Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.

Uppgiftsinnehåll

Statistikenheten är ett företag. Materialet omfattar inte företagens arbetsställen. Statens och kommunernas affärsverk ingår i materialet. Den offentliga sektorns myndighetsenheter samt icke-vinstsyftande organisationer, finans- och försäkringsverksamhet samt de lantbruksenheter som inte uppfyller stastistikföringskriterierna ingår inte här.

Materialet omfattar resultat- och balansräkningsuppgifter, specifikationsuppgifter om intäkter och kostnader, specifikationsuppgifter om balansräkningen, tillägg och minskningar av anläggningstillgångar samt antalet anställda. Dessutom innehåller materialet primär- och klassificeringsuppgifter om företagen.

På basis av materialet produceras nyckeltal efter näringsgren och statistik som beskriver resultat- och balansräkningsuppgifter.

Eftersom materialet på enhetsnivå innehåller uppgifter som beskriver affärsverksamheten gäller de allmänna sekretessbestämmelserna för användning och utlämnande av material. Den statistik som framställts på basis av materialet är offentlig, dock med den begränsningen att det inte går att identifiera uppgifter om enskilda företag.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen TOL 2008, storleksindelning, institutionell sektorindelning.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Materialet i struktur- och bokslutsstatistiken över företag baserar sig på Skatteförvaltningens näringsskattematerial och Statistikcentralens företagsenkäter. Näringsskattematerialet innehåller bokslutsuppgifter om alla företag och yrkesutövare som omfattas av näringsskattelagen.

Uppgifterna om anställda fås med hjälp av enkäten om företagens struktur. Uppgifterna samlas årligen in från företag med flera arbetsställen och minst fem anställda och från företag med ett arbetsställe och minst 20 anställda. Antalet anställda vid företag som inte omfattas av enkäterna estimeras på basis av löneuppgifterna i Skatteförvaltningens skattematerial. Företagarna estimeras för alla som betalat företagarpension eller -lön.

På basis av näringsskattematerialet kan resultat- och balansräkningsuppgifter för företagen bildas. Uppgifterna som saknas produceras metodiskt. Med bokslutsstatistikens egen enkät samlas tilläggsuppgifter om bokslutet in. Enkäten omfattar alla företag som sysselsätter fler än 50 anställda. Dessutom har företag som sysselsätter 10–50 anställda valts med i enkäten genom slumpmässigt urval. I enkäten finns också vissa företag som sysselsätter mindre än 10 personer samt alla kommunala affärsverk som bedriver verksamhet på marknadens villkor. Med hjälp av uppgifterna i den egna enkäten imputeras tilläggsuppgifterna om bokslutet för hela företagsgruppen.

Vid produktionen av statistiken utnyttjas Patent- och registerstyrelsens officiella bokslut och andra datainsamlingar.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

De preliminära uppgifterna färdigställs i september året efter statistikåret och de slutliga struktur- och bokslutsuppgifterna i december.

Tidsserie

Bokslutuppgifter har offentliggjorts fr.o.m. år 1974. Uppgifter om företagens näringsgren och personal finns att tillgå fr.o.m. år 1984.

Nyckelord

Företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/yrti/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018