Ändringar i databasen

29.4.2019 Statistiska offentliggöranden publiceras klockan 8 fr.o.m. 7.5

Statistikcentralen tidigarelägger sina statistiska offentliggöranden så att de i fortsättningen publiceras redan kl. 8. Nu publiceras de kl. 9. Ändringen gäller alla statistiska offentliggöranden fr.o.m. 7.5.

29.3.2018 Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats

Korrigeringen gällde den offentliga sektorn. Erhållna produktskatter minskade med 243 miljoner euro, erhållna dividender minskade med 93 miljoner euro och betalda räntor minskade med 23 miljoner euro. Den sammanlagda inverkan på den offentliga sektorns nettoutlåning är -313 miljoner euro. Korrigeringen minskar förändringen av BNP med 0,1 %-enheter och den offentliga sektorns underskott i förhållande till BNP ökar med 0,2 %-enheter.

8.9.2017 Problem vid inloggning i den nya versionen av PX-Web

Det har uppstått problem vid inloggningen i den nya versionen av PX-Web. Vi beklagar situationen och åtgärdar problemen så snart som möjligt. Uppgifterna i databasen är fortfarande tillgängliga i den gamla versionen på adressen: http://pxdata.stat.fi/database/tilastokatsaus/databasetree_sv.asp

30.5.2017 Databastabellerna för förtjänstnivåindexet uppdateras efter 30.5.2017 publiceringen

Förtjänstnivåindexet har publicerats 30.5.2017 med det nya basåret 2015=100. På grund av revideringen uppdaterades databastabellerna först efter publiceringen, snarast möjligast.

16.5.2017 Webbversionen av Statistisk översikt finns nu i en ny version av PX-Web

Fr.o.m. 16.5. finns Statistikcentralens webbversion av Statistisk översikt på en ny adress. Bakom ändringen ligger bytet till en ny version av PX-Web-serverprogrammet. I och med den nya versionen har användaren möjlighet att bl.a. spara utvalda data i nyare filformat än tidigare (t.ex. Excel xlsx och json-stat). Ändringarna i tjänsten kräver inte åtgärder av användarna.

Den grundläggande användningen av tjänsten förblir i huvudsak oförändrad även om gränssnittet ändrar något. Den gamla webbversionen av Statistisk översikt kan vid behov användas ännu under sommaren (stängs 30.6.2017) på adressen nedan. Både den nya och den gamla versionen uppdateras i realtid och båda har samma datainnehåll.

Den nya versionen av Statistisk översikt: https://pxhopea2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tilastokatsaus

Den gamla versionen av Statistisk översikt: http://pxdata.stat.fi/database/tilastokatsaus/databasetree_sv.asp

De finns också på Statistikcentralens sida över databaser: /tup/tilastotietokannat/index_sv.html

Utvecklingsarbetet fortsätter och i framtiden kommer användarna att bl.a. kunna spara sina egna sökningar för användning på nytt. Vi kommer att informera om dessa och andra nya egenskaper ännu i år. Vi tar gärna emot respons och idéer om nya utvecklingsobjekt.

Mera information om de tekniska ändringarna fås vid behov av Hans Baumgartner (hans.baumgartner@stat.fi) och om innehållet av Sari Vahala (sari.vahala@stat.fi).

20.4.2015 Kostnadsindex för lastbilstrafik och Kostnadsindex för busstrafik

Produktionen av följande statistikgrenar i form av allmän samhällsstatistik upphör.

Kostnadsindex för lastbilstrafik

Kostnadsindex för busstrafik

/ajk/tiedotteet/2014/uutinen_040_2014-12-18_sv.html.

20.5.2013 Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats och basåret har ändrats till 2010. Viktstrukturen för indexet har uppdaterats till att motsvara basåret. Totalindexen för basåren 2005=100, 2000=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexet med basåret 1995=100 har upphört.

I samband med revideringen av basåret har man börjat framställa index över underhåll av gator och banor. Index över underhåll av gator, vägar och banor bildar tillsammans ett totalindex över underhåll. Delindexet – underhåll av vägar – motsvarar det gamla underhållsindexet.

15.4.2013 Basåret för Omsättning inom servicebranschen byts ut

Inom Omsättning inom servicebranschen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 15.4.2013.

I samband med bytet av basår har indexen omräknats från början av år 2010. I detta sammanhang kan materialet ha reviderats och bl.a. de senaste förändringarna i klassificeringsuppgifterna har beaktats. Effekterna är kvalitativa och märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarna är dock inte betydande och de påverkar inte tolkningen av tidsserierna eller konjunkturbilden. Publicerade databastabeller med det gamla basåret (2005=100) kommer inte längre att uppdateras.

I offentliggörandena av statistiken börjar man samtidigt använda en förändringsprocent som räknats på basis av ursprungliga index istället för på basis av arbetsdagskorrigerade index. Arbetsdagskorrigerade indexserier publiceras dock fortfarande i databastabellen.

15.4.2013 Basåret för Omsättningsindex för industrin byts ut

Inom omsättningsindexen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 15.4.2013.

I samband med bytet av basår har indexen omräknats från början av år 2010. I detta sammanhang kan materialet ha reviderats och bl.a. de senaste förändringarna i klassificeringsuppgifterna har beaktats. Effekterna är kvalitativa och märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarna är dock inte betydande och de påverkar inte tolkningen av tidsserierna eller konjunkturbilden. Publicerade databastabeller med det gamla basåret (2005=100) kommer inte längre att uppdateras.

12.4.2013 Basåret för Omsättningsindex för byggverksamhet byts ut

Inom omsättningsindexen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 12.4.2013.

I samband med bytet av basår har indexen omräknats från början av år 2010. I detta sammanhang kan materialet ha reviderats och bl.a. de senaste förändringarna i klassificeringsuppgifterna har beaktats. Effekterna är kvalitativa och märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarna är dock inte betydande och de påverkar inte tolkningen av tidsserierna eller konjunkturbilden. Publicerade databastabeller med det gamla basåret (2005=100) kommer inte längre att uppdateras.

Samtidigt har volymindexets viktstruktur uppdaterats till att motsvara år 2010 och indexen har omräknats fr.o.m. uppgifterna för år 2010.

10.4.2013 Statistiken över industrins orderingång övergår till att använda basåret 2010=100

Statistiken över industrins orderingång övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för februari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 10.4.2013.

26.3.2013 Ändringar i arbetsförmedlingsstatistiken

Den riksomfattande och de regionala sysselsättningsöversikterna produceras fr.o.m. uppgifterna för januari 2013 som kommunbaserade i stället för de tidigare byråbaserade uppgifterna. I de kommunbaserade uppgifterna räknas uppgifterna för regionen som en sammanlagd summa av kommunerna i regionen. Uppgifterna för kommunen baserar sig i sin tur t.ex. på bosättningskommunen för den som är arbetssökande samt på den kommun där det jobb som arbetsgivaren anmält finns. De tidigare använda byråbaserade uppgifterna grundade sig på den byrå där personen och arbetsgivaren uträttade ärenden. Den ändrade grunden för statistikföringen av regionen påverkar i någon mån fördelningen av de regionala siffrorna.

8.3.2013 Volymindexet för industriproduktionen 2010=100

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen har basåret 2010 börjat användas fr.o.m. statistiken för januari 2013.

28.6.2011 Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januari–april 2011 har korrigerats

Det har upptäckts ett fel i beräkningen av Statistikcentralens volymindex för industriproduktionen. Felet inverkar på tidigare publicerade siffror i volymindexet för januari–april 2011. De felaktiga siffrorna för början av året har nu korrigerats i offentliggörandena och databaserna samt i det material som skickats till kunderna.

Felet inverkar inte på annan statistik, som t.ex. konjunkturbilden som kvartalsräkenskaperna eller konjunkturindikatorn för produktionen ger.

Felet berodde på att den revidering av viktstrukturen som skedde vid årsskiftet inte uppdaterats i beräkningssystemet. Därför har företagens vikter efter storleksklass förblivit felaktiga inom näringsgrenar på tresiffernivå vid beräkningen av indexet.

De korrigerade samt tidigare publicerade felaktiga uppgifterna för de mest betydande näringsgrenarna har samlats i tabellen nedan.

De korrigerade uppgifterna för de mest betydande näringsgrenarna under januari–april 2011

År 2011, förändringsprocent från året innan (ursprunglig serie)  
Näringsgren januari februari mars april
Hela industrin (BCDE) korrigerad 3,4 4,2 5,5 4,4
Hela industrin (BCDE) tidigare 3,8 4,6 5,8 2,4
Tillverkning (C) korrigerad 4,3 5,1 5,9 6,2
Tillverkning (C) tidigare 4,7 5,5 6,3 3,8
Skogsindustrin (16–17) korrigerad 2,6 -7,3 12,4 -2,6
Skogsindustrin (16–17) tidigare 2,3 -6,9 17,1 -2,6
Den kemiska industrin (19–22) korrigerad -1,8 3,5 3,9 22,9
Den kemiska industrin (19–22) tidigare 5,1 8,2 5,7 11,0
Metallindustrin (24–30) korrigerad 7,6 11,3 7,8 3,5
Metallindustrin (24–30) tidigare 5,7 11,3 6,5 2,5

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391

Senast uppdaterad 13.6.2022