Nyheter 15.7.2020

Första FN-mötet behandlar hur genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling kan påskyndas

 

FN arrangerar i New York den 7–17 juli ett omfattande toppmöte som gäller situationen för hållbar utveckling och påskyndandet av genomförandet av målen i handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030. I mötet för FN:s politiska forum för hållbar utveckling på hög nivå (The High-level Political Forum, HLPF) deltar alla FN:s medlemsländer och internationella organisationer. På grund av coronapandemin ordnas mötet undantagsvis den här gången huvudsakligen via distansförbindelser. 

Vid HLPF-mötet offentliggörs en omfattande rapport ”Voluntary National Review of Finland on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development” som utvärderar Finlands situation när det gäller hållbar utveckling och genomförandet av hållbar utveckling. Rapporten har utarbetats under ledning av statsrådets kansli. Statistikbilagan” Sustainable Development Goals Indicators for Finland” som sammanställts av Statistikcentralen innehåller alla tillgängliga Agenda 2030-indikatoruppgifter för Finlands del.

Finland kommer också i övrigt att få en framträdande plats vid toppmötet i det politiska forumet på toppnivå. Vid öppnandet av HLPF:s ministermöte 14.7 talar Finlands statsminister Sanna Marin. Efter anförandet står presentation av resultaten från rapporten Voluntary National Review (VNR) i Finland i tur. Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun presenterar för sin del processen för sammanställandet av Finlands statistikbilaga vid VNR-sessionen 16.7.

Enligt statistikbilagan har Finland i internationell jämförelse lyckats väl med att uppnå målen för hållbar utveckling. Många av målen, särskilt i fråga om hälsa och sociala förhållanden, uppnådde Finland redan på 1960-talet och flera andra mål för år 2030 kommer att nås fram till år 2030. Finlands viktigaste utmaningar gäller ohållbara produktions- och konsumtionsvanor, bekämpning av klimatförändringen och tryggande av naturens mångfald.

”Sammanställningen av statistikbilagan har varit ett utmärkt exempel på ekosystemsamarbete inom statistikbranschen. Totalt har nästan 30 andra organisationer deltagit i produktionen av uppgifterna i statistikbilagan. Verksamhetsmodellen är ett exempel på ett fördjupat samarbete inom statistikbranschen”, säger generaldirektör Marjo Bruun.

I Finland svarar statsförvaltningen under ledning av statsrådets kansli för genomförande av hållbar utveckling. För uppföljningen, dvs. produktionen av SDG-indikatorer, svarar Statistikcentralen. 

Bekanta dig med statistikrapporten: Sustainable Development Goals Indicators for Finland – Statistical Annex of the Finnish Voluntary National Report 2020 on the Implementation of Agenda 2030  

Till databasen för FN-indikatorer för hållbar utveckling

Förfrågningar: forskningschef Jukka Hoffrén tfn 029 551 3351

Dela