Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Aktiebolag

Aktiebolag kan bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer. När det gäller ett privat aktiebolag skall aktiekapitalet uppgå till minst 2 500 euro och när det gäller ett publikt aktiebolag till minst 80 000 euro. Delägarna har inget personligt ansvar för bolagets förbindelser. Aktiebolaget anmäls till handelsregistret.

Andelslag

Sammanslutning vars medlemsantal och kapital inte är på förhand bestämda och som har till ändamål att främja medlemmarnas hushållning eller näring genom ekonomisk verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att använda sammanslutningens tjänster. De som stiftar ett andelsslag skall vara minst fem till antalet. Om flertalet av medlemmarna enligt stadgarna är andelsslag eller andra sammanslutningar behöver antalet stiftare bara vara tre. Andelsslaget anmäls till handelsregistret. Andelsbanken är ett andelsslag som bedriver bankverksamhet.

Annan juridisk form

Andra bolag samt utländska sammanslutningar eller deras filialer i Finland.

Dödsbo

Ett dödsbo är den avlidnes egendom med tillgångar och skulder innan arvskifte förrättats. Till samma juridiska form hör arvingarna, som avser delägare i dödsboet.

Ekonomisk förening

En sammanslutning vars syfte är att skaffa vinst eller annan direkt ekonomisk förmån för dem som deltar i sammanslutningen eller vars syfte eller verksamhetens kvalitet i övrig i huvudsak är ekonomisk. Föreningslagen gäller inte dessa föreningars verksamhet utan den bygger på verksamhetsprinciper som överenskommits vid grundandet av föreningen eller speciallagstiftning. Sådana föreningar är bl.a. skogsvårdsföreningar och hypoteksföreningar.

Fysisk person

En fysisk person bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn.

Till denna grupp hör yrkesutövare, privata näringsidkare, de flesta lant- och skogsbruksföretagare samt affärsidkare.

Företagsstock

Företagsstocken är en tvärsnittsuppgift om antalet verksamma företag under en viss tidpunkt. Antalet företag beror på ändringar i dataansamlingen av uppgifter om när företagen inlett och lagt ned sin verksamhet. Uppgiften offentliggörs i företagsregistrets statistik Nya och nedlagda företag.

Hemkommun

Den kommun som registrerats som företagets hemkommun.

Huvudnäringsgren

Näringsgrenen definieras för alla företag och egentliga arbetsställen separat på indelningens mest exakta nivå.

Huvudnäringsgrenen för ett företag bestäms på basis av den värdeökning som uppstår i företagets arbetsställen som verkar inom olika näringsgrenar. Värdeökningen har nära anknytning till förädlingsvärdet. Värdeökningen för företagets olika näringsgrenar erhålls genom att multiplicera antalet anställda vid varje arbetsställe med den genomsnittliga värdeökningen för arbetsställets näringsgren och ställa denna uppgift i relation till arbetsställets verksamhetstid under räkenskapsperioden för statistikåret. Huvudnäringsgrenen definieras fas för fas från näringsgrensindelningens bokstavsnivå till den mest exakta nivån. Företagets huvudnäringsgren är den näringsgren där räkenskapsperiodens värdeökning är som störst.

Företagets huvudnäringsgren kan ändras t.ex. i och med bolagisering, då en betydande del av företaget, med tanke på den totala värdeökningen, blir självständigt.

Juridisk form

Med den juridiska formen specificeras den juridiska personens juridiska ställning. Klassificeringen av juridisk form bygger på bolagsformerna i handelsregistret och på kraven i skattelagstiftningen. Företagens och sammanslutningarnas juridiska form har sparats i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Statistikcentralens klassificering av juridisk form bygger på koderna för juridisk form som används av FODS och skatteförvaltningen. I Statistikcentralens klassificering har en del av skatteförvaltningens klasser slagits samman.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag har både en ansvarig och en tyst bolagsman. Det kan finnas en eller flera av båda. Tysta bolagsmän svarar för bolagets förpliktelser bara med det kapital som de placerat i bolaget. Ansvariga bolagsmän svarar för bolagets skulder med hela sin förmögenhet. I bolagsavtalet skall insatsernas storlek, då det gäller de tysta bolagsmännen, nämnas samt hur de tysta bolagsmännens vinstandel beräknas. Kommanditbolaget anmäls till handelsregistret. Bolagsformen skall framgå av kommanditbolagets namn antingen som förkortning eller oförkortat.

Konkursbo

Denna juridiska form används om konkursboet ber om ett FO-nummer och det beviljas ett FO-nummer. I annat fall ändras inte företagets juridiska form i samband med en konkurs.

Partrederi

Partrederi är en bolagsform avsedd enbart för bedrivande av handelssjöfart. Ett partrederi bildas då två eller flera fysiska eller juridiska personer går samman för att bedriva sjöfart i förvärvssyfte för gemensam räkning på ett fartyg som dessa delägare (redare) själv äger till bestämda andelar.

Skattesamfund

Till skattesamfunden hör: 1) samfällda förmåner, så som fiskelag och väglag, 2) skattesamfund, 3)innehållningsskyldiga med solidariskt ansvar, så som icke-registrerade bolag, stiftelser eller föreningar, 4) samfällda skogar, 5) gårdar, 6) näringssammanslutningar och 7) övriga beskattningsenheter

Sparbank

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i kreditinstitutslagen (1993/1607) avsedda depositionsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet. Koncession för sparbanker beviljas av finansministeriet och de meddelas handelsregistret.

Ömsesidig skadeförsäkringsförening

En ömsesidig skadeförsäkringsförening är en på delägarnas ömsesidiga ansvar baserad försäkringsanstalt vars verksamhetsområde får omfatta högst 40 kommuner inom ett enhetligt område eller som enbart bedriver försäkring av fiskerimateriel. Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar föreningens stadgar och föreningen införs i handelsregistret.

Ömsesidigt försäkringsbolag

Ömsesidiga försäkringsbolag är antingen livförsäkringsbolag eller skadeförsäkringsbolag och bedriver så som namnet säger huvudsakligen antingen livförsäkringsrörelse (inkl. pensionförsäkring) eller skadeförsäkringsrörelse. Försäkringsinspektionen övervakar försäkringsbolagens verksamhet.

Öppet bolag

Ett öppet bolag grundas av minst två parter som kan vara antingen fysiska eller juridiska personer. Varje bolagsman i ett öppet bolag svarar för bolagets förpliktelser till deras fulla belopp såsom för egen skuld. Ett öppet bolag anmäls till handelsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/kas_sv.html