Familjer

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/perh/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken finns befolkningsuppgifter om alla familjer och barnfamiljer som är fast bosatta i Finland. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, civilstånd, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder, kön och språk (med indelningen finska, svenska, annat språk). Beträffande makarna/föräldrarna finns också uppgifter om vilket i ordningen deras äktenskap är samt den senaste vigsel- och skilsmässodagen. Beträffande registrerade par finns det utöver dagen för registrering och upplösning av partnerskap också uppgifter om eventuella äktenskap. I uppgifterna om familjen framgår också om familjen är en s.k. ombildad familj och antalet minderåriga barn i familjen, som är enbart den ena makens barn, samt antalet gemensamma barn i familjen.

Enskilda uppgifter med identifikation är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Som familj klassificeras gifta, samboende och registrerade par med eller utan barn samt enföräldersfamiljer. Ingen åldersgräns finns för ställningen som barn. Som barnfamiljer betraktas familjer med barn under 18 år. Ensamförsörjarfamiljer utgörs bara av de familjer som har en förälder och barn under 18 år.

När det gäller antalet barn klassificeras familjer vanligen som en-, två-, tre- och fyraplusbarnfamiljer. Som åldersklasser används 0-6, 0-–17 och 0-–24-åriga barn.

Medborgarskap, födelseland och språk har fr.o.m. 1999 klassificerats enligt ISO-standarder. Innan dess användes Statistikcentralens egna klassificeringar. Familjeuppgifter är tillgängliga med olika regionala indelningar baserade på kommunindelning. I den avgiftsbelagda tjänsten finns dessutom regionala uppgifter om olika delar av kommunen. Uppgifter kan också produceras enligt kartkoordinatbaserade indelningar t.ex. som rutmaterial. Som regional indelning har sedan statistiken för 31.12.1999 använts den indelning som gällde på den första dagen följande år. På beställning kan uppgifterna om de sammanslagna kommunerna också produceras med den regionala indelning som gällde på årets sista dag.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna om familjerna bildas på basis av de befolkningsuppgifter som erhålls ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. Ett dataprogram grupperar befolkningen enligt bostadsfastighetskoden i personer som bor i samma bostad. Ett dataprogram grupperar befolkningen enligt bostadsfastighetskoden i personer som bor i samma bostad. Programmet för personerna till familjer genom att jämföra uppgifterna om de boende.

Uppdateringsfrekvens

Familjefilen sammanställs årligen, alltid enligt situationen vid årsskiftet.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken publiceras i maj året efter statistikåret.

Tidsserie

Familjefiler har gjorts med nuvarande definitioner år 1990 och från och med år 1992.

Nyckelord

barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/perh/yht_sv.html

Mera information

info@tilastokeskus.fi


Senast uppdaterad 01.07.2020