Sökande till utbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/khak/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de kommer in, hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen. I statistiken finns uppgifter om antalet personer som sökt sig till utbildning och antalet nya studerande, deras tidigare utbildning och uppgifter om dem som sökt samtidigt till olika utbildningssektorer. Statistikuppgifter har producerats årligen sedan 1990–talet. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken finns uppgifter om hur de som avslutat grundskolan och nya studenter fått en plats för vidareutbildning samt uppgifter om personer som sökt till utbildning och om nya studerande.

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar Statistikcentralens, undervisningsförvaltningens och internationella klassificeringar av utbildningsområde och -nivå, klassificeringar som beskriver läroanstalten samt olika regionala och demografiska indelningar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna produceras genom att sammanställa Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Uppgifterna om de sökande bygger på Utbildningsstyrelsens sökregister. Uppgifterna om nya studerande och studerande baserar sig på de uppgifter som Statistikcentralen samlar in av läroanstalter via utbildningsanordnarna eller direkt av läroanstalterna. Uppgifterna om de personer som avslutat grundskolan bygger på uppgifter ur Utbildningsstyrelsens register över yrkes- och gymnasieutbildning. Uppgifterna om de personer som avlagt examen och om tidigare utbildning baserar sig på uppgifter ur Statistikcentralens examensregister.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras i januari och i april.

Tidsserie

Statistikuppgifter har producerats årligen sedan 1990-talet. Uppgifter om sökande och antagna till universitet finns tillgängliga fr.o.m. början av 1980-talet.

Nyckelord

fortsatta studier, gemensam elevantagning, läroinrättningar, studerande, utbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/khak/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.09.2016