Nyheter 20.1.2020

Statistikcentralen anslöt sig till användarna av inkomstregistrets löneuppgifter

Användningen av inkomstregistrets löneuppgifter utökades betydligt i början av år 2020. Utöver Statistikcentralen fick också Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, Sysselsättningsfonden (vuxenstudieförmåner), skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, kommunerna och samkommunerna, Olycksfallsförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, arbetsskyddsmyndigheterna samt landskapet Åland och dess myndigheter rätt att använda uppgifterna i inkomstregistret.

Statistikcentralen kommer att utnyttja uppgifterna i inkomstregistret i stor utsträckning i sin statistikproduktion. Materialet över löneuppgifterna från inkomstregistret kommer stegvis att ersätta ett flertal av de nuvarande materialen från Skatteförvaltningen samt i möjligaste mån också en mängd uppgifter som insamlas genom separata datainsamlingar.

I och med ibruktagandet av inkomstregistret kommer materialet över löneuppgifter att vara mer ajour än tidigare. ”Dessutom är materialet ett totalmaterial som gäller alla löntagare och som bl.a. innehåller löneuppgifter från små företag eller om tillfällig utländsk arbetskraft, något som tidigare saknats i ett flertal statistikgrenar”, säger utvecklingschef Reetta Moilanen. Materialet uppdateras kontinuerligt och innehåller också bättre information än tidigare om t.ex. säsongarbetarnas, studerandenas och pensionärernas löner och sysselsättning.

Vid Statistikcentralen används materialet från inkomstregistret först i lönesummaindexen, när uppgifterna för januari 2020 publiceras i mars. Efter det tas materialet i bruk i produktionen av löneuppgifter för statistiken över struktur och bokslutsstatistik samt i nationalräkenskaperna.

Under det här året följer man upp kvaliteten på materialet också i produktionen av många andra statistikgrenar. Målsättningen är att nuvarande datainsamlingsuppgifter kunde ersättas med material från inkomsregistret bl.a. när det gäller lönestatistik efter sektor, lönestrukturstatistik, sysselsättningsstatistik, arbetskraftskostnads- och förtjänstnivåsindex och inkomstfördelningsstatistik samt arbetskraftsundersökningen.

Anmälan av frivilliga uppgifter minskar de separata datainsamlingarna

För att kunna utnyttja uppgifterna i inkomstregistret till fullo, bör materialet innehålla täckande uppgifter också när det gäller kompletterande, frivilliga tilläggsuppgifter. Sådana med tanke på statistikproduktionen viktiga tilläggsuppgifter är bl.a. personens yrkesbeteckning som beskriver arbetsuppgiften eller arbetsställe.

”Om arbetsgivarna inte anmält dessa uppgifter till inkomstregistret eller om de anmälts bara delvis, är Statistikcentralen också i fortsättningen tvungen att genomföra separata datainsamlingar för att säkerställa en tillräckligt högklassig statistikproduktion”, konstaterar Reetta Moilanen.

Inkomstregistermaterialet ger möjligheter för statistikproduktionen

Inkomstregistermaterialet för med sig möjligheter att producera helt nya uppgifter och ny statistik. Dessutom kan ibruktagandet av materialet föra med sig ändringar i statistikinnehållen och i deras begrepp. Man har också för avsikt att slå samman inkomstregistermaterial med annat material vid Statistikcentralen och bilda helt nya material för forskningsändamål.

Vi informerar om alla ändringar som inkomstregistret för med sig, både på Statistikcentralens webbplats och mer detaljerat på webbsidan för respektive statistik eller datainsamling.

Mera information: utvecklingschef Reetta Moilanen tfn 029 551 2709, statistikchef Matti Simpanen tfn 029 551 3512