen saamissa ja yrityssektorin maksamissa osingoissa vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä taulukossa ollut virhe on korjattu.

12.1.2015

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 19.12.2014 julkaistussa taulukossa ollut virhe valtion pääomatuloissa korjattu.

3.11.2014 Rakennus- ja asuntotuotanto -tilastoon muutoksia

Pysyvä rakennustunnus käyttöön joulukuussa, marraskuussa ei tilastojulkistusta

Väestörekisterikeskus ottaa käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä pysyvän rakennustunnuksen koko väestötietojärjestelmässä. Rakennustunnuksen käyttöönotto muuttaa rakennus- ja asuntotuotantotilaston sisältöä ja julkistusten aikatauluja.

Pysyvään rakennustunnukseen perustuva aineisto on Tilastokeskuksen käytettävissä vasta marraskuussa, minkä vuoksi 26.11.2014 julkaistavaksi ilmoitetut kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen tiedot voidaan julkaista vasta 19.12.2014. Lisätietoja muutoksesta löytyy osoitteesta: /til/ras/ras_2014-10-09_uut_001_fi.html.

15.9.2014

Tilastopäivitykset viivästyvät teknisten ongelmien vuoksi. Pahoittelemme viivettä.

1.8.2014

Kansantalouden tilinpidon taulukosta "Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin 1975-2013" on korjattu taloustoimen P51K tietoja.

22.7.2014 Työnvälitystilaston luokitusmuutos

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa on tapahtunut luokitusmuutos. Tiedot ovat kesäkuusta alkaen ISCO-pohjaisia entisen pohjoismaisen ammattiluokituksen sijasta. Samassa yhteydessä siirrytään myös julkaisemaan työttömien tiedot siten, että työttömiin mukaan luetaan myös lomautetut. Uusi tietokantataulukko

11.7.2014 Maksutasetilastoinnin muutos

Maksutasetilastointi on siirtynyt Suomen Pankista Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Kuukausitiedotteet on julkaistu Tilastokeskuksen verkkopalvelun kautta ensimmäistä kertaa 11.7.2014. Tässä yhteydessä on julkaistu myös tietokantataulukot.

Uusien tilastostandardien aiheuttamat muutokset maksutasetilastointiin

11.7.2014 Kansantalouden tilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä

Euroopan unionissa siirrytään uuteen tilinpitojärjestelmään (EKT 2010, englanniksi ESA 2010) syyskuun lopussa 2014. Tilinpidon tiedot pohjautuvat tuolloin uuteen EKT 2010 -menetelmäkäsikirjaan. Suomen osalta uuteen järjestelmään siirryttiin 11.7.2014 julkaistuissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa.

Lue yhteenveto uudistuksen aiheuttamista muutoksista

28.1.2014 Tilastokeskuksen tietokannoissa huoltokatko

Tilastokeskuksen tietokannat ovat huollon vuoksi poissa käytöstä 29.1. klo 16.00 ja 30.1. klo 9.00 välisenä aikana.

11.11.2013 Teollisuustuotannon volyymi-indeksin taulukkoon lisätty puuttuneet havainnot

Taulukkoon Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010=100 lisätty yhdistelmäteollisuuden Metalliteollisuus (24-30), puuttuneet havainnot

10.10.2013 Tilastojulkistukset myöhässä

Teknisten ongelmien takia tämän päivän tilastojulkistukset ovat myöhässä. Pyrimme julkaisemaan ne mahdollisimman pian.

17.6.2013 Rakentamisen liikevaihtokuvaajan taulukko palautettu palveluun

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2010=100 tietokantataulukko on palautettu palveluun. Taulukon määräindeksin tietoja on korjattu ajankohdalta 1/2012-3/2013 toimialalta F rakentaminen ja 42 Maa- ja vesirakentaminen sekä ajankohdalta 1-3/2013 toimialalta 43 Erikoistunut rakennustoiminta.

14.6.2013 Rakentamisen liikevaihtokuvaajan taulukko poistettu palvelusta

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2010=100 tietokantataulukko on poistettu palvelusta taulukossa olevien virheiden johdosta. Taulukko palautetaan korjattuna palveluun mahdollisimman pian.

20.5.2013 Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Indeksin painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi. Perusvuosien 2005=100, 2000=100 ja 1990=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksin, jonka perusvuosi on 1995=100, laatiminen on lopetettu.

Perusvuosiuudistuksen myötä on aloitettu uutena katujen ja ratojen ylläpidon indeksien laadinta. Katujen, teiden ja ratojen ylläpidon indeksit muodostavat yhdessä ylläpidon kokonaisindeksin. Ylläpidon osaindeksi - teiden ylläpito- vastaa vanhaa kunnossapitoindeksiä.

15.4.2013 Rakentamisen liikevaihtokuvaajan taulukko korjattu

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja- tilaston 12.4.2013 julkaistu taulukko "Rakentamisen liikevaihtokuvaajat 2010=100 (TOL 2008)" on päivitetty. Määräindeksin tiedot on korjattu.

15.4.2013 Palvelualojen liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Palvelualojen liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 15.4.2013.

Perusvuoden vaihdon yhteydessä indeksit on laskettu uudelleen v. 2010 alusta. Tässä yhteydessä aineisto on saattanut tarkentua ja siinä on huomioitu mm. viimeisimmät luokitustietojen muutokset. Vaikutukset ovat laadullisia ja näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutokset eivät kuitenkaan ole merkittäviä, eivätkä vaikuta aikasarjojen tulkintaan tai suhdannekuvaan. Vanhalla perusvuodella (2005=100) julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.

Samassa yhteydessä tilaston julkistuksissa siirrytään käyttämään alkuperäisistä indekseistä laskettua muutosprosenttia työpäiväkorjatun sijaan. Työpäiväkorjatut indeksisarjat julkaistaan kuitenkin edelleen tietokantataulukossa.

15.4.2013 Teollisuuden liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 15.4.2013.

Perusvuoden vaihdon yhteydessä indeksit on laskettu uudelleen v. 2010 alusta. Tässä yhteydessä aineisto on saattanut tarkentua ja siinä on huomioitu mm. viimeisimmät luokitustietojen muutokset. Vaikutukset ovat laadullisia ja näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutokset eivät kuitenkaan ole merkittäviä, eivätkä vaikuta aikasarjojen tulkintaan tai suhdannekuvaan. Vanhalla perusvuodella (2005=100) julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.

12.4.2013 Rakentamisen liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Rakentamisen liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 12.4.2013.

Perusvuoden vaihdon yhteydessä indeksit on laskettu uudelleen v. 2010 alusta. Tässä yhteydessä aineisto on saattanut tarkentua ja siinä on huomioitu mm. viimeisimmät luokitustietojen muutokset. Vaikutukset ovat laadullisia ja näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutokset eivät kuitenkaan ole merkittäviä, eivätkä vaikuta aikasarjojen tulkintaan tai suhdannekuvaan. Vanhalla perusvuodella (2005=100) julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.

Samassa yhteydessä määräindeksin painorakenne on päivitetty vuoden 2010 mukaiseksi ja indeksit on laskettu uudelleen vuoden 2010 tiedoista eteenpäin.

10.4.2013 Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto siirtyy käyttämään perusvuotta 2010=100

Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto siirtyy käyttämään perusvuotta 2010=100 helmikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan uudella perusvuodella ensimmäisen kerran 10.4.2013.

26.3.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoissa muutoksia

Valtakunnallinen ja alueelliset Työllisyyskatsaukset tuotetaan tammikuun 2013 tiedoista lähtien kuntapohjaisina entisen toimistopohjaisuuden sijasta. Kuntapohjaisissa tiedoissa alueen tiedot lasketaan siihen kuuluvien kuntien summana. Kunnan tiedot puolestaan perustuvat esim. työnhakijana olevan henkilön asuinkuntaan ja työnantajan ilmoittaman työpaikan sijaintikuntaan. Aikaisemmin käytetyt toimistopohjaiset tiedot perustuivat henkilön ja työnantajan asiointitoimistoon. Alueen tilastointiperusteen muutos vaikuttaa jonkin verran alueellisten lukujen jakautumaan. Lisätietoja muutoksista löytyy osoitteesta: http://www.tem.fi/files/35843/TVT_2013_muutokset.pdf

8.3.2013 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010=100

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa on siirrytty käyttämään perusvuotta 2010 tammikuun 2013 tilastosta alkaen.

19.2.2013 Kuluttajahintaindeksi 2010=100 julkaisutaso muuttuu

Kuluttajahintaindeksin laskennassa tapahtuneiden muutosten vuoksi tarkin hyödykeryhmien julkaisutaso jää pois kuluttajahintaindeksi 2010=100 tietokantataulukoista. Lisätietoa muutoksista löytyy /til/khi/khi_2013-01-18_uut_001_fi.html.

4.2.2013 Kansantalouden tilinpidon taulukko korjattu

Kansantalouden tilinpito -tilaston taulukon Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin 1975-2011 -taulukossa on korjattu taloustoimet D11R saadut palkat ja palkkiot, D12R työnantajan sosiaaliturvamaksut ja P3K kulutusmenot.

20.11.2012 Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoja on korjattu

Työnvälitystilaston kesä-syyskuun lukumäärät ovat muuttuneet uusinta-ajojen vuoksi aikaisemmin julkaistuista. Korjauksiin ryhdyttiin TE-toimistojen asiakasrekisteristä tehtävässä tietojen siirrossa havaittujen puutteiden vuoksi, jotka jättivät osan työnhakijoiden työllisyyskoodin muutostiedoista siirtymättä tilastojärjestelmään.

Korjausten johdosta työssä yleisillä työmarkkinoilla olevien työnhakijoiden lukumäärä väheni koko maan tasolla n.-5 000 henkilöllä. Työnhakijoiden kokonaismäärän tason säilyessä ennallaan tuo väheneminen siirtyi lisäykseksi muihin työnhakijaryhmiin, erityisesti työttömyyseläkeläisten (+2 000 henkilöä) ja työttömien työnhakijoiden (+2 000 henkilöä) lukumääriin. Muutokset aikaisemmin julkaistuihin lukuihin verrattuna voivat olla suhteellisesti suurempia pienillä alueilla ja yksittäisissä luokittelijoissa.

22.10.2012 Ansiotasoindeksin tietokantataulukot päivitetty

Ansiotasoindeksin tietokantataulukot on nyt päivitetty.

15.10.2012 Ansiotasoindeksin taulukot viivästyvät

Ansiotasoindeksi julkaistaan 15.10.2012 uudella perusvuodella 2010=100. Uudistuksen takia tietokantataulukot eivät ole vielä valmiina julkistuspäivänä. Ansiotasoindeksin tietokantataulukot päivitetään myöhemmin viikon 42 aikana.

8.10.2012 Muutoksia tuotannon suhdannekuvaajan laskentamenetelmiin

Tuotannon suhdannekuvaajan laadinnassa on otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä, joka mahdollistaa entistä parempien laskentamenetelmien hyödyntämisen. Uusiin laskentamenetelmiin perustuvat tiedot julkaistaan 9.10.2012.

Uudessa tietojärjestelmässä tuotannon suhdannekuvaajan laskentamenetelmät ovat täysin yhtenevät kansantalouden neljännesvuositilinpidon kanssa. Muutokset aiheuttavat pieniä tarkentumisia tuotannon suhdannekuvaajan aikasarjoihin.

Lisätietoja: Samu Hakala (09) 1734 3756

1.10.2012 Julkisyhteisöjen alijäämätietoja on korjattu tietokantataulukkoon

Julkisyhteisöjen alijäämä ja -velka 1975-2011* -taulukkoon on korjattu alijäämätietoja Sosiaaliturvarahastot ja Julkisyhteisöt yhteensä -sektoreille vuosille 1995 - 2007. Näiden sektoreiden tietoja on korjattu sekä miljoonina euroina että prosenttia BKT:sta.

25.9.2012 Kansantalouden vuositilinpidon taulukoita on korjattu

Kansantalouden vuositilinpidon 12.7.2012 tapahtuneessa julkistuksessa on havaittu seuraavia virheitä.

Pääaggregaattien taulukossa 1.1 on vuoden 2008 ensitulo ulkomailta väärin. Luvun kuuluu olla 795 (ei 959). Luvut ovat oikein sektoritilillä 4.7 Ulko-maat. Koska vuoden 2008 ensitulo on väärin, ovat myös brutto- ja nettokansantulo, käytettävissä oleva brutto- ja nettotulo sekä säästö väärin. Taulukon alareunassa kansantulo on oikein. Virheet heijastuvat myös taulukkoon 1.3 Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja ja taulukkoon 1.5 Pääaggregaatit viitevuoden 2000 hinnoin, joissa vastaavat luvut ovat väärin.

Taulukoihin tehtiin seuraavat korjaukset:

 • Taulukossa 1.1 Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin on korjattu vuonna 2008 ensitulo ulkomailta, brutto- ja nettokansantulo, käytettävissä oleva netto- ja bruttotulo sekä säästö.
 • Taulukossa 1.3 Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja on korjattu vuonna 2008 brutto- ja nettokansantulo ja käytettävissä oleva tulo.
 • Taulukossa 1.5 on korjattu vuonna 2008 ensitulo ulkomailta, brutto- ja nettokansantulo ja käytettävissä oleva netto- ja bruttotulo.

21.6.2012 Vuositilinpidon aikasarjoihin lisäyksiä 12.7.2012

Kansantalouden tilinpidon seuraaviin tauluihin:

 • Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin
 • Pääaggregaatit, prosenttiosuudet
 • Pääaggregaatit viitevuoden 2000 hinnoin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset
 • Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset

lisätään tuonnin ja viennin alaerittelyt tavaroiden ja palvelujen tuontiin ja vientiin erikseen (P61K,P62K, P71R, P72R).

 

Tauluja:

 • Kiinteän pääoman bruttomuodostus
 • Bruttokanta, nettokanta, kiinteän pääoman kuluminen ja poistuma

muutetaan siten, että aiempi erä P5113S Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet. poistetaan ja tilalle laitetaan tämän erittely P51131S Kuljetusvälineet ja P51132S Muut koneet ja laitteet (viimeisessä taulussa vara muuttujassa vastaavasti N1113 jaettu N11131 + N11132)

 

 • Pääerät P5113S ja N1113 poistuvat investointi- ja pääomatauluista

Uudistetut taulut julkistetaan 12.7.2012.

22.3.2012 Rakennuskustannusindeksin taulukkoa korjattu

Taulukossa Rakennuskustannusindeksi Kokonaisindeksin (1990=100) aikasarjan pisteluku helmikuussa 2012 on korjattu 22.3.2012 (virheellinen oli 150,9).

20.3.2012 Kansantalouden tilinpidon taulukoita korjattu

Taulukoita Sektoritilit 1975-2011 ja Sektoritilit (keskeiset taloustoimet) 1975-2011 on korjattu. Korjaukset koskevat sektorien S12 ja S1 yrittäjätuloa vuonna 2011.

Lisätietoja Antti Pasanen, puh. 09 1734 3435

24.2.2012 Tuottajahintaindeksit uudistuivat

Tuottajahintaindeksejä on uudistettu ja niiden perusvuosiksi on muutettu vuosi 2010. Uudistuksen yhteydessä tilastojen painorakenteet on saatettu vastaamaan vuoden 2010 tuotannon, tuonnin ja viennin arvoja. Lisäksi hyödyke- ja yritysotoksia on päivitetty.

Uuden perusvuoden mukaiset pisteluvut on saatavana Tilastokeskuksen tietokannoista. Perusvuosien 1949=100 ja 2005=100 tietojen laskemista ja julkaisemista jatketaan.

Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi Tukkuhintaindeksin tilalle

Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi on korvannut Tukkuhintaindeksin 2010=100-tilastoissa. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi vastaa aiempia Tukkuhintaindeksejä, mutta nykyisessä indeksissä on mukana myös rakentaminen eli toimiala F. Nyt toteutetussa 2010=100-uudistuksessa Tukkuhintaindeksin nimi on haluttu korvata tilastoa paremmin kuvaavalla nimellä. Tilaston kuvauskohde on sama kuin Kotimarkkinoiden perushintaindeksillä, mutta se sisältää hyödyke- ja arvonlisäverot. Vanhoilla perusvuosilla laadittavien Tukkuhintaindeksien pistelukuja ketjutetaan jatkossa Verollisen kotimarkkinoiden perushintaindeksin avulla.

Tuottajahintaindeksit julkaistaan 24. päivä

Määrävuosiuudistuksen yhteydessä muutettiin Tuottajahintaindeksien julkistamispäivämäärä. Tästä lähtien tilastot julkaistaan 24. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Marraskuun tilasto julkaistaan joulua edeltävänä arkipäivänä.

7.2.2012 Kansantalouden tilinpidon taulukkoa korjattu

Taulukkoon Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1975-2010 on lisätty sektorin S121 tiedot.

Lisätietoja: Antti Pasanen: (09) 1734 2629

 31.1.2012 Pääomakantatilasto yhdistetään kansantalouden tilinpitoon

Pääomakantatilasto yhdistetään osaksi kansantalouden tilinpitoa 31.1.2012. Pääomakantatilaston tiedot löytyvät vastaisuudessa kansantalouden tilinpito -tilastosta.

11.1.2012 Sektoritilit kansantalouden tilinpidon vuosiennakossa

Tilastokeskus julkistaa 2.3.2012 vuoden 2011 ennakollisen vuositilinpidon. Vuoden 2011 sektoritilitiedot perustuvat tässä julkistuksessa julkisyhteisöjä lukuun ottamatta neljännesvuositilastointiin. Myös jatkossa kutakin vuotta koskevat ensimmäiset sektoritilien ennakkotiedot perustuvat pääosin neljännesvuosittaiseen tilastointiin. Sektoritilien julkaiseminen neljännesvuosittain aloitetaan syksyllä 2012.

Vuosiennakon sektoritilit julkaistaan Tilastokeskuksen tietokannoissa hieman karkeammalla taloustoimiluokituksella kuin aikaisemmin, koska neljännesvuosittaisen sektoritilinpidon taloustoimiluokitus on karkeampi kuin vuosisektoritilinpidon. Täydessä laajuudessa vuoden 2011 sektoritilit julkaistaan ensimmäisen kerran 12.7.2012.

Sektorijako on 2.3.2012 julkaistavissa tiedoissa sama kuin normaalisti lukuun ottamatta sektoria S12 rahoitus- ja vakuutuslaitokset, jonka alajako julkaistaan 12.7.2012. Seuraavassa luettelossa on lueteltu merkittävimmät taloustoimet, joiden tietoja vuodelta 2011 ei julkaista tietokannassa 2.3.2012 vaan vasta 12.7.2012:

 • B4 Kotitalouksien yrittäjätulon jako eri tulolähteisiin (maatalous, metsätalous, laskennallinen asuntotulo, muu yrittäjätulo). Toimintaylijäämä ja sekatulo kuitenkin julkaistaan.
 • D611 Todellisten sosiaaliturvamaksujen jako työnantajien, palkansaajien ja muiden maksamiin sosiaaliturvamaksuihin ja jako pakollisiin ja vapaaehtoisiin sosiaaliturvamaksuihin.
 • D62 Rahamääräisten sosiaalietuuksien jako alaryhmiin (sosiaaliturvajärjestelmistä maksettavat, muut rahastoidut, rahastoimattomat ja sosiaaliavustukset).
 • D75 Muiden sekalaisten tulonsiirtojen jako vastinsektoreittain.
 • P52 Varaston muutos sisältää myös arvoesineiden nettohankinnan (P53).
 • K10 Luottotappiot.
 • Painojulkaisun taulukkoa 4.8 Verot ja sosiaaliturvamaksut ei myöskään julkaista.

Lisätietoja: Olli.savela@stat.fi puh. 09-1734 3316

22.11.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön taulukkoa korjattu

Työ- ja elinkeinoministeriön "Työnvälitystilaston keskeiset tilastotiedot" taulukkoon on korjattu osa työttömyysasteista, jotka 25.10.2011 päivityksessä olivat muuttuneet puuttuviksi havainnoiksi.

05.10.2011 Kansantalouden tilinpidon taulukoita korjattu

Ulkomaat sektorin vuosien 2009 ja 2010 lukuihin on korjattu tuotantotukipalkkiot taulukoissa "Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin", "Sektoritilit" ja "Sektoritilit (keskeiset taloustoimet)"

28.9.2011 Neljännesvuositilinpidon taulukkoon lisäys

Taulukkoon Kansantulo neljänneksittin 1990N- on lisätty Pääoman bruttomuodostus (taloustoimi P5K) viitevuoden 2000 hintoihin.

31.8.2011 Kansantalouden tilinpidon taulukoita korjattu

Taulukoissa 'Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin 1975-2010' ja 'Pääaggregaatit, prosenttiosuudet 1975-2010' on korjattu taloustoimien D12R ja B13NT vuoden 2009 tiedot.

25.08.2011 Kansantalouden vuositilinpidon tietokantataulukoissa on korjattu seuraavia taulukoita:

Taulukot: Kotitalouksien tunnuslukuja 1975-2010 ja Lisätiedot 1975-2010 vuosien 2008 ja 2009 velkaantumisasteet on korjattu.

Taulukko: Sektoritilit 1975-2010,taloustoimi D751 BKTL-maksu on lisätty sektoreille S1311 ja S2122.

Kansantalouden vuositilinpidon ja pääomakannan tietokantataulukoissa on korjattu seuraavaa taulukkoa:

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1975-2010,

taloustoimen P511 aineellinen kiinteän pääoman bruttomuodostus luvut on korjattu.

9.8.2011 Tuottajahintaindeksin taulukoita korjattu

Tuottajahintaindeksin taulukoissa 'Tuottajahintaindeksit 2005=100 (TOL 2008)' ja 'Tuottajahintaindeksit 2000=100 (TOL 2002)' oli virheelliset kesäkuun 2011 luvut seuraavilta osin:

 • Tuontihintaindeksi
 • Yhteensä:
 • MIG3 Kestokulutustavarat: Pisteluku, kuukausi- ja vuosimuutos
 • MIG4 Muut kulutustavarat: Pisteluku, kuukausi- ja vuosimuutos
 •  
 • Kotimarkkinoiden perushintaindeksi
 • Tuonti ja Yhteensä:
 • MIG3 Kestokulutustavarat: Pisteluku, kuukausi- ja vuosimuutos
 • MIG4 Muut kulutustavarat: Pisteluku, kuukausi- ja vuosimuutos
 •  
 • Tukkuhintaindeksi
 • Tuonti ja Yhteensä:
 • MIG3 Kestokulutustavarat: Pisteluku, kuukausi- ja vuosimuutos
 • MIG4 Muut kulutustavarat: Pisteluku, kuukausi- ja vuosimuutos

 

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen, puh. (09) 1734 3466.

8.8.2011 Neljännesvuositilinpidon taulukko korjattu

Palvelusta 2.8. poistettu taulukko 'Työllisyys neljänneksittäin 1990N1-' on palautettu palveluun korjattuna.

2.8.2011 Neljännesvuositilinpidon työllisyystaulukossa virheitä

14.7.2011 päivitetty Neljännesvuositilinpidon taulukko 'Työllisyys neljänneksittäin 1990N1-' on poistettu taulukossa havaittujen virheiden takia. Alkuperäiset työllisyys- ja työpanossarjat olivat taulukossa oikein, mutta kausitasoitetuissa, trendi- ja työpäiväkorjatuissa sarjoissa oli virheitä. Korjattu taulukko lisätään viikolla 32.

18.7.2011 Maarakennuskustannusindeksin taulukoita päivitetty

Maarakennuskustannusindeksin sarjan 2000=100 puuttuvat pisteluvut kesäkuulta 2011 on päivitetty palveluun.

28.6.2011 Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tammi-huhtikuun 2011 tiedot on korjattu

Tilastokeskuksen teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa on havaittu virhe, joka vaikuttaa aiemmin julkaistuihin tammi-huhtikuun 2011 volyymi-indeksin lukuihin. Alkuvuoden virheelliset luvut on nyt korjattu tilastojulkistuksiin ja tietokantoihin sekä asiakkaille toimitettuihin aineistoihin.

Virheellä ei ole vaikutusta muiden tilastojen, kuten kansantalouden tilinpidon tai tuotannon suhdannekuvaajan antamaan suhdannekuvaan.

Virheen syynä oli, että vuodenvaihteessa tapahtunut painorakenteen tarkistus ei ollut päivittynyt laskentajärjestelmään. Sen vuoksi kolminumeroisten toimialojen sisällä yritysten suuruusluokittaiset painot olivat jääneet virheellisiksi indeksin laskennassa.

Oheiseen taulukkoon on koottu merkittävimpien toimialojen korjatut ja aiemmin julkistetut virheelliset tiedot.

Merkittävimpien toimialojen korjatut tiedot tammi-huhtikuussa 2011

Vuosi 2011: muutosprosentti vuodentakaisesta (alkuperäinen sarja)  
Toimiala tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu
Koko teollisuus (BCDE) korjattu 3,4 4,2 5,5 4,4
Koko teollisuus (BCDE) vanha 3,8 4,6 5,8 2,4
Teollisuus (C) korjattu 4,3 5,1 5,9 6,2
Teollisuus (C) vanha 4,7 5,5 6,3 3,8
Metsäteollisuus (16-17) korjattu 2,6 -7,3 12,4 -2,6
Metsäteollisuus (16-17) vanha 2,3 -6,9 17,1 -2,6
Kemianteollisuus (19-22) korjattu -1,8 3,5 3,9 22,9
Kemianteollisuus (19-22) vanha 5,1 8,2 5,7 11,0
Metalliteollisuus (24-30) korjattu 7,6 11,3 7,8 3,5
Metalliteollisuus (24-30) vanha 5,7 11,3 6,5 2,5

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391 

21.6.2011 Kansantalouden tilinpito siirtyy uuteen toimialaluokitukseen

Kansantalouden tilinpidossa otetaan käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008. Samalla uudistetaan tilinpidon tietojärjestelmää ja tilastojen tietosisältöä. Tilastokeskus julkaisee kansantalouden tilinpidon tarkistetut aikasarjat 14.7.2011.

TOL 2008 toimialaluokitukseen siirtymisen aikataulu on määritelty EU-säädöksissä. Muut Tilastokeskuksen tilastot ovat siirtyneet uuteen toimialaluokitukseen jo aiemmin. Yleistä tietoa TOL 2008 -luokituksesta löytyy Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

 

Kansantalouden tilinpidon tietojärjestelmän uudistuksen vuoksi tilinpidon laskentamenetelmiä muutetaan ja aikasarjoihin tehdään tarkistuksia. Samassa yhteydessä korjataan aikasarjoissa havaittuja virheitä. Muutosten vaikutukset euromääräisiin aikasarjoihin ovat vähäisiä. Bruttokansantuote ja eri sektoreiden rahoitusasema eivät muutu oleellisesti.

 

Uuden toimialaluokituksen myötä kansantalouden vuositilinpidon tiedot julkaistaan tietokannoissa 90 toimialan tarkkuudella ja neljännesvuositilinpidon tiedot 11 toimialan tarkkuudella. Arvonlisäystiedot julkaistaan neljännesvuositilinpidossa 20 toimialan tarkkuudella. Tietokantataulukoiden määrä vähenee, koska taloustoimikohtaisia tauluja yhdistetään. Myös muilta osin taulukoiden tietosisältöön tulee muutoksia.

Lisätietoja:
Kansantalouden vuositilinpito: Olli Savela (09) 1734 3316
Neljännesvuositilinpito: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332

17.6.2011 Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä virheitä

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuoden 2011 julkistuksissa on havaittu virheitä. Taulukot on poistettu palvelusta. Ilmoitamme mahdollisimman pian, milloin korjatut tiedot ovat saatavilla.

14.6.2011 Kuluttajahintaindeksin taulukkoa korjattu

Taulukon Kulutushyödykkeiden keskihintoja, toukokuun 2011 luvut korjattu. Lisätietoja Juhani Pekkarinen, puh (09) 1734 3476

28.4.2011 Työvoimatutkimuksen taulukoissa muutoksia

Työvoimatutkimuksen taulukoissa 120_tyti_tau_120_fi.px ja 185_tyti_tau_140_fi.px työntekijöiden ja toimihenkilöiden tiedot 1. neljännekseltä 2011 saadaan myöhemmin. Luokitukseen on tulossa muutos.

18.2.2011 Kuluttajahintaindeksi uudistui

Tilastokeskus on uudistanut kuluttajahintaindeksiä. Kuluttajahintaindeksin perusajankohtaa päivitetään viiden vuoden välein, koska kotitalouksien kulutuksessa tapahtuu muutoksia. Uuden indeksin perusvuosi on 2010. Samalla indeksin painorakenne ja hintaseurannan hyödykekori on päivitetty vastaamaan uuden perusvuoden kulutusta. Lisätietoja uudistuksesta: /ajk/tiedotteet/2011/tiedote_001_2011-02-18.html

13.10.2010 Luottokannan päivitys viivästyy

Luottokannan 2010 2. neljänneksen päivitys viivästyy. Pahoittelemme viivettä.

30.8.2010 Ansiotasoindeksin taulukkoa korjattu

Taulukkoa Ansiotasoindeksi 2005=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain on korjattu. Taulukossa oli virheellisesti edellisen julkistuksen mukaisia pistelukuja vuosien 2009 ja 2010 indekseissä. Lisätietoja Harri Nummila, puh (09) 1734 3235.

9.8.2010 Neljännesvuositilinpidon taulukoita korjattu

Neljännesvuositilinpidon taulukoita Huoltotase neljänneksittäin 1990N1 ja Kansantulo neljänneksittäin 1990N1 on korjattu. Lisätietoja Antti Pasanen, Puh. (09) 1734 2629.

30.06.2010 Vanha Astika suljetaan

Vanha Astika on suljettu. Ainoastaan uutta Px-Astikaa päivitetään.

Astika-asiakkailla on käytettävissään kaksi versiota:

 

Moniuloitteisista taulukoista koostuva tietokanta on osoitteessa

http://pxdata.stat.fi/database/Astika/databasetree_fi.asp

 

Samansisältöinen ns. litistetyt taulukot sisältävä tietokanta, jossa kullekin aikasarjalle on osoitettavissa yksiselitteinen tunnus, on osoitteessa

http://pxdata.stat.fi/database/Astika-flat/databasetree_fi.asp

16.6.2010 Neljännesvuositilinpidon taulukoita korjattu uudelleen

Neljännesvuositilinpidon viitevuoden 2000 hintaisia taulukoita on korjattu uudelleen. Lisätietoja Antti Pasanen, Puh. (09) 1734 2629.

11.6.2010 Neljännesvuositilinpidon taulukoita korjattu

Neljännesvuositilinpidon taulukoista Huoltotase neljänneksittäin 1990N1- ja Kansantulo neljänneksittäin 1990N1- puuttuivat taloustoimen '- siitä kotimainen kysyntä' viitevuoden 2000 hintaiset tiedot sekä volyymitiedot. Ne on nyt lisätty taulukoihin.

1.6.2010 Tilaston Rakennus- ja asuntotuotanto taulukkoa korjattu

Taulukon Rakennus- ja asuntotuotanto 1990-2010 tiedot aloitetuista rakennuksista vuodelta 2009 on korjattu. Lisätietoja: Kaj Isaksson, puh. (09) 1734 3633.

27.5.2010 Tilaston Rakennus- ja asuntotuotanto taulukkoa korjattu

Taulukon Rakennus- ja asuntotuotanto 1990-2010 vuoden 2009 tiedoissa on havaittu virheitä. Myönnettyjen rakennuslupien ja valmistuneiden rakennusten osalta tietoja on korjattu. Tietoja aloitetuista rakennuksista vuodelta 2009 vielä korjataan. Virheelliset luvut on taulukossa toistaiseksi korvattu pisteillä.

21.4.2010 Tilastoja yhdistetty

Rakennusluvat ja Uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilastossa maaliskuusta 2010 alkaen (8.3.2010). Näiden tilastojen Astika-taulukot julkaistaan hakemistossa Rakennus- ja asuntotuotanto.

23.02.2010 Työvoimatutkimuksen kuukausisarjat

Taulukon 020. Työikäinen väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen, iän ja läänin mukaan päivittäminen päättyy. Korvaavan taulukon 015. Työikäinen väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen, iän ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan aikarjat alkavat vuoden 2009 alusta.

17.2.2010 Kuluttajahintaindeksin Kulutushyödykkeiden keskihinnat taulukkoa korjattu

Kuluttajahintaindeksin Kulutushyödykkeiden keskihinnat taulukon tiedot tammikuun 2010 osalta olivat virheellisiä. Virhe johtui kuluttajahintaindeksin tietojärjestelmän ongelmasta, joka nyt on korjattu. Virheelliset tiedot olivat näkyvissä 15.2.2010 klo 9.00 - 17.2.2010. klo 14.00

4.2.2010 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit taulukkoa korjattu

Taulukosta Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit puuttui vuoden 2008 touko- - joulukuun tiedot.

2.2.2010 Rahoitustilinpidon taulukoita korjattu

Rahoitustilinpidon englanninkielisessä taulukossa Financial Accounts 1995-2008 muuttujat Debtor ja Creditor ja ruotsinkielisessä taulukossa Finansräkenskaper 1995-2008 muuttujat Debitor ja Kreditor vaihtaneet paikkaa. Nyt taulukot on korjattu. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, TOL 2008, 2005=100, 10/2009

10.12.2009 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Tilastokeskus on laskenut lopulliset indeksit vuosille 2007 ja 2008. Ennakollisen kuukausivolyymi-indeksin laskenta perustuu noin 1000 toimipaikan tai yrityksen otokseen. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden rakennetilastossa laskettuun teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Tarkempia tietoja tilaston kuvauksesta oheisessa osoitteessa /meta/til/atoi.html. Tarkimman toimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavan toimialan tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta.

8.10.2009 Tuotannon suhdannekuvaajaa korjattu

Keskiviikkona 7.10. klo 9:00 julkistetun Tuotannon suhdannekuvaajan tiedoissa oli virheitä. Virheiden vuoksi taulukko poistettiin StatFinistä. Korjattu taulukko vietiin takaisin 8.10. klo 9:00.

28.8.2009 Ansiotasoindeksin (2005=100) taulukkoa korjattu

Taulukosta Ansiotasoindeksi 2005=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain on korjattu vuoden 2007 koko vuoden luku työnantajasektorista muut.

Päivitetty 7.11.2023