Flyttningsrörelsen

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/muutl/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken särskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. migration, samt inrikes omflyttning, som i sin tur indelas i flyttning mellan kommuner och inom kommuner.

Statistiken omfattar bl.a. personernas ålder, kön, civilstånd, modersmål, medborgarskap, födelseland samt in- och utflyttningsområde. En och samma person kan förekomma flera gånger i statistiken för ett år, eftersom statistikenheten är flyttning.

Uppgiftsinnehåll

Statistikenhet är flyttning (inte flyttare). I flyttningsstatistiken statistikförs inte tillfälliga flyttningar. Statistiken omfattar befolkningsuppgifter om de personer som flyttat, såsom ålder, kön, civilstånd, språk, medborgarskap, födelsestat, födelsehemkommun. Uppgifterna är enligt situationen på flyttningsdagen. Uppgifter om in- och utflyttningsland fås för emigrationer och immigrationer samt inflyttnings- och utflyttningskommun för flyttningar inom landet. Flyttningssiffror för de olika regionerna erhålls också, t.ex. flyttningar mellan landskap och ekonomiska regioner.

Klassificeringar

Uppgifter fås med olika regionfördelningar efter kommunindelning. Medborgarskap, födelsestat och språk har sedan år 1999 klassificerats enligt ISO-standarder. Innan dess användes Statistikcentralens egna klassificeringar. Åldern indelas efter 1– och 5–årsklasser.

Klassificeringar efter landskap och statistisk kommungruppering har använts sedan år 1997. Innan dess användes län istället för landskap och kommunform i stället för kommungrupperingar. Sedan år 1999 har den indelning som trädde i kraft i början av kalenderåret efter statistikåret använts i flyttningsstatistiken. På begäran kan uppgifter om kommuner som gick samman vid årsskiftet fr.o.m. år 2003 också produceras med den indelning som gällde på årets sista dag före sammanslagningen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över befolkningen i Finland bygger på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppdaterar uppgifter om flyttningarna inom en kommun och mellan kommunerna samt de flyttningar som överskrider Finlands territorialgränser. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem tillställer Statistikcentralen uppgifterna. Vid framställandet av flyttningsstatistiken har man bara beaktat de personers flyttningsanmälningar som på flyttningsdagen var stadigvarande bosatta i Finland. Flyttningar från utlandet till Finland upptas i befolkningsstatistiken, om den bostadsort som anges i flyttningsanmälan godkänner såsom personens stadigvarande hemort.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken publiceras en gång om året i maj.

Färdigställs eller offentliggörs

Den slutliga statistiken för kalenderåret färdigstställs i maj följande kalenderår, om inte något annat anges. Förhandsuppgifter om antalet flyttningar publiceras månatligen i elektronisk form på Statistikcentralens sidor "Förhandsuppgifter om befolkningen". De kommunvisa förhandsuppgifterna är tillgängliga månatligen i den avgiftsbelagda "Befolkningsstatistiktjänsten" och kvartalsvis i papperspublikationen "Kvartalsstatistik över befolkningen". Den slutliga statistiken publiceras på Statistikcentralens webbsidor i maj, i papperspublikationen "Befolkningens sammansättning och befolkningsförändringar kommunvis" i juni samt i papperspublikationen "Befolkningsförändringar" i december.

Tidsserie

Kommunvis statistik över inrikes omflyttning efter den senaste kommunindelningen tillhandålls fr.o.m. år 1975 och uppgifter om in- och utflyttningsområde är tillgängliga fr.o.m. år 1980. Statistik över in- och utflyttning för hela landet fås fr.o.m. år 1945 och kommunvis migrationsstatistik fr.o.m. år 1975.

Nyckelord

befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, emigration, flyttningsrörelse, inrikes omflyttning, invandring, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, utvandring

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/muutl/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.04.2020