Värdet av hushållsproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kotsa/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Oavlönat hemarbete – dvs. tjänster som hushållen producerar åt sig själva, såsom att städa, laga mat, tvätta och sköta barn – lämnas på basis av internationella avtal utanför produktionsgränsen för nationalräkenskaperna, dvs. ingår inte t.ex. i bruttonationalprodukten. Statistiken över värdet av hushållsproduktionen är en helhet som kompletterar nationalräkenskapernas kärnsystem. Den beskriver den ekonomiska betydelsen av den här hushållsproduktionen utanför nationalräkenskaperna. Utöver värdet av hushållsproduktionen kan man tala om satelliträkenskaper för hushållsproduktionen (Household Production Satellite). Värdet av hushållsproduktionen beskriver det ekonomiska värdet av varor och tjänster som hushållen producerat för eget bruk. Uppgifterna har beräknats per verksamhet och de publiceras på internet i databastabeller för statistiken över värdet av hushållsproduktionen. När hushållsproduktion som inte ingår i räkenskaperna integreras i nationalräkenskaperna, får man fram omfattningen av hushållsproduktionen i förhållande till produktion som ingår i nationalräkenskaperna (bruttonationalprodukten) samt hushållens produktionsandel av totalutbudet av tjänster och varor och av hushållens totalkonsumtion. När det finns tidsserier av hushållsproduktionen att tillgå, kan man analysera växelverkan och förändringar mellan den produktion som ingår i nationalräkenskaperna och den hushållsproduktion som inte ingår där. Som underlag för beräkningen av statistiken över värdet av hushållsproduktionen finns uppgifter från tidsanvändningsundersökningen, konsumtionsundersökningen, lönestatistiken och nationalräkenskaperna. Uppgifter från lönestatistiken och nationalräkenskaperna är tillgängliga årligen, uppgifter från tidsanvändningsundersökningen och konsumtionsundersökningen för åren då undersökningarna har genomförts. Man använder alltid de senaste, befintliga uppgifterna. Begreppen och definitionerna i statistiken över värdet av hushållsproduktionen är i regel enhetliga med nationalräkenskaperna. I statistiken över värdet av hushållsproduktionen beräknas dock en del av hushållens konsumtionsutgifter som insatsförbrukning i hushållsproduktionen, en del som fast bruttoinvestering och bara en del som slutkonsumtion, medan hushållens alla konsumtionsutgifter är slutanvändning i nationalräkenskaperna. En internationell rekommendation för framställning av den här statistiken presenteras i manualen ”Guide on Valuing Unpaid Household Service Work” som producerats av UNECE:s arbetsgrupp.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över värdet av hushållsproduktionen beskriver det ekonomiska värdet av varor och tjänster som hushållen producerat för eget bruk. Uppgifterna beräknas efter verksamhet. När hushållsproduktion utanför räkenskaperna integreras med nationalräkenskaperna får man fram omfattningen av hela hushållsproduktionen i förhållande till den produktion som ingår i nationalräkenskaperna (bruttonationalprodukten) samt hushållens produktionsandel av totalutbudet av tjänster och varor och av hushållens totalkonsumtion. När det finns tidsserier av hushållsproduktionen, kan man analysera växelverkan och förändringar mellan den produktion som ingår i nationalräkenskaperna och den hushållsproduktion som inte ingår.

Klassificeringar

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Som underlag för beräkningen av statistiken över värdet av hushållsproduktionen finns uppgifter från tidsanvändningsundersökningen, konsumtionsundersökningen, lönestatistiken och nationalräkenskaperna. Statistiken har ingen egen datainsamling. Uppgifterna från lönestatistiken och nationalräkenskaperna är tillgängliga årligen, uppgifterna från tidsanvändningsundersökningen och konsumtionsundersökningen från åren då undersökningarna har genomförts. Man använder alltid de senaste, befintliga uppgifterna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken framställs årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken publiceras omkring 11 månader efter statistiska året har avslutats.

Tidsserie

Satelliträkenskaperna för hushållsproduktionen har första gången publicerats i Finland gällande år 2001. Följande beräkningar gällde åren 2006, 2009 och 2012. Tidsserierna för åren 2001–2012 är inbördes jämförbara. Uppgifterna för år 2009 och 2012 publiceras också enligt manualen som framställts på uppdrag av UNECE, och syftet är att i fortsättningen producera uppgifter enligt anvisningarna i manualen ifråga. De är då internationellt jämförbara. Beträffande Finland börjar alltså den internationellt jämförbara tidsserien år 2009, och täcker 2009, 2012 och årligen from 2016 framåt.

Nyckelord

tidsanvändning, nationalräkenskaper, fast bruttoinvestering, kapitalförslitning, hushåll, hushållsproduktion, konsumtionsutgifter, slutkonsumtion, oavlönat hemarbete, insatsförbrukning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kotsa/yht_sv.html

Mera information

http://tilastokeskus.fi/til/kotsa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 11.11.2020