Utrikes sjöfart

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/uvliik/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över utrikes sjöfart innehåller uppgifter om transport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt uppgifter om antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar. Utöver import- och exportvolymerna av gods, passagerare och transportmedel ingår också uppgifter om transportarbete och de fartyg som använts för transporterna. I statistiken presenteras också trafik- och transportmängder för utrikes sjöfarten i Saima kanal.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över godstrafiken omfattar allt gods som lossats och lastats i finska hamnar enligt varuslag. Den hamnspecifika statistiken innehåller också uppgifter om laster som transporterats i transitotrafik och gods som transporterats i transportfordon och containrar. Transitotrafiken och transporten av gods i transportfordon och containrar presenteras även som separat statistik.

Statistiken över passagerartrafiken omfattar antalet passagerare på passagerarfartyg, roro-passagerarfartyg och sådana lastfartyg som idkar reguljär passagerartrafik. Sedan 2001 statistikförs antalet passagerare som ankommit eller avgått med utländska kryssningsfartyg separat. Innan det ingick antalet kryssningspassagerare i statistiken över fartygens avgångs- och destinationsländer.

I statistiken över fartygstrafik anges antalet fartyg som anlöpt en finsk hamn och avgått därifrån samt fartygens dräktighet

Klassificeringar

I statistiken över godstrafik indelas godset i 16 klasser. Indelningen är härledd från NST 2007, varunomenklaturen för transportstatistik (Standard Goods Classification for Transport Statistics), så att den svarar mot behoven i denna statistik.

Uppgifterna om gods- och persontrafik presenteras enligt hamn och land. För transportfordonens och containrarnas del anges antalet transporterade enheter, den i enheter transporterade lasten i ton samt containrarnas TEU-mängder (Twenty Foot Equivalent Units). Med transportfordon avses personbilar, bussar, lastbilar, trailrar, containrar, tågvagnar och andra transportmedel.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Alla primäruppgifter för statistiken fås från fartygens rederier eller från fartygens finländska ombud via det riksomfattande Portnet-systemet. Varje gång ett finländskt eller utländskt fartyg i utrikesfart anlöper en finsk hamn och avgår därifrån lämnar rederiet, eller i praktiken ofta fartygets ombud, uppgifter om fartyget och dess last per lastnings- och lossningshamn till Portnet-systemet eller på en pappersblankett till tullanstalten, där informationen lagras i Portnet-systemet. Uppgifterna kontrolleras och kompletteras vid Trafik- och kommunikationsverket Traficom med hamnmyndigheternas månatliga rapporter.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen och årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Den månatliga statistiken över utrikes sjöfart publiceras omkring fem veckor efter utgången av statistikmånaden. Den årliga statistiken över utrikes sjöfart publiceras i slutet av augusti efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Uppgifter om utrikes sjöfart har publicerats i Finland alltsedan mitten av 1800-talet. Fullständigt jämförbara tidsserier över gods-, passagerar- och fartygstrafiken finns att få fr.o.m. år 1981. Då infördes betydande ändringar i bl.a. varuklassificeringen, vilket försvårar jämförbarheten med äldre statistik.

I och med att EU-länderna inte använder samma begrepp och definitioner har det varit svårt att jämföra sjöfartsstatistik på internationell nivå. Detta problem har man försökt åtgärda genom EU:s direktiv om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (2009/42/EG), som ska förenhetliga de klassificeringar och definitioner som olika medlemsstater använder i sjöfartsstatistiken. Sedan år 1997 har Eurostat samlat in sjöfartsstatistik och publicerat den bl.a. på sin webbplats.

Nyckelord

sjöfart, sjötransport, sjötrafik, trafik, utrikesfart, godstrafik, passagerartrafik, fartygstrafik, transport

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/uvliik/yht_sv.html

Mera information

http://stat.fi/til/uvliik/yht_sv.html


Senast uppdaterad 03.06.2020