Nyheter 2.6.2022

Finland i siffror 2022 – nyckeltal om Finland och finländarna

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2022 handlar om oss och vårt samhälle. Publikationen i fickformat innehåller uppgifter om befolkningen, ekonomin, samhället och miljön i form av statistiska siffror och diagram. I statistiken ingår alla som är fast bosatta i Finland, liksom också varje hem, skola, arbetsplats, stuga eller bil.   

Infographics: År 2021 var 46 procent av bostadshushållen enpersonsbostadshushåll, 32 procent tvåpersonsbostadshushåll och 22 procent trepersonsbostadshushåll eller bostadshushåll med fler personer. År 2021 var antalet ensamboende som fyllt 90 år 33 287.

Axplock ur publikationen:

• I slutet av år 2021 uppgick Finlands befolkning till 5 548 241 personer, vilket är 14 448 personer fler än året innan.
• År 2021 föddes 49 594 barn, dvs. 3 131 fler än år 2020.
• I fjol hade 8,3 procent av befolkningen något annat språk än finska, svenska eller samiska som modersmål. De största grupperna med ett främmande språk som modersmål utgjordes av dem med ryska som modersmål (1,6 procent av befolkningen) och av dem med estniska som modersmål (0,9 procent av befolkningen).
• År 2020 var medianen för de heltidsanställda löntagarnas totallöner 3 575 euro i månaden för män och 2 953 euro i månaden för kvinnor.
• Enligt preliminära uppgifter var bruttonationalprodukten per invånare 45 644 euro i fjol.
• Statsskulden var i fjol 23 149 euro per invånare, medan statsskulden tio år tidigare var 14 749 euro/invånare.
• År 2020 var 10,9 procent av befolkningen låginkomsttagare.
• Av elproduktionen var enligt preliminära uppgifter 9,4 procent vindkraft och 0,4 procent solenergi i fjol.
• År 2021 kördes totalt 38 771 miljoner bilkilometer med personbilar på Finlands vägar.
• 15–69-åringar läste böcker i 19 minuter och använde internet i 296 minuter under ett dygn år 2020.
• Finländska företag bedrev affärsverksamhet i 5 360 dotterbolag i 136 länder år 2020.
• År 2021 var antalet företag som fick företagsstöd 60 872. Av företagen fick 35 108 företagsstöd år 2011.   
• Årsförändringen av konsumentpriserna, dvs. inflationen, var 2,2 procent år 2021.

Finland i siffror innehåller utöver uppgifter från Statistikcentralen statistik som framställts av bl.a. Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet, Tullen, Fpa, Pensionsskyddscentralen och Migrationsverket.

Publikationerna finns i tryckt form på tre olika språk: Finland i siffror 2022, Suomi lukuina 2022 och Finland in Figures 2022. Publikationerna finns också i pdf-format och som webbtjänst.

Publikationerna går att beställa via Punamusta Oy:s webbutik och kundtjänst, tfn 010 2308 375.
Förfrågningar: Sirkku Hiltunen, planerare för informationstjänst, tfn 029 551 6373