Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vamuu/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.

Uppgiftsinnehåll

Förhandsuppgifterna i befolkningsstatistiken beskriver befolkningsförändringarnas totalmängder bl.a. efter ålder och kön med indelning enligt region samt befolkningsstrukturen i slutet av perioden. När det gäller levande födda är uppgifter tillgängliga om moderns ålder. Inrikesomflyttningarna har specificerats i flyttningar inom kommunen och mellan kommunerna. Beträffande flyttningar mellan kommuner fås uppgifter om inflyttning, utflyttning och nettoflyttning samt om inflyttnings- och utflyttningskommun. Beträffande in- och utvandring är uppgifter tillgängliga om ut-/invandringsland samt nationalitet. Ifråga om alla händelser som gäller befolkningsförändringar är personens ålder hans eller hennes ålder på dagen för händelsen för befolkningsförändringen.

Klassificeringar

I statistiken används den regionindelning som trädde i kraft i början av statistikåret. Uppgifter fås med olika regionindelningar baserade på kommunindelning. Nationalitet, födelseland och språk har fr.o.m. år 1999 klassificerats enligt ISO-standarder. Innan dess användes Statistikcentralens egna klassificeringar. Åldern klassificeras enligt 1- eller 5-årsklasser.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Materialet om befolkningsförändringar är ett totalmaterial. Statistiken över befolkningen i Finland bygger på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. Uppgifterna om befolkningsförändringar gällande personer som är stadigvarande bosatta i Finland uppdateras i befolkningsdatasystemet av magistraterna Uppgifterna om befolkningsförändringar gällande personer som är stadigvarande bosatta i Finland uppdateras i befolkningsdatasystemet av magistraterna. Tingsrätterna uppdaterar uppgifterna om beslut om äktenskapsskillnad och om upplösning av registrerade partnerskap och Migrationsverket uppgifter om beviljande av finskt medborgarskap. Till befolkningen hör de finska och utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland, även om de är tillfälligt utomlands. Efter utgången av varje statistikmånad inväntas ändringsmeddelanden ännu två veckor innan den preliminära statistiken sammanställs. Meddelanden som dröjer mer än två veckor statistikförs i följande månadsstatistik enligt den faktiska tidpunkten för händelsen. Därför kan siffrorna för föregående statistikmånader ändras.

Uppdateringsfrekvens

Förhandsstatistiken publiceras en gång i månaden. Den slutliga statistiken över befolkningsförändringar publiceras i april-maj följande år.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna i månadsstatistiken publiceras under den senare hälften av månaden efter statistikmånaden.

Tidsserie

Tidsserier utarbetas bara över slutlig statistik.

Nyckelord

befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vamuu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.04.2020