Bostadshyror

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/asvu/index_sv.html
Ämnesområdet: Boende
Tangerande ämnesområde: Priser och kostnader
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Hyresstatistiken (kvartals- och årsstatistik) beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartals- och årsnivå.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken beskriver den genomsnittliga hyresnivån och hyresförändringen för fritt finansierade bostäder och aravahyresbostäder inom olika regioner efter bostadens storlek. I årsstatistiken följer man dessutom med hyresnivåer efter bostadens ålder. Båda innehåller också uppgifter om hyrorna för nya hyresförhållanden när det gäller fritt finansierade bostäder.

Klassificeringar

Hela landet (exkl. Åland), huvudstadsregionen, övriga landet (andra än huvudstadsregionens kommuner), ramkommuner (kommuner omkring huvudstadsregionen), storområden, Finlands största städer (flera städer i årsstatistiken), uppgifter efter invånarantal.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Årsstatistiken framställs som en kombination av en register- och en urvalsundersökning. Uppgifterna i kvartalsstatistiken bygger på intervjumaterial som samlas in i samband med den månatliga arbetskraftsundersökningen. Vid produktionen av årsstatistiken används ovan nämnda intervjumaterial och hyresuppgifterna i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Dessutom används Statistikcentralens material över bostadsbeståndet, omflyttningsmaterial samt uppgifter om befolkningsstrukturen.

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis och årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Kvartalsstatistiken publiceras omkring 5 veckor efter utgången av referensperioden. Årsstatistiken publiceras i månadsskiftet februari-mars.

Tidsserie

Uppgifter om hyresnivån finns tillgängliga redan fr.o.m. 1962, men klassificeringarna och produktionsmetoderna har ändrats under årens lopp. Därför kan det vara problematiskt att bilda jämförbara långa tidsserier. Den reviderade kvartalsstatistiken publiceras fr.o.m. det första kvartalet år 2003.

Nyckelord

aravahyreshus, boende, bostäder, hyresbostäder, hyresindex, hyror, index, lägenheter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/asvu/yht_sv.html

Mera information

Martti Korhonen telefon:029 551 3451, Elina Vuorio telefon:029 551 3385


Senast uppdaterad 13.01.2023